Genesa 47

Genesa

Capitol 48

1

După aceea, au venit și au spus lui Iosif: ,,Tatăl tău este bolnav.`` Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim.

2

Au dat de știre lui Iacov, și i-au spus: ,,Iată că fiul tău Iosif vine la tine.`` Și Israel și -a adunat puterile, și s`a așezat pe pat.

3

Iacov a zis lui Iosif: ,,Dumnezeul Cel Atotputernic mi S`a arătat la Luz, în țara Canaan, și m`a binecuvîntat.

4

El mi -a zis: ,,Te voi face să crești, te voi înmulți, și voi face din tine o ceată de popoare; voi da țara aceasta seminței tale după tine, ca s`o stăpînească pentru totdeauna.

5

Acum, cei doi fii, cari ți s`au născut în țara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei; Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon.

6

Dar copiii, pe cari i-ai născut după ei, vor fi ai tăi; ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire.

7

La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lîngă mine, în țara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata; și am îngropat -o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.``

8

Israel s`a uitat la fiii lui Iosif, și a zis: ,,Cine sînt aceștia?``

9

Iosif a răspuns tatălui său: ,,Sînt fiii mei, pe cari mi i -a dat Dumnezeu aici.`` Israel a zis: ,,Apropie -i, te rog, de mine, ca să -i binecuvintez.``

10

Ochii lui Israel erau îngreuiați de bătrîneță, așa că nu mai putea să vadă. Iosif i -a apropiat de el; și Israel i -a sărutat, și i -a îmbrățișat.

11

Israel a zis lui Iosif: ,,Nu credeam că am să-ți mai văd fața, și iată că Dumnezeu m`a făcut să-ți văd și sămînța.``

12

Iosif i -a dat la o parte de lîngă genunchii tatălui său, și s`a aruncat cu fața la pămînt înaintea lui.

13

Apoi Iosif i -a luat pe amîndoi, pe Efraim cu mîna dreaptă, la stînga lui Israel, și pe Manase cu mîna stîngă, la dreapta lui Israel, și i -a adus aproape de el.

14

Israel și -a întins mîna dreaptă și a pus -o pe capul lui Efraim, care era cel mai tînăr, iar mîna stîngă a pus -o pe capul lui Manase; înadins și -a încrucișat mînile astfel, căci Manase era cel dintîi născut.

15

A binecuvîntat pe Iosif, și a zis: ,,Dumnezeul, înaintea căruia au umblat părinții mei, Avraam și Isaac, Dumnezeul, care m`a călăuzit de cînd m`am născut, pînă în ziua aceasta,

16

Îngerul, care m`a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceștia! Ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avraam și Isaac, și să se înmulțească foarte mult în mijlocul țării!``

17

Lui Iosif nu i -a venit bine cînd a văzut că tatăl său își pune mîna dreaptă pe capul lui Efraim; deaceea a apucat mîna tatălui său, ca s`o ia de pe capul lui Efraim, și s`o îndrepte pe al lui Manase.

18

Și Iosif a zis tatălui său: ,,Nu așa, tată, căci acela este cel întîi născut; pune-ți mîna dreaptă pe capul lui.``

19

Tatăl său n`a vrut, ci a zis: ,,Știu, fiule, știu; și el va ajunge un popor, și el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decît el; și sămînța lui va ajunge o ceată de neamuri.``

20

El i -a binecuvîntat în ziua aceea, și a zis: ,,Numele tău îl vor întrebuința Israeliții cînd vor binecuvînta, zicînd: ,Dumnezeu să Se poarte cu tine cum S`a purtat cu Efraim și cu Manase!`` Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase.

21

Israel a zis lui Iosif: ,,Iată că în curînd am să mor! Dar Dumnezeu va fi cu voi, și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri.

22

Îți dau, mai mult decît fraților tăi, o parte, pe care am luat -o din mîna Amoriților cu sabia mea și cu arcul meu.``

Genesa 49