Exodul 35

Exodul

Capitol 36

1

Bețaleel, Oholiab, și toți bărbații iscusiți în cari pusese Domnul înțelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rînduite pentru slujba sfîntului locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul.

2

Moise a chemat pe Bețaleel, Oholiab, și pe toți bărbații iscusiți în mintea cărora pusese Domnul pricepere, și anume pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să -l facă.

3

Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele, pe cari le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările rînduite pentru slujba sfîntului locaș. Chiar și dupăce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, în fiecare dimineață, daruri de bună voie.

4

Atunci toți bărbații iscusiți, prinși la toate lucrările sfîntului locaș, și-au lăsat fiecare lucrul pe care -l făceau,

5

și au venit de au spus lui Moise: ,,Poporul aduce mult mai mult decît trebuie pentru facerea lucrărilor, pe cari a poruncit Domnul să le facem.``

6

Moise a pus să strige în tabără că nimeni, fie bărbat fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru sfîntul locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri.

7

Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările cari trebuiau făcute, ba încă mai și trecea.

8

Toți bărbații iscusiți și lucrătorii au făcut cortul din zece covoare de in subțire și răsucit din fir albastru, purpuriu și cărmiziu; pe ele au țesut heruvimi lucrați cu măiestrie.

9

Lungimea unui covor era de douăzeci și opt de coți; iar lățimea unui covor era de patru coți. Toate covoarele aveau aceeaș măsură.

10

Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci de asemenea au fost prinse la un loc.

11

Au făcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfîrșea cea dintîi împreunare; tot așa au făcut și la marginea covorului cu care se sfîrșea a doua împreunare de covoare.

12

Au făcut cincizeci de chiotori la cel dintîi covor, și cincizeci de chioturi la marginea covorului cu care se sfîrșea a doua împreunare de covoare; chiotorile acestea erau una în fața alteia.

13

Au făcut cincizeci de copci de aur, și au prins covoarele unul de altul cu copcile, așa în cît cortul alcătuia un întreg.

14

Au făcut niște covoare din păr de capră, ca să slujească de acoperiș pentru cort: unsprezece covoavoare de acestea au făcut.

15

Lungimea unui covor era de treizeci de coți, și lățimea unui covor era de patru coți: cele unsprezece covoare aveau aceeaș măsură.

16

Au prins împreună deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte șase de altă parte.

17

Au făcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfîrșea o împreunare de covoare, și cincizeci de chioturi la marginea covorului cu care se sfîrșea a doua împreunare de covoare.

18

Au mai făcut și cincizeci de copci de aramă, cu cari să se împreune acoperișul cortului, ca să alcătuiască un întreg.

19

Au făcut pentru acoperișul cortului o învelitoare de piei de berbeci văpsite în roș, și o învelitoare de piei de vițel de mare, care trebuia pusă pedeasupra.

20

Scîndurile pentru cort, le-au făcut din lemn de salcîm, așezate în picioare.

21

Lungimea unei scînduri era de zece coți, și lățimea unei scînduri era de un cot și jumătate.

22

Fiecare scîndură avea două urechi, unite una cu alta; tot așa au făcut la toate scîndurile cortului.

23

Au făcut douăzeci de scînduri pentru cort, înspre partea de miază-zi.

24

Au pus patruzeci de picioare de argint subt cele douăzeci de scînduri, cîte două picioare subt fiecare scîndură, pentru cele două urechi ale ei.

25

Au făcut apoi douăzeci de scînduri pentru a doua lature a cortului, laturea dinspre miazănoapte,

26

cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, cîte două picioare sub fiecare scîndură.

27

Au făcut apoi șase scînduri pentru fundul cortului, înspre apus.

28

Au făcut două scînduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea din fund;

29

acestea erau făcute din două bucăți, începînd dela partea de jos, și bine legate la vîrf printr`un cerc; la fel au făcut pentru amîndouă scîndurile din cele două unghiuri.

30

Erau astfel opt scînduri, cu picioarele lor de argint, adică șaseprezece picioare, cîte două picioare subt fiecare scîndură.

31

Au făcut cinci drugi din lemn de salcîm pentru scîndurile uneia din laturile cortului,

32

cinci drugi pentru scîndurile celei de a doua laturi a cortului, și cinci drugi pentru scîndurile laturii cortului din fundul dinspre apus;

33

drugul dela mijloc l-au făcut așa ca să treacă prin mijlocul scîndurilor, dela un capăt la celalt.

34

Au poleit scîndurile cu aur, și verigile lor de aur le-au făcut așa ca să se poată petrece drugii prin ele; și drugii i-au poleit cu aur. Cele două perdele.

35

Perdeaua din lăuntru au făcut -o de fir albastru, purpuriu și cărmiziu, și de in subțire răsucit; au lucrat -o cu măiestrie; și au făcut heruvimi pe ea.

36

Au făcut patru stîlpi de salcîm pentru ea, și i-au poleit cu aur; cîrligele lor erau de aur, și au turnat pentru stîlpii aceștia patru picioare de argint.

37

Pentru ușa cortului au făcut o perdea de fir albastru, purpuriu și cărmiziu, și de in subțire răsucit; aceasta era o lucrare făcută la gherghef.

38

Au făcut cei cinci stîlpi ai ei cu cîrligele lor, iar căpătîiele și bețele lor de legătură le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramă.

Exodul 37