Leviticul 6

Leviticul

Capitol 7

1

Iată legea jertfei pentru vină: ea este un lucru prea sfînt.

2

În locul unde se junghie arderea de tot, să se junghie și vita care slujește ca jertfă pentru vină. Sîngele ei să se stropească pe altar dejur împrejur.

3

Să i se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acopere măruntaiele,

4

cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, care va fi deslipit de lîngă rărunchi.

5

Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină.

6

Toată partea bărbătească dintre preoți să mănînce din ea; și anume s`o mănînce într`un loc sfînt, căci este un lucru prea sfînt.

7

Cu jertfa pentru vină este ca și cu jertfa de ispășire; aceeaș lege este pentru amîndouă aceste jertfe: vita jertfită va fi a preotului care va face ispășirea.

8

Preotul care va aduce arderea de tot a cuiva, să aibă pentru el pielea arderii de tot pe care a adus -o.

9

Orice jertfă de mîncare, coaptă în cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie, să fie a preotului care a adus -o.

10

Iar orice jertfă de mîncare, frămîntată cu untdelemn și uscată, să fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca și a celuilalt.

11

Iată legea jertfei de mulțămire, care se va aduce Domnului.

12

Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă, împreună cu jertfa de mulțămire, niște turte nedospite, frămîntate cu untdelemn, niște plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn, și niște turte din floarea de făină, prăjite și frămîntate cu untdelemn.

13

Pe lîngă aceste turte, să aducă și pîne dospită pentru darul lui de mîncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulțămire.

14

Din toate acele daruri să aducă Domnului cîte o bucată, ca dar ridicat; ea să fie a preotului care stropește sîngele jertfei de mulțămire.

15

Carnea jertfei de laudă și de mulțămire să fie mîncată chiar în ziua în care este adusă; să nu se lase nimic din ea pînă dimineața.

16

Dacă aduce cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruințe, sau ca dar de bună voie, jertfa să fie mîncată chiar în ziua cînd o va aduce; iar ce va rămînea din ea, să se mănînce a doua zi.

17

Ce va mai rămînea din carnea vitei pănă a treia zi, să fie ars în foc.

18

Dacă s`ar întîmpla să mănînce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulțămire, jertfa lui nu va fi primită, și nu se va ținea în seamă celui ce a adus -o: ci va fi un lucru urîcios, și oricine va mînca din ea își va purta vina.

19

Nici carnea care s`a atins de ceva necurat nu trebuie mîncată: ci trebuie arsă în foc. Orice om curat poate să mănînce carne;

20

dar acela care, găsindu-se în stare de necurățenie, va mînca din carnea jertfei de mulțămire, care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său.

21

Și cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcăciune omenească, fie de un dobitoc necurat, fie de o altă spurcăciune, și va mînca din carnea jertfei de mulțămire care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său.``

22

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

23

,,Vorbește copiilor lui Israel, și spune: ,Să nu mîncați grăsime de bou, de miel sau de capră.

24

Grăsimea unui dobitoc mort sau sfîșiat de fiară va putea să fie întrebuințată la orice alt ceva, numai să n`o mîncați.

25

Căci cine va mînca din grăsimea dobitoacelor din cari se aduc Domnului jertfe mistuite de foc, va fi nimicit din poporul său.

26

Să nu mîncați sînge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în cari veți locui.

27

Cine va mînca vreun fel de sînge, va fi nimicit din poporul său!``

28

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

29

,,Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: ,Cine va aduce Domnului jertfa lui de mulțămire, să aducă Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulțămire.

30

Să aducă cu mînile lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului; și anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul ca să -l legene într`o parte și într`alta, ca dar legănat înaintea Domnului.

31

Preotul să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Aaron și al fiilor lui.

32

Din jertfele voastre de mulțămire, să dați preotului și spata dreaptă, aducînd -o ca dar luat prin ridicare.

33

Spata aceea dreaptă să fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron, care va aduce sîngele și grăsimea jertfei de mulțămire.

34

Căci Eu iau din jertfele de mulțămire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi legănat într`o parte și într`alta, ca dar legănat, și spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, și le dau preotului Aaron și fiilor lui, printr`o lege vecinică, pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel.

35

Acesta este dreptul, pe care li -l va da ungerea lui Aaron și a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc înaintea Domnului, din ziua cînd vor fi înfățișați ca să fie în slujba Mea ca preoți.

36

Iată ce poruncește Domnul să le dea copiii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege vecinică printre urmașii lor.``

37

Aceasta este legea arderii de tot, a darului de mîncare, a jertfei de ispășire, a jertfei pentru vină, a închinării în slujba Domnului, și a jertfei de mulțămire.

38

Domnul a dat -o lui Moise pe muntele Sinai, în ziua cînd a poruncit copiilor lui Israel să-și aducă darurile înaintea Domnului, în pustia Sinai.

Leviticul 8