Leviticul 10

Leviticul

Capitol 11

1

Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron, și le -a zis:

2

,,Vorbiți copiilor lui Israel, și spuneți-le: ,Iată dobitoacele pe cari le veți mînca dintre toate dobitoacele depe pămînt.

3

Să mîncați orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărțită și rumegă.

4

Dar să nu mîncați din cele ce rumegă numai, sau cari au numai unghia despicată. Astfel, să nu mîncați cămila, care rumegă, dar n`are unghia despicată: s`o priviți ca necurată.

5

Să nu mîncați iepurele de casă, care rumegă, dar n`are unghia despicată: să -l priviți ca necurat.

6

Să nu mîncați iepurele, care rumegă, dar n`are unghia despicată: să -l priviți ca necurat.

7

Să nu mîncați porcul, care are unghia despicată și copita despărțită, dar nu rumegă; să -l priviți ca necurat.

8

Să nu mîncați din carnea lor, și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte: să le priviți ca necurate.

9

Iată viețuitoarele, pe cari să le mîncați dintre toate cele ce sînt în ape. Să mîncați din toate cele ce au aripi (înotătoare) și solzi, și cari sînt în ape, fie în mări, fie în rîuri.

10

Dar să priviți ca o urîciune pe toate cele ce n`au aripi și solzi, din tot ce mișună în ape și tot ce trăiește în ape, fie în mări, fie în rîuri.

11

Să le priviți ca o urîciune, să nu mîncați din carnea lor, și trupurile lor moarte să le priviți ca o urîciune.

12

Să priviți ca o urîciune pe toate cele cari n`au aripi și solzi în ape.

13

Iată dintre păsări, cele pe cari le veți privi ca o urîciune, și din cari să nu mîncați: vulturul, gripsorul și vulturul de mare;

14

șorecarul, șoimul și tot ce este din neamul lui;

15

corbul și toate soiurile lui;

16

struțul, bufnița, pescărelul, coroiul și tot ce ține de neamul lui;

17

huhurezul, heretele și cocostîrcul;

18

lebăda, pelicanul și corbul de mare;

19

barza, bîtlanul, și ce este din neamul lui, pupăza și liliacul.

20

Să priviți ca o urîciune orice tîrîtoare care sboară și umblă pe patru picioare.

21

Dar, dintre toate tîrîtoarele cari sboară și umblă pe patru picioare, să mîncați pe cele ce au fluerul picioarelor dinapoi mai lung, ca să poată sări pe pămînt.

22

Iată pe cari să le mîncați: lăcusta, lăcusta solam, lăcusta hargol și lăcusta hagab, după soiurile lor.

23

Pe toate celelalte tîrîtoare cari sboară și cari au patru picioare să le priviți ca o urîciune.

24

Ele vă vor face necurați: oricine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pînă seara,

25

și oricine va purta trupurile lor moarte, să-și spele hainele, și va fi necurat pînă seara.

26

Să priviți ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n`are copita despărțită și nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat.

27

Să priviți ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare, cari umblă pe labele lor: ori cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pînă seara;

28

și ori cine le va purta trupurile moarte, își va spăla hainele și va fi necurat pînă seara. Să le priviți ca necurate.

29

Iată, din vietățile cari se tîrăsc pe pămînt, cele pe cari le veți privi ca necurate: cîrtița, șoarecele și șopîrla, după soiurile lor;

30

ariciul, broasca, broasca țestoasă, melcul și cameleonul.

31

Să le priviți ca necurate dintre toate tîrîtoarele: oricine se va atinge de ele moarte, va fi necurat pînă seara.

32

Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuințează la ceva; să fie pus în apă, și va rămînea necurat pînă seara; după aceea va fi curat.

33

Tot ce se va găsi într`un vas de pămînt în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte, va fi necurat, și veți sparge vasul.

34

Orice lucru de mîncare, pe care va cădea ceva din apa aceasta, va fi necurat; și orice băutură care se întrebuințează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată.

35

Orice lucru, pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat; cuptorul și vatra să se dărîme: vor fi necurate, și le veți privi ca necurate.

36

Numai izvoarele și fîntînile, cari alcătuiesc grămezi de ape, vor rămînea curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat.

37

Dacă se întîmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămînță care trebuie sămănată, ea va rămînea curată.

38

Dar dacă se pusese apă pe sămînță, și cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată.

39

Dacă moare una din vitele cari vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort, va fi necurat pînă seara;

40

cine va mînca din trupul ei mort, își va spăla hainele și va fi necurat pînă seara; și cine va purta trupul ei mort, își va spăla hainele și va fi necurat pînă seara.

41

Pe orice tîrîtoare care se tîrăște pe pămînt, s`o priviți ca necurată; să nu se mănînce.

42

Din toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pămînt, din toate cele ce se tîrăsc pe pîntece, să nu mîncați; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare; ci să le priviți ca o urîciune.

43

Să nu vă faceți urîcioși prin toate aceste tîrîtoare cari se tîrăsc; să nu vă faceți necurați prin ele, să nu vă spurcați prin ele.

44

Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru; voi să vă sfințiți, și fiți sfinți, căci Eu sînt sfînt; să nu vă faceți necurați prin toate aceste tîrîtoare cari se tîrăsc pe pămînt.

45

Căci Eu sînt Domnul, care v`am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, și să fiți sfinți; căci Eu sînt sfînt.

46

Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate viețuitoarele cari se mișcă în ape, și toate vietățile cari se tîrăsc pe pămînt,

47

ca să faceți deosebire între ce este necurat și ce este curat, între dobitocul care se mănîncă și dobitocul care nu se mănîncă.``

Leviticul 12