Leviticul 21

Leviticul

Capitol 22

1

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2

Vorbește lui Aaron și fiilor lui, ca să se ferească de lucrurile sfinte, cari Îmi sînt închinate de copiii lui Israel, și să nu necinstească Numele Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.

3

Spune-le: ,,Orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru, care se va apropia de lucrurile sfinte pe cari le închină Domnului copiii lui Israel, și care va avea pe el o necurăție, omul acela să fie nimicit dinaintea Mea. Eu sînt Domnul.

4

Orice om din neamul lui Aaron, care va avea lepră sau scurgere de sămînță, să nu mănînce din lucrurile sfinte pînă nu va fi curat. Tot așa și cel ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel ce va avea o lepădare de sămînță în somn,

5

cel ce se va atinge de o tîrîtoare și se va spurca, sau un om atins de vreo necurăție oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea.

6

Cine se va atinge de aceste lucruri, va fi necurat pînă seara; să nu mănînce din lucrurile sfinte, decît dupăce își va scălda trupul în apă;

7

după asfințitul soarelui, va fi curat; și în urmă va mînca din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana lui.

8

Să nu mănînce dintr`o vită moartă sau sfîșiată, ca să nu se spurce cu ea. Eu sînt Domnul.

9

Să păzească poruncile Mele, ca să nu-și ia pedeapsa pentru păcatul lor și să nu moară, pentrucă au necinstit lucrurile sfinte. Eu sînt Domnul, care îi sfințesc.

10

Nici un străin să nu mănînce din lucrurile sfinte; cel ce locuiește la un preot ca oaspe, și cel tocmit cu ziua, să nu mănînce din lucrurile sfinte.

11

Dar robul cumpărat de preot cu preț de argint, va putea să mănînce, tot așa și cel născut în casa lui; ei să mănînce din hrana lui.

12

Fata unui preot, măritată după un străin, să nu mănînce din lucrurile sfinte aduse jertfă prin ridicare.

13

Dar fata unui preot, care va fi rămas văduvă sau despărțită de bărbat, fără să aibă copii, și care se va întoarce în casa tatălui său, ca atunci cînd era fată, va putea să mănînce din hrana tatălui ei. Dar niciun străin să nu mănînce din ea.

14

Dacă un om mănîncă dintr`un lucru sfînt, fără să bage de seamă, să dea preotului prețul lucrului sfînt, adăugînd încă o cincime la el.

15

Preoții să nu necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe cari le-au adus ei Domnului ca jertfă prin ridicare;

16

ei vor face să apese astfel asupra lor păcatul de care s`ar face vinovați mîncînd din lucrurile sfinte: căci Eu sînt Domnul, care îi sfințesc.``

17

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

18

,,Vorbește lui Aaron și fiilor lui, și tuturor copiilor lui Israel, și spune-le: ,Orice om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel, care va aduce o ardere de tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bună voie,

19

să ia o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentruca jertfa să fie primită.

20

Să nu aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n`ar fi primită.

21

Dacă un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulțămire, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bună voie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să n`aibă niciun cusur în ea.

22

Să n`aduceți niciuna care să fie oarbă, slută, sau ciuntită, care să aibă bube, rîie sau pecingine; din acestea să n`aduceți pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului.

23

Ca dar de bună voie vei putea să jertfești un bou sau un miel cu un mădular prea lung sau prea scurt; dar, ca dar pentru împlinirea unei juruințe, nu va fi primit.

24

Să n`aduceți Domnului un dobitoc cu boașele frînte, stricate, smulse sau tăiate; să nu -l aduceți ca jertfă în țara voastră.

25

Nici să nu luați dela străin vreunul din aceste dobitoace, ca să -l aduceți ca mîncare Dumnezeului vostru; căci sînt sluțite, au metehne: și n`ar fi primite.``

26

Domnul a zis lui Moise:

27

,,Vițelul, mielul sau iedul, după naștere, să mai rămînă șapte zile cu mamă-sa, și apoi, dela a opta zi înainte, va fi primit să fie adus Domnului ca jertfă mistuită de foc.

28

Vaca, oaia sau capra, să n`o junghiați ca jertfă în aceeaș zi cu fătul lor.

29

Cînd veți aduce Domnului o jertfă de mulțămire, s`o aduceți așa ca să fie primită.

30

Vita să se mănînce în aceeaș zi; să nu lăsați nimic din ea pînă a doua zi dimineața. Eu sînt Domnul.

31

Să păziți poruncile Mele, și să le împliniți. Eu sînt Domnul.

32

Să nu necinstiți Numele Meu cel sfînt, ca să fiu sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sînt Domnul, care vă sfințesc,

33

și care v`am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sînt Domnul.``

Leviticul 23