Numeri 21

Numeri

Capitol 22

1

Copiii lui Israel au pornit, și au tăbărît în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului.

2

Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel Amoriților.

3

Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atît de mare la număr; l -a apucat groaza în fața copiilor lui Israel.

4

Moab a zis bătrînilor lui Madian: ,,Mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeața de pe cîmp.`` Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului.

5

El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Rîu (Eufrat), în țara fiilor poporului său, ca să -l cheme, și să -i spună: ,,Iată, un popor a ieșit din Egipt; acopere fața pămîntului, și s`a așezat în fața mea.

6

Vino, te rog, să-mi blastămi pe poporul acesta, căci este mai puternic decît mine; poate că așa, îl voi putea bate și -l voi izgoni din țară, căci știu că pe cine binecuvintezi tu este binecuvîntat, și pe cine blastămi tu este blăstămat.``

7

Bătrînii lui Moab și bătrînii lui Madian au plecat, avînd cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam, și i-au spus cuvintele lui Balac.

8

Balaam le -a zis: ,,Rămîneți aici peste noapte, și vă voi da răspuns, după cum îmi va spune Domnul.`` Și căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.

9

Dumnezeu a venit la Balaam, și a zis: ,,Cine sînt oamenii aceștia pe cari -i ai la tine?``

10

Balaam a răspuns lui Dumnezeu: ,,Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i -a trimes să-mi spună:

11

,,Iată, un popor a ieșit din Egipt, și acopere fața pămîntului; vino dar, și blastămă -l; poate că așa îl voi putea bate, și -l voi izgoni.``

12

Dumnezeu a zis lui Balaam: ,,Să nu te duci cu ei; și nici să nu blastămi poporul acela, căci este binecuvîntat.``

13

Balaam s`a sculat dimineața, și a zis căpeteniilor lui Balac: ,,Duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.``

14

Și mai marii Moabului s`au sculat, s`au întors la Balac, și i-au spus: ,,Balaam n`a vrut să vină cu noi.``

15

Balac a trimes din nou mai multe căpetenii mai cu vază decît cele dinainte.

16

Au ajuns la Balaam, și i-au zis: ,,Așa vorbește Balac, fiul lui Țipor: ,Nu mai pune piedici, și vino la mine;

17

căci îți voi da multă cinste, și voi face tot ce-mi vei spune; numai vino, te rog, și blastămă-mi poporul acesta!``

18

Balaam, a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: ,,Să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur, și tot n`aș putea să fac niciun lucru, fie mic fie mare, împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu.

19

Totuș vă rog, rămîneți aici la noapte, și voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.``

20

Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții, și i -a zis: ,,Fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te, și du-te cu ei; dar să faci numai ce-ți voi spune.``

21

Balaam s`a sculat dimineața, a pus șaua pe măgăriță, și a plecat cu căpeteniile lui Moab.

22

Dumnezeu S`a aprins de mînie, pentrucă plecase. Și Îngerul Domnului S`a așezat în drum, ca să i se împotrivească. Balaam era călare pe măgărița lui, și cei doi slujitori ai lui erau cu el.

23

Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului stînd în drum, cu sabia scoasă din teacă în mînă, s`a abătut din drum, și a luat -o pe cîmp. Balaam și -a bătut măgărița ca s`o aducă la drum.

24

Îngerul Domnului S`a așezat într`o cărare dintre vii, și de fiecare parte a cărării era cîte un zid.

25

Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului; s`a strîns spre zid, și a strîns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut -o din nou.

26

Îngerul Domnului a trecut mai departe, și S`a așezat într`un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta nici la stînga.

27

Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului, și s`a culcat subt Balaam. Balaam s`a aprins de mînie, și a bătut măgărița cu un băț.

28

Domnul a deschis gura măgăriței, și ea a zis lui Balaam: ,,Ce ți-am făcut, de m`ai bătut de trei ori?``

29

Balaam a răspuns măgăriței: ,,Pentrucă ți-ai bătut joc de mine; dacă aș avea o sabie în mînă, te-aș ucide pe loc.``

30

Măgărița a zis lui Balaam: ,,Nu sînt eu oare măgărița ta, pe care ai călărit în tot timpul pînă în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac așa?`` Și el a răspuns: ,,Nu.``

31

Domnul a deschis ochii lui Balaam, și Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stînd în drum, cu sabia scoasă în mînă. Și s`a plecat, și s`a aruncat cu fața la pămînt.

32

Îngerul Domnului i -a zis: ,,Pentru ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Iată, Eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă, căci drumul pe care mergi, este un drum care duce la perzare, înaintea Mea.

33

Măgărița M`a văzut, și s`a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s`ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aș fi omorît, iar pe ea aș fi lăsat -o vie.``

34

Balaam a zis Îngerului Domnului: ,,Am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum; și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.``

35

Îngerul Domnului a zis lui Balaam: ,,Du-te cu oamenii aceștia; dar să spui numai cuvintele pe cari ți le voi spune Eu.`` Și Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac.

36

Balac a auzit că vine Balaam, și i -a ieșit înainte pînă la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat.

37

Balac a zis lui Balaam: ,,N`am trimes eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n`ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ți dau cinste?``

38

Balaam a răspuns lui Balac: ,,Iată că am venit la tine; acum, îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe cari mi le va pune Dumnezeu în gură.``

39

Balaam a mers cu Balac, și au ajuns la Chiriat-Huțot.

40

Balac a jertfit boi și oi, și a trimes din ei lui Balaam și căpeteniilor cari erau cu el.

41

Dimineața, Balac a luat pe Balaam, și l -a suit pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.

Numeri 23