Numeri 25

Numeri

Capitol 26

1

În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise și lui Eleazar, fiul preotului Aaron:

2

,,Faceți numărătoarea întregei adunări a copiilor lui Israel, dela vîsta de douăzeci de ani în sus, după casele părinților lor, a tuturor celor din Israel cari sînt în stare să poarte armele.``

3

Moise și preotul Eleazar le-au vorbit în cîmpia Moabului, lîngă Iordan, în fața Ierihonului. Și au zis:

4

,,Să se facă numărătoarea, dela vîrsta de douăzeci de ani în sus, cum poruncise lui Moise și copiilor lui Israel Domnul, cînd au ieșit din țara Egiptului.``

5

Ruben, întîiul născut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia Enohiților; Palu, din care se coboară familia Paluiților;

6

Hețron, din care se coboară familia Hețroniților; Carmi, din care se pogoară familia Carmiților.

7

Acestea sînt familiile Rubeniților: cei ieșiți la numărătoare au fost patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci. -

8

Fiii lui Palu au fost: Eliab.

9

Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan și Abiram. Datan acesta și Abiram acesta au fost din ceice erau chemați la adunare, și cari s`au răsculat împotriva lui Moise și Aaron, în adunarea lui Core, cînd cu răscoala lor împotriva Domnului.

10

Pămîntul și -a deschis gura, și i -a înghițit împreună cu Core, cînd au murit ceice se adunaseră, și cînd a mistuit focul pe cei două sute cinci zeci de oameni: ei au slujit poporului ca pildă.

11

Fiii lui Core, n`au murit.

12

Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel se pogoară familia Nemueliților; din Iamin, familia Iaminiților; din Iachin, familia Iachiniților;

13

din Zerah, familia Zerahiților; din Saul, familia Sauliților.

14

Acestea sînt familiile Simeoniților: douăzeci și două de mii două sute.

15

Fiii lui Gad, după familiile lor: din Țefon se pogoară familia Țefoniților; din Haghi, familia Haghiților; din Șuni, familia Șuniților;

16

din Ozni, familia Ozniților; din Eri, familia Eriților;

17

din Arod, familia Arodiților; din Areli, familia Areliților.

18

Acestea sînt familiile fiilor lui Gad, după cei ieșiți la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute.

19

Fiii lui Iuda: Er și Onan; dar Er și Onan au murit în țara Canaanului.

20

Iată fiii lui Iuda, după familiile lor: din Șela se pogoară familia Șelaniților; din Pereț, familia Perețiților; din Zerah, familia Zerahiților.

21

Fiii lui Pereț au fost: Hețron, din care se pogoară familia Hețroniților; Hamul, din care se pogoară familia Hamuliților.

22

Acestea sînt familiile lui Iuda, după numărătoarea lor: șaptezeci și șase de mii cinci sute.

23

Fiii lui Isahar, după familiile lor: din Tola se pogoară familia Tolaiților; din Puva, familia Puviților;

24

din Iașub, familia Iașubiților; din Șimron, familia Șimroniților.

25

Acestea sînt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: șasezeci și patru de mii trei sute.

26

Fiii lui Zabulon, după familiile lor: din Sered se pogoară familia Serediților; din Elon, familia Eloniților; din Iahleel, familia Iahleeliților.

27

Acestea sînt familiile Zabuloniților, după numărătoarea lor: șasezeci de mii cinci sute.

28

Fiii lui Iosif, după familiile lor: Manase și Efraim.

29

Fiii lui Manase: din Machir se pogoară familia Machiriților. -Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se pogoară familia Galaadiților.

30

Iată fiii lui Galaad: Iezer, din care se pogoară familia Iezeriților; Helec, familia Helechiților;

31

Asriel, familia Asrieliților; Sihem, familia Sihemiților;

32

Șemida, familia Șemidaiților; Hefer, familia Heferiților.

33

Țelofhad, fiul lui Hefer, n`a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Țelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța.

34

Acestea sînt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci și două de mii șapte sute.

35

Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Șutelah se pogoară familia Șutelahiților; din Becher, familia Becheriților; din Tahan, familia Tahaniților.

36

Iată fiii lui Șutelah: din Eran se pogoară familia Eraniților.

37

Acestea sînt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia sînt fiii lui Iosif, după familiile lor.

38

Fiii lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se pogoară familia Belaiților; din Așbel, familia Așbeliților; din Ahiram, familia Ahiramiților;

39

din Șufam, familia Șufamiților; din Hufam, familia Hufamiților. -

40

Fiii lui Bela au fost: Ard și Naaman. Din Ard se pogoară familia Ardiților; din Naaman, familia Naamaniților.

41

Aceștia sînt fiii lui Beniamin, după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii șase sute.

42

Iată fiii lui Dan, după familiile lor: din Șuham se pogoară familia Șuhamiților. Acestea sînt familiile lui Dan, după familiile lor.

43

Toate familiile Șuhamiților, după numărătoarea lor: șasezeci și patru de mii patru sute.

44

Fiii lui Așer, după familiile lor: din Imna se pogoară familia Imniților; din Ișvi, familia Ișviților; din Beria, familia Beriiților. -

45

Din fiii lui Beria se pogoară: din Heber, familia Heberiților; din Malchiel, familia Malchieliților.

46

Numele fetei lui Așer era Serah.

47

Acestea sînt familiile fiilor lui Așer, după numărătoarea lor: cinci zeci și trei de mii patru sute.

48

Fiii lui Neftali, după familiile lor: din Iahțeel se pogoară familia Iahțeeliților; din Guni, familia Guniților;

49

din Iețer, familia Iețeriților; din Șilem, familia Șilemiților.

50

Acestea sînt familiile lui Neftali, după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii patru sute.

51

Aceștia sînt cei ieșiți la numărătoare dintre copiii lui Israel: șase sute una de mii șapte sute treizeci.

52

Domnul a vorbit lui Moise, și i -a zis:

53

,,Țara să se împartă între ei, ca să fie moștenirea lor, după numărul numelor.

54

Celor ce sînt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, și celor ce sînt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieșiți la numărătoare.

55

Dar împărțirea țării să se facă prin sorți; s`o ia în stăpînire după numele semințiilor părinților lor.

56

Țara să fie împărțită prin sorți între cei ce sînt în mare număr și între cei ce sînt în mic număr.

57

Iată Leviții a căror numărătoare s`a făcut după familiile lor: din Gherșon se pogoară familia Gherșoniților; din Chehat, familia Chehatiților; din Merari, familia Merariților. -

58

Iată familiile lui Levi: familia Libniților, familia Hebroniților, familia Mahliților, familia Mușiților, familia Coriților. Chehat a născut pe Amram.

59

Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s`a născut lui Levi, în Egipt; ea a născut lui Amram: pe Aaron, pe Moise, și pe Maria, sora lor.

60

Lui Aaron i s`au născut: Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar.

61

Nadab și Abihu au murit, cînd au adus înaintea Domnului foc străin.

62

Cei ieșiți la numărătoare, toți bărbații dela vîrsta de o lună în sus, au fost de douăzeci și trei de mii. Ei n`au fost cuprinși în numărătoarea copiilor lui Israel, pentrucă nu li s`a dat moștenire în mijlocul copiilor lui Israel.

63

Aceștia sînt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut -o Moise și preotul Eleazar în cîmpia Moabului, lîngă Iordan, în fața Ierihonului.

64

Între ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise și preotul Aaron în pustia Sinai.

65

Căci Domnul zisese: ,,Vor muri în pustie, și nu va rămînea niciunul din ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.``

Numeri 27