Numeri 30

Numeri

Capitol 31

1

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2

,,Răsbună pe copiii lui Israel împotriva Madianiților, apoi vei fi adăugat la poporul tău.``

3

Moise a vorbit poporului și a zis: ,,Înarmați dintre voi niște bărbați pentru oștire, și să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului.

4

Să trimeteți la oaste cîte o mie de oameni de seminție, din toate semințiile lui Israel.``

5

Au luat dintre miile lui Israel cîte o mie de oameni de seminție, adică douăsprezece mii de oameni înarmați pentru oaste.

6

Moise a trimes la oaste pe acești o mie de oameni de seminție, și a trimes cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte și trîmbițele răsunătoare.

7

Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul; și au omorît pe toți bărbații.

8

Împreună cu toți ceilalți, au omorît și pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor.

9

Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile Madianiților cu pruncii lor, și le-au jăfuit toate vitele, toate turmele și toate bogățiile.

10

Le-au ars toate cetățile pe cari le locuiau și toate ocoalele lor.

11

Au luat toată prada și toate jafurile de oameni și dobitoace;

12

și pe cei prinși, prada și jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar, și adunării copiilor lui Israel, cari erau tăbărîți în cîmpia Moabului, lîngă Iordan, în fața Ierihonului.

13

Moise, preotul Eleazar, și toți mai marii adunării, le-au ieșit înainte, afară din tabără.

14

Și Moise s`a mîniat pe căpeteniile oștirii, pe căpeteniile peste o mie și pe căpeteniile peste o sută, cari se întorceau dela război.

15

El le -a zis: ,,Cum? Ați lăsat cu viață pe toate femeile?

16

Iată, ele sînt acelea cari, după cuvîntul lui Balaam, au tîrît pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor; și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului.

17

Acum, dar, omorîți pe orice prunc de parte bărbătească, și omorîți pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcîndu-se cu el;

18

dar lăsați cu viață pentru voi toți pruncii de parte femeiască și pe toate fetele cari n`au cunoscut împreunarea cu un bărbat.

19

Iar voi, tăbărîți șapte zile afară din tabără; toți aceia dintre voi cari au ucis pe cineva, și toți cei ce s`au atins de vre un mort, să se curețe a treia și a șaptea zi, ei și cei prinși de voi.

20

Să curățiți deasemenea orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră și orice unealtă de lemn.``

21

Preotul Eleazar a zis ostașilor, cari se duseseră la război: ,,Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat -o lui Moise Domnul.

22

Aurul, argintul, arama, ferul, cositorul și plumbul,

23

orice lucru care poate suferi focul, să -l treceți prin foc ca să se curățească. Dar tot ce nu poate suferi focul, să fie curățit cu apa de curățire; să -l treceți prin apă.

24

Să vă spălați hainele în ziua a șaptea și veți fi curați; apoi, veți putea intra în tabără.``

25

Domnul a zis lui Moise:

26

,,Fă, împreună cu preotul Eleazar și cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni fie dobitoace.

27

Împarte prada între luptătorii cari s`au dus la oaste și între toată adunarea.

28

Să iei întîi din partea ostașilor cari s`au dus la oaste o dare pentru Domnul, și anume: unul din cinci sute, atît din oameni cît și din boi, măgari și oi.

29

Să le luați din jumătatea cuvenită lor, și să le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul.

30

Și din jumătatea care se cuvine copiiilor lui Israel să iei unul din cincizeci, atît din oameni cît și din boi, măgari și oi, din orice dobitoc; și să le dai Leviților, cari păzesc cortul Domnului.``

31

Moise și preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul.

32

Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi,

33

șaptezeci și două de mii de boi,

34

șasezeci și una de mii de măgari,

35

și treizeci și două de mii de suflete, adică femei cari nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat.

36

Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste, a fost de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi,

37

din cari șase sute șaptezeci și cinci au fost luați ca dare Domnului;

38

treizeci și șase de mii de boi, din cari șaptezeci și doi luați ca dare Domnului;

39

treizeci de mii cinci sute de măgari, din cari șasezeci și unu luați ca dare Domnului;

40

și șasesprezece mii de inși, din cari treizeci și doi luați ca dare Domnului.

41

Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum îi poruncise Domnul.

42

Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărțit -o Moise de a bărbaților cari merseseră la oaste,

43

și care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi,

44

treizeci și șase de mii de boi,

45

treizeci de mii cinci sute de măgari,

46

și șasesprezece mii de suflete.

47

Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atît din oameni cît și din dobitoace; și le -a dat Leviților, cari păzesc cortul Domnului, după cum îi poruncise Domnul.

48

Căpeteniile oștirii, căpeteniile peste o mie și căpeteniile peste o sută, s`au apropiat de Moise,

49

și i-au zis: ,,Robii tăi au făcut socoteala ostașilor cari erau subt poruncile noastre, și nu lipsește niciun om dintre noi.

50

Noi aducem deci, ca dar Domnului, fiecare ce a găsit ca scule de aur, și anume: lănțișoare, brățări, inele, cercei și salbe, ca să se facă ispășire pentru sufletele noastre înaintea Domnului.``

51

Moise și preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate în aur.

52

Tot aurul, pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie și căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cîntărea șasesprezece mii șapte sute cincizeci de sicli.

53

Oamenii din oaste au păstrat fiecare pentru sine prada pe care o făcuse.

54

Moise și preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie și dela căpeteniile peste o sută, și l-au adus în cortul întîlnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.

Numeri 32