Iosua 8

Iosua

Capitol 9

1

La auzul acestor lucruri, toți împărații cari erau dincoace de Iordan, în munte și în vale, și pe toată coasta mării celei mari, pînă lîngă Liban, Hetiții, Amoriții, Cananiții, Fereziții, Heviții și Iebusiții,

2

s`au unit împreună într`o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel.

3

Locuitorii din Gabaon, de partea lor, cînd au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai,

4

au întrebuințat un vicleșug, și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor, și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cîrpite,

5

iar în picioare purtau încălțăminte veche și cîrpită, și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei; iar toată pînea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise.

6

S`au dus la Iosua în tabără la Ghilgal, și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: ,,Noi venim dintr`o țară depărtată, acum deci faceți legămînt cu noi``.

7

Bărbații lui Israel au răspuns Heviților acestora: ,,Poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legămînt cu voi?``

8

Ei au zis lui Iosua: ,,Noi sîntem robii tăi.`` Și Iosua le -a zis: ,,Cine sînteți voi, și de unde veniți?``

9

Ei i-au răspuns: ,,Robii tăi vin dintr`o țară foarte depărtată, pentru faima Domnului, Dumnezeului tău; căci am auzit vorbindu-se de El, de tot ce a făcut în Egipt,

10

și de ce a făcut celor doi împărați ai Amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot.

11

Și bătrînii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: ,Luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor, și spuneți-le: ,Noi sîntem robii voștri; acum deci faceți legămînt cu noi.

12

Iată pînea noastră: era caldă cînd am luat -o ca merinde de acasă, în ziua cînd am plecat să venim la voi, și acum s`a uscat și s`a mucegăit.

13

Burdufurile acestea de vin, cînd le-am umplut, erau noi de tot, și iată-le s`au rupt; hainele și încălțămintea noastră s`au învechit de lungimea prea mare a drumului``.

14

Bărbații lui Israel au luat din merindele lor, și n`au întrebat pe Domnul.

15

Iosua a făcut pace cu ei, și a încheiat un legămînt prin care trebuia să -i lase cu viață, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta.

16

La trei zile după încheierea acestui legămînt, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei, și că locuiau în mijlocul lor.

17

Căci copiii lui Israel au plecat, și a treia zi au ajuns la cetățile lor; cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Chiriat-Iearim.

18

Dar nu i-au bătut, pentrucă fruntașii adunării le juraseră pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, că -i vor lăsa cu viață. Și toată adunarea a cîrtit împotriva căpeteniilor.

19

Toate căpeteniile au zis întregei adunări: ,,Le-am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, și acum nu putem să ne atingem de ei.

20

Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viață, ca să n`aducem peste noi mînia Domnului, din pricina jurămîntului pe care li l-am făcut``.

21

,,Să trăiască``, le-au zis căpeteniile. Dar au fost întrebuințați la tăiat lemne și la scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpeteniile.

22

Iosua i -a chemat, și le -a vorbit astfel: ,,Pentruce ne-ați înșelat zicînd: ,Sîntem foarte departe de voi`, cînd voi locuiți în mijlocul nostru?

23

Acum sînteți blestemați, și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu``.

24

Ei au răspuns lui Iosua, și au zis: ,,Robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul, Dumnezeul tău, robului Său Moise, ca să vă dea în mînă toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei; și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră: iată de ce am lucrat așa.

25

Și acum iată-ne în mînile tale; fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci``.

26

Iosua le -a făcut așa cum hotărîse; i -a izbăvit din mîna copiilor lui Israel, cari nu i-au omorît;

27

dar din ziua aceea i -a pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare, și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul: ceeace fac pănă în ziua de azi.

Iosua 10