Iosua 14

Iosua

Capitol 15

1

Partea căzută prin sorți seminției fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul Edomului pînă la pustia Țin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi.

2

Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea dela capătul mării Sărate, dela sînul care caută spre miazăzi.

3

Ieșea spre miazăzi de suișul Acrabim, trecea prin Țin, și se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Hețron, suia spre Adar, și se întorcea la Carcaa;

4

trecea apoi prin Ațmon, mergea pînă la pîrîul Egiptului, și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi.

5

Hotarul de răsărit era marea Sărată pînă la îmbucătura Iordanului. Hotarul de miazănoapte pornea dela sînul mării care este la îmbucătura Iordanului.

6

Suia spre Bet-Hogla, trecea pela miazănoapte de Bet-Araba, și se ridica pînă la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;

7

suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor, și se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în fața suișului Adumim la miazăzi de pîrîu. Trecea pe lîngă apele En-Șemeș, și mergea pînă la En-Roguel.

8

Suia deacolo prin valea Ben-Hinom în spre miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica pînă în vîrful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus, și la capătul văii Refaimiților la miazănoapte.

9

Din vîrful muntelui, hotarul se întindea pînă la izvorul apelor Neftoah, ieșea la cetățile muntelui Efron, și trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.

10

Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se pogora la Bet-Șemeș, și trecea prin Timna.

11

Apoi ieșea în laturea de miazănoapte a Ecronului, se întindea spre Șicron, trecea prin muntele Baala, ajungea pînă la Iabneel și ieșea la mare.

12

Hotarul de apus era marea cea mare și țărmul ei. Acestea au fost, dejur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.

13

Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac.

14

Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Șeșai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac.

15

De acolo s`a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.

16

Caleb a zis: ,,Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică-mea Acsa.``

17

Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mîna pe ea; și Caleb i -a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa.

18

După ce a intrat ea la Otniel, l -a sfătuit să ceară dela tatăl ei un ogor. Ea s`a pogorît de pe măgarul ei, și Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?``

19

Ea a răspuns: ,,Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pămînt secetos; dă-mi și izvoare de apă.`` Și el i -a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos.

20

Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.

21

Cetățile așezate în ținutul dela miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminției fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabțeel, Eder, Iagur,

22

China, Dimona, Adada,

23

Chedeș, Hațor, Itnan,

24

Zif, Telem, Bealot,

25

Hațor-Hadata, Cheriot-Hețron, care este Hațor,

26

Amam, Șema, Molada,

27

Hațar-Gada, Heșmon, Bet-Palet,

28

Hațar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia,

29

Baala, Iim, Ațem,

30

Eltolad, Chesil, Horma,

31

Țiclag, Madmana, Sansana,

32

Lebaot, Șilhim, Ain, și Rimon. Toate cetățile: douăzeci și nouă, împreună cu satele lor.

33

În cîmpie: Eștaol, Țorea, Așna,

34

Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,

35

Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,

36

Șaaraim, Aditaim, Ghedera, și Ghederotaim; patruzeci de cetăți, și satele lor.

37

Țenan, Hadașa, Migdal-Gad,

38

Dilean, Mițpe, Iocteel,

39

Lachis, Boțcat, Eglon,

40

Cabon, Lahmas, Chitliș,

41

Ghederot, Bet-Dagon, Naama, și Macheda; șasesprezece cetăți, și satele lor.

42

Libna, Eter, Așan,

43

Iiftah, Așna, Nețib,

44

Cheila, Aczib, și Mareșa; nouă cetăți, și satele lor.

45

Ecron, cetățile și satele lui;

46

dela Ecron și la apus, toate cetățile de lîngă Asdod, și satele lor,

47

Asdod, cetățile și satele lui; Gaza, cetățile și satele ei, pînă la pîrîul Egiptului, și la marea cea mare, care slujește ca hotar.

48

În munte: Șamir, Iatir, Soco,

49

Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,

50

Anab, Eștemo, Anim,

51

Gosen, Holon, și Ghilo, unsprezece cetăți și satele lor.

52

Arab, Duma, Eșean,

53

Janum, Bet-Tapuah, Afeca,

54

Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, și Țior; nouă cetăți, și satele lor.

55

Maon, Carmel, Zif, Iuta,

56

Iizreel, Iocdeam, Zanoah,

57

Cain, Ghibea, și Timna; zece cetăți și satele lor.

58

Halhul, Bet-Țur, Ghedor,

59

Maarat, Bet-Anot, și Eltecon; șase cetăți și satele lor.

60

Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, și Raba; două cetăți, și satele lor.

61

În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca,

62

Nibșan, Ir-Hamelah, și En-Ghedi; șase cetăți și satele lor.

63

Fiii lui Iuda n`au putut izgoni pe Iebusiții cari locuiau la Ierusalim; și Iebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim pînă în ziua de azi.

Iosua 16