Iosua 24

Judecatorii

Capitol 1

1

După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul, și au zis: ,,Cine dintre noi să se suie întîi împotriva Cananiților, ca să pornească lupta cu ei?``

2

Domnul a răspuns: ,,Iuda să se suie; iată că am dat țara în mînile lui.`

3

Și Iuda a zis fratelui său Simeon: ,,Suie-te împreună cu mine în țara care mi -a căzut la sorț, și să luptăm împotriva Cananiților; și voi merge și eu cu tine în țara care ți -a căzut la sorț.`` Și Simeon s`a dus cu el.

4

Iuda s`a suit, și Domnul a dat pe Cananiți și pe Fereziți în mînile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec.

5

Au găsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta împotriva lui, și au bătut pe Cananiți și Fereziți.

6

Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei l-au urmărit și l-au prins, și i-au tăiat degetele cele mari dela mîni și dela picioare.

7

Adoni-Bezec a zis: ,,Șapte zeci de împărați, cu degetele cele mari dela mîni și dela picioare tăiate, strîngeau mîncare subt masa mea; Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut`.` L-au dus la Ierusalim și a murit acolo.

8

Fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat; l-au trecut prin ascuțișul săbiei și au dat foc cetății.

9

Fiii lui Iuda s`au pogorît apoi, ca să bată pe Cananiți, cari locuiau muntele, ținutul de miazăzi și cîmpia.

10

Iuda a pornit împotriva Cananiților cari locuiau la Hebron, numit mai înainte Chiriat-Arba; și a bătut pe Șeșai, pe Ahiman și Talmai.

11

De acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.

12

Caleb a zis: ,,Voi da pe fiică-mea Acsa de nevastă cui va bate Chiriat-Seferul și -l va lua.``

13

Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mîna pe cetate; și Caleb i -a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa.

14

Cînd a intrat ea la Otniel, l -a îndemnat să ceară un ogor dela tatăl ei. Ea s`a pogorît depe măgar; și Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?``

15

Ea i -a răspuns: ,,Dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pămînt secetos; dă-mi și izvoare de apă.`` Și Caleb i -a dat Izvoarele de sus și Izvoarele de jos.

16

Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s`au suit din cetatea Finicilor, împreună cu fiii lui Iuda, în pustia lui Iuda la miazăzi de Arad, și s`au dus de s`au așezat între popor.

17

Iuda a pornit cu fratele său Simeon, și au bătut pe Cananiți cari locuiau la Țefat; au nimicit cetatea cu desăvîrșire, și au numit -o Horma (Nimicire).

18

Iuda a mai pus mîna pe Gaza și pe ținutul ei, pe Ascalon și pe ținutul lui, și pe Ecron și pe ținutul lui.

19

Domnul a fost cu Iuda; și Iuda a pus stăpînire pe munte, dar n`a putut să izgonească pe locuitorii din cîmpie, pentrucă aveau cară de fer.

20

Au dat Hebronul lui Calebm cum spusese Moise; și el a izgonit deacolo pe cei trei fii ai lui Anac.``

21

Fiii lui Beniamin n`au izgonit pe Iebusiții cari locuiau la Ierusalim; și Iebusiții au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin pînă în ziua de azi.

22

Casa lui Iosif s`a suit și ea împotriva Betelului, și Domnul a fost cu ei.

23

Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai nainte se chema Luz.

24

Străjerii au văzut pe un om ieșind din cetate, și i-au zis: ,,Arată-ne pe unde putem intra în cetate, și vom avea milă de tine.``

25

El le -a arătat pe unde ar putea să intre în cetate. Și au trecut cetatea prin ascuțișul săbiei; dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui.

26

Omul acela s`a dus în țara Hetiților; a zidit o cetate, și i -a pus numele Luz, nume pe care l -a purtat pînă în ziua de azi.

27

Manase n`a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Șean și din satele dimprejurul lui, din Taanac și satele lui, din Dor și satele dimprejurul lui, din Iibleam și satele dimprejurul lui, din Meghido și satele dimprejurul lui; așa încît Cananiții au izbutit să rămînă în țara aceasta.

28

Cînd Israel a fost destul de tare, a supus pe Cananiți la un bir, dar nu i -a izgonit.

29

Efraim n`a izgonit pe Cananiții cari locuiau la Ghezer, și Cananiții au locuit în mijlocul lui Efraim la Ghezer.

30

Zabulon n`a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; și Cananiții au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuși la un bir.

31

Nici Așer n`a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic și din Rehob;

32

și Așeriții au locuit în mijlocul Cananiților, locuitorii țării, căci nu i-au izgonit.

33

Neftali n`a izgonit pe locuitorii din Bet-Șemeș, nici pe locuitorii din Bet-Anat, și a locuit în mijlocul Cananiților, locuitorii țării; dar locuitorii din Bet-Șemeș și din Bet-Anat au fost supuși la un bir.

34

Amoriții au dat înapoi în munte pe fiii lui Dan, și nu i-au lăsat să se coboare în cîmpie.

35

Amoriții au izbutit să rămînă la Har-Heres, la Aialon și la Șaalbim; dar mîna casei lui Iosif a apăsat asupra lor, și au fost supuși la un bir.

36

Ținutul Amoriților se întindea dela suișul Acrabim, dela Sela, și în sus.

Judecatorii 2