Judecatorii 19

Judecatorii

Capitol 20

1

Toții copiii lui Israel au ieșit dela Dan pînă la Beer-Șeba și țara Galaadului, și adunarea s`a strîns ca un singur om înaintea Domnului, la Mițpa.

2

Căpeteniile întregului popor, toate semințiile lui Israel, au venit în adunarea poporului lui Dumnezeu: erau patru sute de mii de oameni pedeștri, cari scoteau sabia.

3

Și fiii lui Beniamin au auzit că se suiseră copiii lui Israel la Mițpa. Copiii lui Israel au zis: ,,Spuneți cum s`a întîmplat această nelegiuire?``

4

Atunci Levitul, bărbatul femeii care fusese ucisă, a luat cuvîntul, și a zis: ,,Ajunsesem, împreună cu țiitoarea mea, la Ghibea lui Beniamin, ca să rămînem peste noapte acolo.

5

Locuitorii din Ghibea s`au sculat împotriva mea, și au înconjurat noaptea casa în care eram. Aveau de gînd să mă omoare, au siluit pe țiitoarea mea, pînă cînd a murit.

6

Mi-am luat țiitoarea, și am tăiat -o în bucăți, pe cari le-am trimes în tot ținutul moștenirii lui Israel; căci au săvîrșit o nelegiuire și o mișelie în Israel.

7

Iată-vă pe toți, copii ai lui Israel; sfătuiți-vă, și luați o hotărîre aici!``

8

Tot poporul s`a sculat ca un singur om, și a zis: ,,Niciunul din noi să nu se ducă în cortul lui, și nimeni să nu se întoarcă acasă.

9

Iată acum ce vom face cetății Ghibea: să mergem împotriva ei după cum vom ieși la sorț.

10

Să luăm din toate semințiile lui Israel zece oameni din o sută, o sută dintr`o mie, și o mie din zece mii; ei să se ducă să caute merinde pentru popor, pentruca, la întoarcerea lor, să facem cetății Ghibea din Beniamin potrivit cu toată mișelia pe care a făcut -o ea în Israel.``

11

Astfel toți bărbații lui Israel s`au strîns împotriva cetății, uniți ca un singur om.

12

Semințiile lui Israel au trimes niște oameni în toate familiile lui Beniamin, ca să -i spună: ,,Ce înseamnă nelegiuirea aceasta care s`a făcut între voi?

13

Scoateți afară acum pe oamenii aceia stricați din Ghibea, ca să -i omorîm și să curățim răul din mijlocul lui Israel.`` Dar Beniamiții n`au vrut să asculte glasul fraților lor, copiii lui Israel.

14

Beniamiții au ieșit din cetățile lor, și s`au strîns la Ghibea, ca să lupte împotriva copiilor lui Israel.

15

Numărul Beniamiților ieșiți în ziua aceea din cetăți fost de douăzeci și șase de mii de oameni, cari scoteau sabia, fără să se mai socotească și locuitorii din Ghibea, cari alcătuiau șapte sute de oameni aleși.

16

În tot poporul acesta, erau șapte sute de oameni aleși cari nu se slujeau de mîna dreaptă; toți aceștia, aruncînd o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr, și nu dădeau greș.

17

S`a făcut și numărătoarea bărbaților lui Israel, afară de ai lui Beniamin, și s`a găsit patru sute de mii cari scoteau sabia, toți bărbații de război.

18

Și copiii lui Israel s`au sculat, s`au suit la Betel, și au întrebat pe Dumnezeu, zicînd: ,,Cine din noi să se suie întîi ca să lupte împotriva fiilor lui Beniamin?`` Domnul a răspuns: ,,Iuda să se suie întîi.``

19

Copiii lui Israel au pornit disdedimineață, și au tăbărît la Ghibea.

20

Și bărbații lui Israel au înaintat ca să înceapă lupta împotriva bărbaților lui Beniamin, și s`au așezat în linie de bătae împotriva lor înaintea cetății Ghibea.

21

Fiii lui Beniamin au ieșit din Ghibea, și în ziua aceea au culcat la pămînt douăzeci și două de mii de oameni din Israel.

22

Poporul, bărbații lui Israel, s`au îmbărbătat, și s`au așezat din nou în linie de bătaie în locul unde se așezaseră în ziua întîi.

23

Și copiii lui Israel s`au suit, și au plîns înaintea Domnului pînă seara; au întrebat pe Domnul, și au zis: ,,Să mă mai sui la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin?`` Domnul a răspuns: ,,Suiți-vă împotriva lui.``

24

Copiii lui Israel au înaintat împotriva fiilor lui Beniamin, în ziua a doua.

25

Și în aceeaș zi, Beniamiții le-au ieșit înainte din Ghibea, și iarăș au culcat la pămînt optsprezece mii de oameni din copiii lui Israel, toți în stare să poarte armele.

26

Toții copiii lui Israel și tot poporul s`au suit și au venit la Betel; au plîns și au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea pînă seara, și au adus arderi de tot și jertfe de mulțămire înaintea Domnului.

27

Și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul-acolo se găsea atunci chivotul legămîntului lui Dumnezeu,

28

și Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu, -și au zis: ,,Să mai pornesc la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin, sau să mă las?`` Domnul a răspuns: ,,Suiți-vă, căci mîne îi voi da în mînile voastre.``

29

Atunci Israel a pus niște oameni la pîndă în jurul cetății Ghibea.

30

Copiii lui Israel s`au suit împotriva fiilor lui Beniamin, a treia zi, și s`au așezat în linie de bătaie înaintea cetății Ghibea, ca și în celelalte dăți.

31

Și fiii lui Beniamin au ieșit înaintea poporului, și au fost trași departe de cetate. Au început să lovească de moarte în popor, ca și în celelalte dăți, pe drumurile cele mari, cari suie: unul la Betel și altul la Ghibea prin cîmpie, și au ucis aproape treizeci de bărbați din Israel.

32

Fiii lui Beniamin ziceau: ,,Iată -i bătuți înaintea noastră ca și mai înainte!`` Dar copiii lui Israel ziceau: ,,Să fugim, și să -i tragem departe de cetate la drumul mare.``

33

Toți bărbații lui Israel și-au părăsit locurile, și s`au înșiruit de bătaie la Baal-Tamar; și oamenii lui Israel, cari stăteau la pîndă, s`au aruncat din locul în care erau, din Maare-Ghibea.

34

Zece mii de oameni aleși din tot Israelul au ajuns înaintea cetății Ghibea. Lupta a fost aprigă, și Beniamiții nu-și închipuiau prăpădul prin care aveau să treacă.

35

Domnul a bătut pe Beniamin înaintea lui Israel, și copiii lui Israel au ucis în ziua aceea douăzeci și cinci de mii o sută de oameni din Beniamin, toți în stare să poarte armele.

36

Fiii lui Beniamin credeau că bărbații lui Israel sînt bătuți, căci aceștia făceau loc Beniamiților și se bizuiau pe oamenii pe cari -i puseseră la pîndă împotriva cetății Ghibea.

37

Oamenii dela pîndă s`au aruncat repede asupra cetății Ghibea, au pornit înainte și au trecut toată cetatea prin ascuțișul săbiei.

38

După un semn asupra căruia se învoiseră cu bărbații lui Israel, cei dela pîndă aveau să facă să se înalțe din cetate un fum gros.

39

Atunci bărbații lui Israel s`au întors în luptă. Beniaminții le omorîseră aproape treizeci de oameni, și ziceau: ,,Negreșit, iată -i bătuți înaintea noastră ca în cea dintîi luptă!``

40

Dar un fum gros începea să se înalțe atunci din cetate. Beniamiții s`au uitat înapoi; și iată că flăcările se ridicau din cetatea întreagă spre cer.

41

Bărbații lui Israel se întorseseră; și bărbații lui Beniamin s`au înspăimîntat, văzînd prăpădul care avea să -i ajungă.

42

Au dat dosul înaintea bărbaților lui Israel, și au fugit pe calea care duce în pustie., Dar năvălitorii s`au luat după ei, iar pe cei ce ieșiseră din cetate i-au culcat la pămînt, căci îi prinseseră la mijloc.

43

Au înconjurat pe Beniamin, l-au gonit și l-au zdrobit de îndată ce voia să se odihnească, pînă în fața cetății Ghibea înspre soare răsare.

44

Optsprezece mii de bărbați au căzut din Beniamin, toți voinici.

45

Din ceice au dat dosul ca să fugă spre pustie la stînca Rimon, bărbații lui Israel au nimicit cinci mii pe drumuri; i-au urmărit pînă la Ghideom, și au ucis din ei două mii.

46

Întreg numărul Beniamiților cari au perit în ziua aceea a fost de douăzeci și cincii de mii de oameni în stare să poarte armele, toți voinici.

47

Șase sute de oameni erau ceice dăduseră dosul și fugiseră spre pustie la stînca Rimon; acolo au rămas patru luni.

48

Bărbații lui Israel s`au întors la fiii lui Beniamin, și i-au trecut prin ascuțișul săbiei, dela oamenii din cetăți pînă la dobitoace, și tot ce au găsit. Au pus de asemenea foc tuturor cetăților pe cari le-au găsit în cale.

Judecatorii 21