1 Samuel 1

1 Samuel

Capitol 2

1

Ana s`a rugat, și a zis: ,,Mi se bucură inima în Domnul, Puterea mea... a fost înălțată de Domnul; Mi s`a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, Căci mă bucur...... de ajutorul Tău.

2

Nimeni nu este sfînt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decît Tine; Nu este stîncă așa ca Dumnezeul nostru.

3

Nu mai vorbiți cu atîta îngîmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mîndrie; Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul, Și toate faptele sînt cîntărite de El.

4

Arcul celor puternici s`a sfărîmat, Și cei slabi sînt încinși cu putere.

5

Cei ce erau sătui, se închiriază pentru pîne, Și ceice erau flămînzi se odihnesc; Chiar cea stearpă naște de șapte ori, Și cea care... avea mulți copii stă lîncezită.

6

Domnul omoară și învie, El pogoară în locuința morților și El scoate de acolo.

7

Domnul sărăcește și El îmbogățește, El smerește și El înalță

8

El ridică din pulbere pe cel sărac, Ridică din gunoi pe cel lipsit. Ca să -i pună să șadă alături cu cei mari. Și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă; Căci ai Domnului sînt stîlpii... pămîntului, Și pe ei a așezat El lumea.

9

El va păzi pașii prea iubiților Lui, Dar cei răi vor fi nimiciți în întunerec; Căci omul nu va birui prin putere.

10

Vrăjmașii Domnului vor tremura, Din înălțimea cerului El Își va arunca tunetul asupra lor; Domnul... va judeca marginile pămîntului. El va da Împăratului Său putere, Și El va înălța tăria...... Unsului Lui``.

11

Elcana s`a dus acasă, la Rama, și copilul a rămas în slujba Domnului, înaintea preotului Eli.

12

Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul.

13

Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Cînd aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa cînd se ferbea carnea. Ținînd în mînă o furculiță cu trei coarne,

14

o vîra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală; și tot ce apuca cu furculița, lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel cari veneau la Silo.

15

Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: ,,Dă pentru preot carnea de fript; el nu va lua dela tine carne fiartă, ci vrea carne crudă``.

16

Și dacă omul zicea: ,,După ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea``, sluga răspundea: ,,Nu! dă mi acum, căci altfel iau cu sila``.

17

Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentrucă nesocoteau darurile Domnului.

18

Samuel făcea slujba înaintea Domnului; și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in.

19

Mamă-sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică, și i -o aducea cînd se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an.

20

Eli a binecuvîntat pe Elcana și pe nevastă-sa, și a a zis: ,,Să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, cari să înlocuiască pe acela pe care l -a împrumutat ea Domnului!`` Și s`au întors acasă.

21

Cînd a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată, și a născut trei fii și două fiice. Și tînărul Samuel creștea înaintea Domnului.

22

Eli era foarte bătrîn, și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat și că se culcau cu femeile cari slujeau afară la ușa cortului întîlnirii.

23

El le -a zis: ,,Pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu dela tot poporul despre faptele voastre rele.

24

Nu, copii, ce aud spunîndu-se despre voi, nu este bine; voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască.

25

Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu; dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?`` Totuș ei n`au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să -i omoare.

26

Tînărul Samuel creștea mereu, și era plăcut Domnului și oamenilor.

27

Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli, și i -a zis: ,,Așa vorbește Domnul: ,Nu M`am descoperit Eu casei tatălui tău, cînd erau în Egipt, în casa lui Faraon?

28

Eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel, ca să fie în slujba Mea, în preoție, ca să se suie la altarul Meu, să ardă tămîia, și să poarte efodul înaintea Mea; și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel.

29

Pentruce călcați voi în picioare jertfele Mele și darurile Mele, cari am poruncit să se facă în locașul Meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decît pe Mine, ca să vă îngrășați din cele dintîi roade luate din toate darurile poporului Meu Israel?``

30

De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: ,,Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea Mea``. Și acum, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Căci voi cinsti... pe cine Mă cinstește, dar ceice Mă disprețuiesc,...... vor fi disprețuiți.

31

Iată că vine vremea cînd voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încît nu va mai fi niciun bătrîn în casa ta.

32

Vei vedea un protivnic al tău în locașul Meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul; și nu va mai fi niciodată niciun bătrîn în casa ta.

33

Voi lăsa să rămînă la altarul Meu numai unul dintr`ai tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul; dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vîrstei.

34

Și iată semnul celor ce se vor întîmpla celor doi fii ai tăi Hofni și Fineas: amîndoi vor muri într`o zi.

35

Eu Îmi voi pune un preot credincios, care va lucra după inima Mea și după sufletul Meu; îi voi zidi o casă stătătoare, și va umbla totdeauna înaintea Unsului... Meu.

36

Și oricine va mai rămînea din casa ta va veni să se arunce cu fața la pămînt înaintea lui, pentru un ban de argint și pentru o bucată de pîne, și va zice: ,,Pune-mă, te rog, în una din slujbele preoției, ca să am o bucată de pîne să mănînc``.

1 Samuel 3