2 Samuel 22

2 Samuel

Capitol 23

1

Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvîntul lui David, fiul lui Isai, cuvîntul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvîntul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvîntul cîntărețului plăcut al lui Israel.

2

Duhul Domnului vorbește prin mine, și cuvîntul Lui este pe limba mea.

3

Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stînca lui Israel mi -a zis: ,,Cel ce împărățește între oameni cu dreptate, celce împărățește în frică de Dumnezeu,

4

este ca lumina dimineții, cînd răsare soarele în dimineața fără nori; ca razele soarelui după ploaie, cari fac să încolțească din pămînt verdeața.

5

Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuș El a făcut cu mine un legămînt vecinic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mîntuirea și bucuria mea?

6

Dar cei răi sînt toți ca niște spini pe cari -i arunci, și nu -i iei cu mîna;

7

cine se atinge de ei, se înarmează cu un fer sau cu mînerul unei sulițe, și -i arde în foc pe loc.

8

Iată numele vitejilor cari erau în slujba lui David. Ioșeb-Basșebet, Tahchemonitul, unul din fruntașii căpeteniilor. El și -a învîrtit sulița peste opt sute de oameni, pe cari i -a omorît dintr`o dată.

9

După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici cari au ținut pept împreună cu David împotriva Filistenilor strînși pentru luptă, cînd bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi.

10

El s`a sculat, și a lovit pe Filisteni pînă ce i -a obosit mîna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s`a întors după Eleazar, numai ca să ia prada.

11

După el, Șama, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii se strînseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pămînt sămănată cu linte; și poporul fugea dinaintea Filistenilor.

12

Șama s`a așezat în mijlocul ogorului, l -a apărat și a bătut pe Filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire.

13

Trei dintre cei treizeci de căpetenii s`au pogorît pe vremea seceratului și au venit la David, în peștera Adulam, cînd o ceată de Filisteni tăbărîse în valea... Refaim.

14

David era atunci în cetățuie, și o strajă a Filistenilor era la Betleem.

15

David a avut o dorință, și a zis: ,,Cine-mi va da să beau apă din fîntîna de la poarta Betleemului?``

16

Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra Filistenilor, și au scos apă din fîntîna dela poarta Betleemului. Au adus -o și au dat -o lui David; dar el n`a vrut s`o bea și a vărsat -o înaintea Domnului.

17

El a zis: ,,Departe de mine, Doamne, gîndul să fac lucrul acesta! Să beau sîngele oamenilor acestora cari s`au dus cu primejdia vieții lor?`` Și n`a vrut s`o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji.

18

Abișai, fratele lui Ioab, fiul Țeruiei, era căpetenia celor trei. El și -a învîrtit sulița peste trei sute de oameni, și i -a omorît, și a fost vestit între cei trei.

19

Era cel mai cu vază din cei trei, și a fost căpetenia lor; dar n`a fost la înălțimea celor trei dintîi.

20

Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S`a pogorît în mijlocul unei gropi pentru apă unde a ucis un leu, într`o zi cînd căzuse zăpadă.

21

A omorît pe un Egiptean groaznic la înfățișare, care avea o suliță în mînă; s`a pogorît împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mîna Egipteanului, și l -a omorît cu ea.

22

Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; și a fost vestit printre cei trei viteji.

23

Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n`a ajuns la înălțimea celor trei dintîi. David l -a primit între sfetnicii lui de aproape.

24

Asael, fratele lui Ioab, din numărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

25

Șama din Harod. Elica din Harod.

26

Heleț, din Pelet. Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa.

27

Abiezer din Anatot. Mebunai, din Hușa.

28

Țalmon, din Ahoah. Maharai, din Netofa.

29

Heleb, fiul lui Baana, din Netofa. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin.

30

Benaia, din Piraton. Hidai, din Nahale-Gaaș.

31

Abi-Albon, din Araba. Azmavet, din Barhum.

32

Eliahba, din Șaalbon. Bene-Iașen. Ionatan.

33

Șama, din Harar. Ahiam, fiul lui Șarar, din Arar.

34

Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo.

35

Hețrai, din Carmel. Paarai, din Arab.

36

Igheal, fiul lui Natan, din Țoba. Bani, din Gad.

37

Țelec, Amonitul. Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei.

38

Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

39

Urie, Hetitul. De toți: treizeci și șapte.

2 Samuel 24