1 Imparati 3

1 Imparati

Capitol 4

1

Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul.

2

Iată căpeteniile pe cari le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Țadoc,

3

Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau logofeți; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;

4

Benala, fiul lui Iehoiada, era peste oștire; Țadoc și Abiatar erau preoți.

5

Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan era slujbaș de stat, cirac al împăratului;

6

Ahișar era mai mare peste casa împăratului; și Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste dări.

7

Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului și a casei lui, fiecare timp de o lună din an.

8

Iată-le numele: Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim.

9

Fiul lui Decher, la Macaț, la Saalbim, la Bet-Șemeș, la Elon și la Bet-Hanan.

10

Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco și toată țara Hefer.

11

Fiul lui Abinadab avea tot ținutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui.

12

Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac și Meghido, și tot Bet-Șeanul de lîngă Țartan subt Izreel, dela Bet-Șean pînă la Abel-Mehola, pînă dincolo de Iocmeam.

13

Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea tîrgurile lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea și ținutul Argob în Basan, șasezeci cetăți mari cu ziduri și zăvoare de aramă.

14

Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim.

15

Ahimaaț, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon.

16

Baana, fiul lui Hușai, în Așer și la Bealot.

17

Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar.

18

Șimei, fiul lui Ela, în Beniamin.

19

Gheber, fiul lui Uri, în țara Galaadului; el avea ținutul lui Sihon, împăratul Amoriților și al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în țara aceasta.

20

Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mîncau, beau și se veseleau.

21

Solomon mai stăpînea și toate împărățiile dela Rîu pînă în țara Filistenilor și pînă la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri, și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui.

22

În fiecare zi Solomon mînca: treizeci de cori de floare de făină, și șasezeci de cori de altă făină,

23

zece boi grași, douăzeci de boi de păscut, și o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate.

24

Stăpînea peste toată țara de dincoace de Rîu, dela Tifsah pînă la Gaza, peste toți împărății de dincoace de Rîu. Și avea pace pretutindeni de jur împrejur.

25

Iuda și Israel, dela Dan pînă la Beer-Șeba, au locuit în liniște fiecare subt via lui și subt smochinul lui, în tot timpul lui Solomon.

26

Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carăle lui, și douăsprezece mii de călăreți.

27

Îngrijitorii îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui; și nu lăsau să fie vreo lipsă.

28

Aduceau și orz și paie pentru armăsari și fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe cari le primise.

29

Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere, și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării.

30

Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor Răsăritului și toată înțelepciunea Egiptenilor.

31

El era mai înțelept decît orice om, mai mult decît Etan, Ezrahitul, mai mult decît Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol; și faima lui se răspîndise printre toate neamurile, deprimprejur.

32

A rostit trei mii de pilde, și a alcătuit o mie cinci cîntări.

33

A vorbit despre copaci, dela cedrul din Liban pînă la isopul care crește pe zid, a vorbit deasemenea despre dobitoace, despre pasări, despre tîrîtoare și despre pești.

34

Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pămîntului cari auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui.

1 Imparati 5