1 Imparati 6

1 Imparati

Capitol 7

1

Solomon și -a mai zidit și casa lui, și a ținut treisprezece ani pînă cînd a isprăvit -o de tot.

2

A zidit mai întîi casa din pădurea Libanului, lungă de o sută de coți, lată de cincizeci de coți, și înaltă de treizeci de coți. Se sprijinea pe patru rînduri de stîlpi de cedru, și pe stîlpi erau grinzi de cedru.

3

A acoperit cu cedru odăile cari erau sprijinite de stîlpi și cari erau în număr de patruzeci și cinci, cîte cincisprezece de fiecare cat.

4

Erau trei caturi, și fiecare din ele avea ferestrele față în față.

5

Toată ușile și toți ușiorii erau din bîrne în patru muchi, și la fiecare din cele trei caturi, ușile erau față în față.

6

A făcut un pridvor de stîlpi, lung de cincizeci de coți și lat de treizeci de coți, și un alt pridvor înainte cu stîlpi și trepte în față.

7

A făcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecății; și l -a acoperit cu cedru, dela pardoseală pînă în tavan.

8

Casa lui de locuit a fost zidită în acelaș fel, într`o altă curte, în dosul pridvorului. Și a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon, pe care o luase de nevastă.

9

Pentru toate aceste clădiri a întrebuințat pietre minunate, cioplite după măsură, ferestruite cu ferăstrăul, înlăuntru și în afară; și aceasta din temelii pînă la strașină, și afară pînă la curtea cea mare.

10

Temeliile erau de pietre foarte de preț, și mari, pietre de zece coți și pietre de opt coți.

11

Deasupra erau iarăș pietre foarte de preț, tăiate după măsură, și lemn de cedru.

12

Curtea cea mare avea de jur împrejurul ei trei șiruri de pietre cioplite și un șir de bîrne de cedru, ca și curtea dinlăuntru a casei Domnului, și ca și pridvorul casei.

13

Împăratul Solomon a trimes și a adus din Tir pe Hiram,

14

fiul unei văduve din seminția lui Neftali, și al unui tată din Tir, care lucra în aramă. Hiram era plin de înțelepciune, de pricepere și de știință în săvîrșirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la împăratul Solomon, și i -a făcut toate lucrările.

15

A turnat cei doi stîlpi de aramă. Cel dintîi avea optsprezece coți în înălțime, și un fir de doisprezece coți măsura grosimea celui de al doilea.

16

A turnat două coperișuri de aramă, ca să le pună pe vîrfurile stîlpilor; cel dintîi era înalt de cinci coți, și al doilea era înalt de cinci coți.

17

A mai făcut niște împletituri în chip de rețea, niște ciucuri făcuți cu lănțișoare, pentru coperișurile de pe vîrful stîlpilor, șapte pentru coperișul dintîi, și șapte pentru coperișul al doilea.

18

A făcut cîte două șiruri de rodii împrejurul uneia din rețele, ca să acopere coperișul de pe vîrful unuia din stîlpi; tot așa a făcut și pentru al doilea.

19

Coperișurile depe vîrful stîlpilor, în pridvor, erau lucrate așa de parcă erau niște crini și aveau patru coți.

20

Coperișurile depe cei doi stîlpi erau înconjurate de două sute de rodii, sus, lîngă umflătura care era peste rețea; de asemenea erau două sute de rodii înșirate în jurul celui de al doilea coperiș.

21

A așezat stîlpii în pridvorul Templului; a așezat stîlpul din dreapta, și l -a numit Iachin; apoi a așezat stîlpul din stînga, și l -a numit Boaz.

22

În vîrful stîlpilor era o lucrătură în chip de crini. Astfel s`a isprăvit lucrarea stîlpilor.

23

A făcut marea turnată din aramă. Avea zece coți dela o margine pînă la cealaltă, era rotundă de tot, înaltă de cinci coți, și de jur împrejur se putea măsura cu un fir de treizeci de coți.

24

Subt buza ei erau săpați niște colocinți, cîte zece la fiecare cot, de jur împrejurul mării; colocinții, așezați pe două rînduri, erau turnați împreună cu ea dintr`o singură bucată.

25

Era așezată pe doisprezece boi, din cari trei întorși spre miază noapte, trei întorși spre apus; trei întorși spre miază zi, și trei întorși spre răsărit; marea era deasupra lor, și toată partea dinapoi a trupurilor lor era înlăuntru.

26

Grosimea ei era de un lat de mînă; și marginea ei era ca marginea unui potir, făcută ca floarea crinului. Avea o încăpere de două mii de vedre.

27

A mai făcut zece temelii de aramă. Fiecare temelie era lungă de patru coți, lată de patru coți, și înaltă de trei coți.

28

Iată cum erau temeliile acestea. Erau făcute din tăblii, legate la colțuri cu încheieturi.

29

Pe tăbliile dintre încheieturi erau niște lei, boi și heruvimi; și pe încheieturi, deasupra și dedesuptul leilor și boilor, erau niște împletituri cari atîrnau în chip de ciucuri.

30

Fiecare temelie avea patru roate de aramă cu osii de aramă; și la cele patru colțuri erau niște polițe turnate, subt lighean, și lîngă ciucuri.

31

Gura temeliei dinlăuntrul coperișului pînă sus era de un cot; gura aceasta era rotundă, ca pentru lucrările de felul acesta, și era lată de un cot și jumătate; avea și săpături. Tăbliile erau în patru muchi, nu rotunde.

32

Cele patru roți erau subt tăblii, și osiile roților erau prinse de temelie; fiecare era înaltă de un cot și jumătate.

33

Roatele erau făcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spițele și butucii lor erau toate turnate.

34

La cele patru colțuri ale fiecărei temelii erau niște polițe dintr`o bucată cu temelia.

35

Partea de sus a temeliei se sfîrșea cu un cerc înalt de o jumătate de cot, și își avea proptelele cu tăbliile ei făcute dintr`o bucată cu ea.

36

Pe plăcile proptelelor, și pe tăblii, a săpat heruvimi, lei și finici, după locurile goale, și ciucuri de jur împrejur.

37

Așa a făcut cele zece temelii; turnătura, măsura și chipul erau la fel pentru toate.

38

A mai făcut zece lighene de aramă. Fiecare lighean avea o încăpere de patruzeci de bați, fiecare lighean avea patru coți, fiecare lighean era pe cîte una din cele zece temelii.

39

A pus cinci temelii pe partea dreaptă a casei, și cinci temelii pe partea stîngă a casei; iar marea de aramă a pus -o în partea dreaptă a casei la miazăzi răsărit.

40

Hiram a făcut cenușarele, lopețile și lighenele.

41

doi stîlpi cu cele două coperișuri și cu cununile lor de pe vîrful stîlpilor; cele două rețele ca să acopere cele două cununi ale coperișurilor de pe vîrful stîlpilor;

42

cele patru sute de rodii pentru cele două rețele, cîte două rînduri de rodii de fiecare rețea, ca să acopere cele două cununi ale coperișurilor de pe vîrful stîlpilor;

43

cele zece temelii, și cele zece lighene de pe temelii;

44

marea, și cei doisprezece boi de subt mare;

45

cenușarele, lopețile și lighenele. Toate aceste unelte, pe cari le -a dat împăratul Solomon lui Hiram să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită.

46

Împăratul a pus să le toarne în cîmpia Iordanului, într`un pămînt humos, între Sucot și Țartan.

47

Solomon a lăsat toate aceste unelte necîntărite, căci erau foarte multe, și greutatea aramei nu se putea socoti.

48

Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul de aur; masa de aur, unde se puneau pînile pentru punerea înaintea Domnului;

49

sfeșnicele de aur curat, cinci la dreapta și cinci la stînga, înaintea Locului prea sfînt, cu florile, candelele și mucările de aur;

50

lighenele, cuțitele, potirele, ceștile și cățuile de aur curat; și țîțînile de aur curat pentru ușa dinlăuntrul casei la intrarea în Locul prea sfînt, și pentru ușa casei dela intrarea Templului.

51

Astfel s`a isprăvit toată lucrarea, pe care a făcut -o împăratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și uneltele, pe cari le hărăzise tatăl său David, și le -a pus în vistieriile Casei Domnului.

1 Imparati 8