1 Imparati 10

1 Imparati

Capitol 11

1

Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite,

2

cari făceau parte din neamurile despre cari Domnul zisese copiilor lui Israel: ,,Să nu intrați la ele, și nici ele să nu intre la voi; căci v`ar întoarce negreșit inimile înspre dumnezeii lor.`` De aceste neamuri s`a alipit Solomon, tîrît de iubire.

3

A avut de neveste șapte sute de crăiese împărătești și trei sute de țiitoare; și nevestele i-au abătut inima.

4

Cînd a îmbătrînit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei; și inima nu i -a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.

5

Solomon s`a dus după Astartea, zeița Sidonienilor, și după Milcom, urîciunea Amoniților.

6

Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului, și n`a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David.

7

Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urîciunea Moabului, pentru Moloc, urîciunea fiilor lui Amon.

8

Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, cari aduceau tămîie și jertfe dumnezeilor lor.

9

Domnul S`a mîniat pe Solomon, pentrucă își abătuse inima dela Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase de două ori.

10

În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți dumnezei; dar Solomon n`a păzit poruncile Domnului.

11

Și Domnul a zis lui Solomon: ,,Fiindcă ai făcut așa, și n`ai păzit legămîntul Meu și legile Mele pe cari ți le-am dat, voi rupe împărăția dela tine și o voi da slujitorului tău.

12

Numai, nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale, pentru tatăl tău David. Ci din mîna fiului tău o voi rupe.

13

Nu voi rupe însă toată împărăția; voi lăsa o seminție fiului tău, din pricina robului Meu David, și din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.

14

Domnul a ridicat un vrăjmaș lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul împărătesc al Edomului.

15

Pe vremea cînd a bătut David Edomul, Ioab, căpetenia oștirii, suindu-se să îngroape morții, a ucis toată partea bărbătească din Edom;

16

a rămas acolo șase luni cu tot Israelul, pînă ce a nimicit toată partea bărbătească.

17

Atunci Hadad a fugit cu niște Edomiți, slujitori ai tatălui său, și s`a dus în Egipt. Hadad era încă un băiat pe atunci.

18

Plecînd din Madian, s`au dus la Paran, au luat cu ei niște oameni din Paran, și au ajuns în Egipt la Faraon, împăratul Egiptului. Faraon a dat o casă lui Hadad, i -a purtat grijă de mîncare, și i -a dat moșii.

19

Hadad a căpătat trecere înaintea lui Faraon, pînă acolo încît Faraon i -a dat de nevastă pe sora nevestei lui, sora împărătesei Tahpenes.

20

Sora Tahpenei i -a născut pe fiul său Ghenubat. Tahpenes l -a înțercat în casa lui Faraon; și Ghenubat a fost în casa lui Faraon, în mijlocul copiilor lui Faraon.

21

Cînd a auzit Hadad în Egipt că David a adormit cu părinții lui, și că Ioab, căpetenia oștirii, murise, a zis lui Faraon: ,,Lasă-mă să mă duc în țara mea.``

22

Și Faraon i -a zis: ,,Ce-ți lipsește la mine, de dorești să te duci în țara ta?`` El a răspuns: ,,Nimic, dar lasă-mă să plec.``

23

Dumnezeu a ridicat un alt vrăjmaș lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise dela stăpînul său Hadadezer, împăratul din Țoba.

24

El strînsese niște oameni la el, și se făcuse capul cetei, cînd a măcelărit David oștile stăpînului său. S`au dus la Damasc, și s`au așezat acolo și au domnit la Damasc.

25

El a fost un vrăjmaș al lui Israel în tot timpul vieții lui Solomon, în același timp cînd îi făcea rău Hadad, și ura pe Israel. El a împărățit peste Siria.

26

Și Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mîna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, Efratit din Țereda, și avea ca mamă pe o văduvă numită Țerua.

27

Iată cu ce prilej a ridicat el mîna împotriva împăratului. Solomon zidea Milo, și închidea spărturile cetății tatălui său David.

28

Ieroboam era tare și viteaz; și Solomon, văzînd pe tînărul acesta la lucru, i -a dat privigherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif.

29

În vremea aceea, Ieroboam, ieșind din Ierusalim, a fost întîlnit pe drum de proorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amîndoi singuri pe cîmp.

30

Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt -o în douăsprezece bucăți,

31

și a zis lui Ieroboam: ,,Ia-ți zece bucăți! Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi rupe împărăția din mîna lui Solomon, și-ți voi da zece seminții.

32

Dar el va avea o seminție, din pricina robului Meu David, și din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales -o din toate semințiile lui Israel.

33

Și aceasta, pentrucă M`au părăsit, și s`au închinat înaintea Astarteei, zeița Sidonienilor, înaintea lui Chemoș, dumnezeul Moabului, și înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, și pentrucă n`au umblat în căile Mele ca să facă ce este drept înaintea Mea, și să păzească legile și poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon.

34

Nu voi lua din mîna lui toată împărăția, căci îl voi ținea domn în tot timpul vieții lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales, și care a păzit poruncile și legile Mele.

35

Dar voi lua împărăția din mîna fiului său, și-ți voi da zece seminții din ea;

36

voi lăsa o seminție fiului său, pentruca robul Meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales -o să pun în ea Numele Meu.

37

Pe tine te voi lua, și vei domni peste tot ce-ți va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel.

38

Dacă vei asculta de tot ce-ți voi porunci, dacă vei umbla în căile Mele, și dacă vei face ce este drept înaintea Mea, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David, și-ți voi da ție pe Israel.

39

Voi smeri prin aceasta sămînța lui David, dar nu pentru totdeauna.``

40

Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Și Ieroboam s`a sculat, și a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului; a locuit în Egipt pînă la moartea lui Solomon.

41

Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el, și înțelepciunea lui, nu sînt scrise oare în cartea faptelor lui Solomon?

42

Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul.

43

Apoi Solomon a adormit cu părinții lui, și a fost îngropat în cetatea tatălui său David. În locul lui a domnit fiul său Roboam.

1 Imparati 12