1 Imparati 14

1 Imparati

Capitol 15

1

În al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărățească peste Iuda Abiam.

2

A împărățit trei ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.

3

El s`a dedat la toate păcatele pe cari le făcuse tatăl său înaintea lui; și inima lui n`a fost întreagă a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.

4

Dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeul lui i -a dat o lumină la Ierusalim, punînd pe fiul lui după el și lăsînd Ierusalimul în picioare.

5

Căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului, și nu se abătuse dela niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieții lui, afară de întîmplarea cu Urie, Hetitul.

6

Între Roboam și Ieroboam a fost război tot timpul cît a trăit Roboam.

7

Celelalte fapte ale lui Abiam, și tot ce a făcut el, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Între Abiam și Ieroboam a fost război.

8

Abiam a adormit cu părinții lui, și l-au îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Asa.

9

În al douăzecilea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa.

10

El a domnit patruzeci și unu de ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.

11

Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David.

12

A scos din țară pe sodomiți, și a îndepărtat toți idolii pe cari -i făcuseră părinții lui.

13

Și chiar pe mama sa Maaca n`a mai lăsat -o să fie împărăteasă, pentrucă făcuse un idol Astarteei. Așa i -a sfărîmat idolul, și l -a ars în pîrîul Chedron.

14

Dar înălțimile n`au perit, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui.

15

El a pus în Casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuș: argint, aur și vase.

16

Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieții lor.

17

Baeșa, împăratul lui Israel, s`a suit împotriva lui Iuda; și a întărit Rama, ca să împedece pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre.

18

Asa a luat tot argintul și tot aurul cari rămăseseră în vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului, și le -a pus în mînile slujitorilor lui, pe care i -a trimes la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Împăratul Asa a trimes să -i spună:

19

,,Să fie un legămînt între mine și tine, cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimet un dar în argint și în aur. Du-te, rupe legămîntul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.``

20

Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimes pe căpeteniile oștirii lui împotriva cetăților lui Israel, și au pustiit Iionul, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chinerotul, și toată țara lui Neftali.

21

Cînd a auzit Baeșa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama, și s`a întors la Tirța.

22

Împăratul Asa a chemat pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, și au ridicat pietrele și lemnul pe care -l întrebuința Baeșa la întărirea Ramei; și împăratul Asa le -a întrebuințat la întărirea Ghebei lui Beniamin și Mițpei.

23

Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprăvile lui și tot ce a făcut, și cetățile pe cari le -a zidit, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Totuș, la bătrînețe, a fost bolnav de picioare.

24

Asa a adormit cu părinții lui, și a fost îngropat cu părinții lui în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său Iosafat.

25

Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel, în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel.

26

El a făcut ce este rău înaintea Domnului, și a umblat pe calea tatălui său, săvîrșind păcatele în cari tîrîse tatăl său pe Israel.

27

Baeșa, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui, și Baeșa l -a omorît la Ghibeton, care era al Filistenilor, pe cînd Nadab și tot Israelul împresurau Ghibetonul.

28

Baeșa l -a omorît în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui.

29

Cînd s`a făcut împărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n`a lăsat să scape nimeni cu viață, ci a nimicit totul, după cuvîntul pe care -l spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo,

30

din pricina păcatelor pe cari le făcuse Ieroboam și în cari tîrîse și pe Israel, mîniind astfel pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

31

Celelalte fapte ale lui Nadab, și tot ce a făcut el, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Israel?

32

Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieții lor.

33

În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste tot Israelul la Tirța, Baeșa, fiul lui Ahia. A domnit douăzeci și patru de ani.

34

El a făcut ce este rău înaintea Domnului, și a umblat pe calea lui Ieroboam, săvîrșind păcatele în cari tîrîse Ieroboam pe Israel.

1 Imparati 16