2 Imparati 18

2 Imparati

Capitol 19

1

Cînd a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, și -a sfîșiat hainele, s`a acoperit cu un sac, și s`a dus în Casa Domnului.

2

A trimes pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul, și pe preoții cei mai bătrîni, acoperiți cu saci, la proorocul Isaia, fiul lui Amoț.

3

Și i-au zis: ,,Așa vorbește Ezechia: Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară; căci copiii sînt aproape să iasă din pîntecele mamei, și nu este putere pentru naștere.

4

Poate că Domnul, Dumnezeul tău, a auzit toate cuvintele lui Rabșache, pe care l -a trimes împăratul Asiriei, stăpînul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu, și poate că Domnul, Dumnezeul tău, îl va pedepsi pentru cuvintele pe cari le -a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru ceilalți cari au mai rămas.``

5

Slujitorii împăratului Ezechia s`au dus dar la Isaia.

6

Și Isaia le -a zis: ,,Iată ce să spuneți stăpînului vostru: ,Așa vorbește Domnul: ,Nu te speria de cuvintele pe cari le-ai auzit și prin cari M`au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei.

7

Voi pune în el un duh care îl va face ca, la auzul unei vești pe care o va primi, să se întoarcă în țara lui; și -l voi face să cadă ucis de sabie în țara lui.``

8

Rabșache, plecînd, a găsit pe împăratul Asiriei luptînd împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din Lachis.

9

Atunci împăratul Asiriei a primit o veste cu privire la Tirhaca, împăratul Etiopiei. I s`a spus: ,,Iată că acela a pornit cu război împotriva ta.`` Și împăratul Asiriei a trimes soli din nou lui Ezechia, zicînd:

10

,,Așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul lui Iuda: ,Să nu te înșele Dumnezeul tău, în care te încrezi, zicînd: ,Ierusalimul nu va fi dat în mînile împăratului Asiriei.`

11

Iată, ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor, și cum le-au nimicit; și tu, să fii izbăvit!

12

Dumnezeii neamurilor pe cari le-au nimicit părinții mei, au izbăvit ei pe Gozan, Haran, Rețef, și pe fiii lui Eden din Telasar?

13

Unde este împăratul Hamatului, împăratul Arpadului, și împăratul cetății Sefarvaimului, Henei și Ivei?``

14

Ezechia a luat scrisoarea din mîna solilor, și a citit -o. Apoi s`a suit la Casa Domnului, și a întins -o înaintea Domnului,

15

căruia i -a făcut următoarea rugăciune: ,,Doamne, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe heruvimi! Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pămîntului! Tu ai făcut cerurile și pămîntul.

16

Doamne, pleacă-Ți urechea, și ascultă! Doamne, deschide-Ți ochii, și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimes pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu.

17

Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei, au nimicit neamurile și le-au pustiit țările,

18

și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mîna omului, erau lemn și piatră; și i-au nimicit.

19

Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mîna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pămîntului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne!``

20

Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimes să spună lui Ezechia: Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel ,,Am auzit rugăciunea pe care Mi-ai făcut -o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei.

21

Iată cuvîntul pe care l -a rostit Domnul împotriva lui: ,Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și rîde de tine; fata Ierusalimului dă din cap după tine.

22

Pe cine ai batjocorit și ai ocărît tu? Împotriva cui ai ridicat glasul? Și împotriva cui ți-ai ridicat ochii? Împotriva Sfîntului lui Israel!

23

Prin solii tăi ai batjocorit pe Domnul, și ai zis: ,Cu mulțimea carălor mele, am suit vîrful munților, coastele Libanului! Voi tăia cei mai înalți cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui, și voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grădină de poame;

24

am săpat, și am băut ape străine, și voi seca cu talpa picioarelor mele toate rîurile Egiptului.

25

N`ai auzit că Eu de mult am pregătit aceste lucruri, și că le-am hotărît din vremurile vechi? Acum însă am îngăduit să se împlinească, și să prefaci cetăți întărite în mormane de dărîmături.

26

Locuitorii lor sînt neputincioși, îngroziți și înmărmuriți; au ajuns ca iarba de pe cîmp și ca verdeața fragedă, ca iarba de pe coperișuri și ca grîul care se usucă înainte de a -i da spicul.

27

Dar știu cînd stai jos, cînd ieși și cînd intri, și cînd ești furios împotriva Mea.

28

Pentrucă ești furios împotriva Mea, și pentrucă trufia ta a ajuns pînă la urechile Mele, de aceea voi pune belciugul Meu în nările tale, și zăbala Mea între buzele tale, și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit.`

29

Acesta să-ți fie semnul: Anul acesta veți mînca ce crește dela sine, și al doilea an ce va răsări din rădăcinile rămase; dar în al treilea an veți sămăna, veți secera, veți sădi vii, și veți mînca din rodul lor.

30

Rămășița din casa lui Iuda, ce va mai rămînea, va prinde iarăș rădăcini de desupt, și deasupra va da rod.

31

Căci din Ierusalim va ieși o rămășiță, și din muntele Sionului cei scăpați. Iată ce va face rîvna Domnului oștirilor.

32

De aceea, așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei: ,Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeți în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi, și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei.

33

Se va întoarce pe drumul pe care a venit, și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul.

34

Căci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s`o mîntuiesc, din pricina Mea, și din pricina robului Meu David.`

35

În noaptea aceea, a ieșit îngerul Domnului, și a ucis în tabăra Asirienilor o sută optzeci și cinci de mii de oameni. Și cînd s`au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte.

36

Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și -a ridicat tabăra, a plecat și s`a întors; și a locuit la Ninive.

37

Și, pe cînd se închina în casa dumnezeului său Nisroc, Adramelec și Șarețer, fiii săi, l-au ucis cu sabia, și au fugit în țara Ararat. Și, în locul lui, a domnit fiul său Esar-Hadon.

2 Imparati 20