1 Cronici 10

1 Cronici

Capitol 11

1

Tot Israelul s`a strîns la David la Hebron, zicînd: ,,Iată că noi sîntem os din oasele tale și carne din carnea ta.

2

Odinioară, chiar cînd era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul, Dumnezeul tău, ți -a zis: ,Tu vei paște pe poporul Meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel.``

3

Astfel toți bătrînii lui Israel au venit la împărat la Hebron, și David a făcut legămînt cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvîntul Domnului, spus prin Samuel.

4

David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau Iebusiții, locuitorii țării.

5

Locuitorii Iebusului au zis lui David: ,,Nu vei intra aici.`` Dar David a luat cetățuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

6

David zisese: ,,Oricine va bate cel dintîi pe Iebusiți va fi căpetenie și domn.`` Ioab, fiul Țeruiei, s`a suit cel dintîi, și a ajuns căpetenie.

7

David s`a așezat în cetățuie; deaceea au numit -o cetatea lui David.

8

A făcut zid împrejurul cetății, dela Milo de jur împrejur; și Ioab a dres cealaltă parte a cetății.

9

David ajungea din ce în ce mai mare, și Domnul oștirilor era cu el.

10

Iată căpeteniile vitejilor cari erau în slujba lui David, și cari l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-și întărească stăpînirea, ca să -l pună împărat, după cuvîntul Domnului cu privire la Israel.

11

Iată, după numărul lor, vitejii cari erau în slujba lui David. Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El și -a învîrtit sulița peste trei sute de oameni, pe cari i -a omorît dintr`o singură dată.

12

După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici.

13

El era cu David la Pas-Damim, unde se strînseseră Filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pămînt plină cu orz: și poporul fugea dinaintea Filistenilor.

14

S`au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit, și au bătut pe Filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire.

15

Trei din cele treizeci de căpetenii s`au pogorît la David pe stîncă în peștera Adulam, cînd tabăra Filistenilor era în valea Refaimiților.

16

David era atunci în cetățuie, și o ceată a Filistenilor era la Betleem.

17

David a avut o dorință, și a zis: ,,Cine-mi va aduce apă de băut din fîntîna de la poarta Betleemului?``

18

Atunci cei trei bărbați au trecut prin tabăra Filistenilor, și au scos apă din fîntîna dela poarta Betleemului. Au adus -o și au dat -o lui David; dar David n`a vrut s`o bea, ci a vărsat -o înaintea Domnului.

19

El a zis: ,,Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sîngele acestor oameni, cari s`au dus cu primejdia vieții lor? Căci cu primejdia vieții lor au adus -o.`` Și n`a voit s`o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji.

20

Abișai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El și -a învîrtit sulița peste trei sute de oameni, și i -a omorît; și i -a mers faima între cei trei.

21

El era cel mai cu vază din cei trei din rîndul al doilea, și a fost căpetenia lor; dar n`a ajuns pe cei trei dintîi.

22

Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S`a pogorît în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într`o zi cînd căzuse zăpada.

23

El a ucis pe un Egiptean, care avea o statură de cinci coți și avea în mînă o suliță, ca sulul unui țesător; s`a pogorît împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mîna Egipteanului, și l -a ucis cu ea.

24

Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; și i -a mers faima printre cei trei viteji.

25

Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n`a ajuns pe cei trei dintîi. David l -a primit în sfatul celor mai aproape de el.

26

Vitejii oștirii: Asael, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

27

Șamot, din Haror. Heleț, din Palon.

28

Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa, Abiezer, din Anatot.

29

Sibecai, Hușatitul. Ilai, din Ahoah.

30

Maharai, din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.

31

Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia, din Piraton.

32

Hurai, din Nahale-Gaaș. Abiel, din Araba.

33

Azmavet, din Baharum. Eliahba, din Șaalbon.

34

Bene-Hașem, din Ghizon. Ionatan, fiul lui Șaghe, din Harar.

35

Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.

36

Hefer din Mechera. Ahia, din Palon.

37

Hețro, din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.

38

Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.

39

Țelec, Amonitul, Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei.

40

Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

41

Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.

42

Adina, fiul lui Șiza, Rubenitul, căpetenia Rubeniților, și treizeci împreună cu el.

43

Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.

44

Ozia, din Aștarot. Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.

45

Iediael, fiul lui Șimri. Ioha, fratele său, Tițitul.

46

Eliel, din Mahavim, Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.

47

Eliel, Obed și Iaasiel-Mețobaia.

1 Cronici 12