2 Cronici 3

2 Cronici

Capitol 4

1

A făcut un altar de aramă, lung de douăzeci de coți, lat de douăzeci de coți, și înalt de zece coți.

2

A făcut marea turnată. Ea avea zece coți dela o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de cinci coți, și un fir de treizeci de coți ar fi înconjurat -o.

3

Supt marginea ei, de jur împrejur, erau niște chipuri de boi, cîte zece de fiecare cot, de jur împrejurul mării; boii așezați pe două rînduri, erau turnați dintr`o singură bucată cu ea.

4

Era așezată pe doisprezece boi, dintre cari trei întorși spre miazănoapte, trei întorși spre apus, trei întorși spre miazăzi, și trei întorși spre răsărit; marea era așezată pe ei, și toată partea dindărăt a trupurilor lor era înlăuntru.

5

Grosimea ei era de un lat de mînă, și marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de bați.

6

A făcut zece lighene, și a pus cinci la dreapta și cinci la stînga, ca să slujească la curățiri: în ele se spălau feluritele părți ale arderilor de tot. Marea era pentru spălarea preoților.

7

A mai făcut zece sfeșnice de aur, după porunca privitoare la ele, și le -a așezat în Templu, cinci la dreapta și cinci la stînga.

8

A mai făcut zece mese, și le -a așezat în Templu, cinci la dreapta și cinci la stînga.

9

A mai făcut curtea preoților, și curtea cea mare, cu porțile ei, ale căror aripi le -a acoperit cu aramă

10

A așezat marea în partea dreaptă, la miazăzi-răsărit.

11

Hiram a făcut cenușarele, lopețile și potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i -a dat -o împăratul Solomon s`o facă pentru Casa lui Dumnezeu:

12

doi stîlpi, cu cele două capete și coperișurile lor cu cununi de pe vîrful stîlpilor; cele două rețele pentru acoperirea celor două coperișuri ale capetelor de pe vîrful stîlpilor;

13

cele patru sute de rodii pentru cele două rețele, cîte două șiruri de rodii pentru fiecare rețea, pentru acoperirea celor două coperișuri cu cununi ale capetelor de pe vîrful stîlpilor;

14

cele zece temelii, și cele zece lighene de pe temelii;

15

marea, și cei doisprezece boi de subt ea;

16

cenușarele, lopețile și furculițele. Toate aceste unelte, pe cari le -a dat împăratul Solomon lui Huram-Abi să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită.

17

Împăratul a pus să le toarne în cîmpia Iordanului, într`un pămînt cleios, între Sucot și Țereda.

18

Solomon a făcut toate aceste unelte în număr atît de mare, încît nu s`a putut cerceta greutatea aramei.

19

Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele pe cari se puneau pînile pentru punerea înaintea Domnului;

20

sfeșnicile și candelele lor de aur curat, cari trebuiau aprinse, după poruncă înaintea Locului prea sfînt,

21

florile, candelele, și mucările de aur, de aur foarte curat:

22

cuțitele, potirele, ceștile și cățuile de aur curat; și aripile de aur pentru ușa dinlăuntru a casei, dela intrarea Locului prea sfînt, și pentru ușa casei dela intrarea Templului.

2 Cronici 5