2 Cronici 12

2 Cronici

Capitol 13

1

În al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia.

2

El a domnit trei ani la Ierusalim. Mamă-sa se numea Micaia, fata lui Uriel, din Ghibea. Între Abia și Ieroboam a fost război.

3

Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, patrusute de mii de oameni aleși; și Ieroboam s`a înșiruit de bătaie împotriva lui cu opt sute de mii de oameni aleși, războinici viteji.

4

Depe vîrful muntelui Țemaraim, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s`a sculat și a zis: ,,Ascultă-mă, Ieroboame, și tot Israelul!

5

Nu trebuie oare să știți că Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr`un legămînt care nu se poate călca?

6

Dar Iaroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s`a sculat și s`a răzvrătit împotriva stăpînului său.

7

Niște oameni de nimic, oameni răi, s`au strîns la el și s`au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tînăr și fricos, și nu putea să li se împotrivească.

8

Și acum, voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului, care este în mînile fiilor lui David; și voi sînteți o mare mulțime și aveți cu voi vițeii de aur pe cari vi i -a făcut Ieroboam ca dumnezei.

9

N`ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aaron și pe Leviți, și nu v`ați făcut voi preoți, ca și popoarele celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și șapte berbeci, ca să fie sfințit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu.

10

Dar cît despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru, și noi nu L-am părăsit, preoții din slujba Domnului sînt fii ai lui Aaron, și Leviții stau și își împlinesc slujbele.

11

Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului, ardem tămîie mirositoare, punem pînile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată, și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui; căci păzim poruncile Domnului, Dumnezeului nostru. Dar voi L-ați părăsit.

12

Iată că Dumnezeu și preoții Lui sînt cu noi, în fruntea noastră, și avem și trîmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai lui Israel! nu faceți război împotriva Domnului, Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbîndă!``

13

Ieroboam i -a luat pe din apoi, cu ajutorul unor oameni puși la pîndă, așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei ce stăteau la pîndă erau înapoia lor.

14

Cei din Iuda, întorcîndu-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul, și preoții au sunat din trîmbițe.

15

Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și, la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda.

16

Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda, și Dumnezeu i -a dat în mînile lui.

17

Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrîngere, și cinci sute de mii de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel.

18

Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea, și copiii lui Iuda au cîștigat biruința, pentrucă se sprijiniseră pe Domnul, Dumnezeul părinților lor.

19

Abia a urmărit pe Ieroboam și i -a luat cetăți: Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei, și Efronul cu satele lui.

20

Ieroboam n`a mai avut putere pe vremea lui Abia, și Domnul l -a lovit, și a murit.

21

Dar Abia a ajuns puternic; a avut patrusprezece neveste, și a născut douăzeci și doi de fii și șasesprezece fete.

22

Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sînt scrise în cartea proorocului Ido.

2 Cronici 14