2 Cronici 19

2 Cronici

Capitol 20

1

După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon, și cu ei niște Moaniți, au pornit cu război împotriva lui Iosafat.

2

Au venit și au dat de știre lui Iosafat, zicînd: ,,O mare mulțime înaintează împotiva ta de dincolo de mare, din Siria, și sînt la Hațațon-Tamar, adică En-Ghedi.``

3

În spaima sa, Iosafat și -a îndreptat fața să caute pe Domnul, și a vestit un post pentru tot Iuda.

4

Iuda s`a adunat să cheme pe Domnul, și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul.

5

Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curții celei noi.

6

Și a zis: ,,Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpînești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n`ai Tu în mînă tăria și puterea, așa că nimeni nu Ți se poate împotrivi?

7

Oare n`ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel, și n`ai dat -o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avraam care Te iubea?

8

Ei au locuit -o și Ți-au zidit în ea un locaș sfînt pentru Numele Tău, zicînd:

9

,,Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci Numele Tău este în casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strîmtorării noastre, și Tu ne vei asculta și ne vei mîntui!

10

Acum, iată, fiii lui Amon, și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la cari n`ai îngăduit lui Israel să intre, cînd venea din țara Egiptului, -căci s`a abătut de la ei și nu i -a nimicit, -

11

iată -i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta, pe care ne-ai dat -o în stăpînire!

12

O, Dumnezeul nostru, nu -i vei judeca Tu pe ei? Căci noi sîntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi, care înaintează împotriva noastră, și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sînt îndreptați spre Tine!``

13

Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiii lor.

14

Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui Asaf.

15

Și Iahaziel a zis: ,,Ascultați, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat! Așa vă vorbește Domnul: ,,Nu vă temeți și nu vă spăimîntați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu.

16

Mîne pogorîți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țiț, și -i veți găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruel.

17

Nu veți avea de luptat în lupta aceasta: așezați-vă, stați acolo, și veți vedea izbăvirea pe care v`o va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă spăimîntați; mîne, ieșiți-le înainte, și Domnul va fi cu voi!``

18

Iosafat s`a plecat cu fața la pămînt, și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s`au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui.

19

Leviții dintre fiii Chehatiților și dintre fiii Coreiților s`au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

20

A doua zi, au pornit disdedimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ,,Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului! Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți; încredeți-vă în proorocii Lui, și veți izbuti.``

21

Apoi în învoire cu poporul, a numit niște cîntăreți cari, îmbrăcați cu podoabe sfinte, și mergînd înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: ,,Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac!``

22

În clipa cînd au început cîntările și laudele. Domnul a pus o pîndă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, cari veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuți.

23

Fiii lui Amon și ai lui Moab s`au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să -i nimicească cu desăvîrșire și să -i prăpădească. Și, după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s`au ajutat unii pe alții să se nimicească.

24

Cînd a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s`au uitat înspre mulțime, și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pămînt, și nimeni nu scăpase.

25

Iosafat și poporul său s`au dus să ia prăzile; au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe, și au luat atît de multe că n`au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat, căci era multă pradă.

26

A patra zi, s`au strîns în valea Beraca (Binecuvîntare), unde au binecuvîntat pe Domnul; de aceea au numit locul acesta valea Beraca, nume care i -a rămas pînă în ziua de azi.

27

Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s`au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu -i de vrăjmașii lor.

28

Au intrat în Ierusalim și în Casa Domnului, în sunete de alăute, și de arfe și trîmbițe.

29

Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări, cînd au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel.

30

Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită, și Dumnezeul lui i -a dat pace de jur împrejur.

31

Iosafat a domnit peste Iuda. Avea treizeci și cinci de ani cînd a ajuns împărat, și a domnit douăzeci și cinci de ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Azuba, fata lui Șilhi.

32

El a mers pe calea tatălui său Asa, și nu s`a abătut deloc, făcînd ce este bine înaintea Domnului.

33

Numai că înălțimile n`au fost îndepărtate, și poporul tot n`avea inima strîns lipită de Dumnezeul părinților săi.

34

Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele dintîi și cele de pe urmă, sînt scrise în istoria lui Iehu, fiul lui Hanani, care este cuprinsă în cartea împăraților lui Israel.

35

După aceea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s`a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită.

36

S`a unit cu el ca să zidească niște corăbii, cari să meargă la Tarsis, și au făcut corăbii la Ețion-Gheber.

37

Atunci Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareșa, a proorocit împotriva lui Iosafat, și a zis: ,,Pentrucă te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea.`` Și corăbiile au fost sfărîmate, și n`au putut să se ducă la Tarsis.

2 Cronici 21