Ezra 4

Ezra

Capitol 5

1

Proorocii: Hagai, proorocul, și Zaharia, fiul lui Ido, au proorocit Iudeilor cari erau în Iuda și la Ierusalim, în Numele Dumnezeului lui Israel.

2

Atunci Zorobabel, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, s`au sculat și au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și proorocii lui Dumnezeu cari -i ajutau.

3

În aceeaș vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de Rîu, Șetar-Boznai, și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: ,,Cine v`a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea?``

4

Ei le-au mai zis: ,,Cari sînt numele oamenilor cari zidesc clădirea aceasta?``

5

Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrînilor Iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările pînă la trimeterea unei înștiințări către Dariu, și pînă la primirea unei scrisori dela el în această privință.

6

Iată cuprinsul scrisorii trimese împăratului Dariu de Tatnai, dregătorul de dincoace de Rîu, de Șetar-Boznai, și tovarășii lor din Afarsac, cari locuiau dincoace de Rîu.

7

I-au trimes o scrisoare cu următorul cuprins: ,,Către împăratul Dariu, sănătate!

8

Să știe împăratul că ne-am dus în ținuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidește din pietre cioplite, și în pereți se pune lemn; lucrul merge repede și izbutește în mînile lor.

9

Am întrebat pe bătrîni, și le-am vorbit așa: ,Cine v`a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea?`

10

Le-am cerut și numele lor ca să ți le facem cunoscut, și am pus în scris numele oamenilor cari sînt în fruntea lor.

11

Iată răspunsul pe care ni l-au dat: ,Noi sîntem slujitorii Dumnezeului cerurilor și al pămîntului, și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulți ani. Un mare împărat al lui Israel o zidise și o isprăvise.

12

Dar, dupăce părinții noștri au mîniat pe Dumnezeul cerurilor, El i -a dat în mînile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, Haldeianul, care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon.

13

Totuș, în cel dintîi an al lui Cir, împăratul Babilonului, împăratul Cir a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu.

14

Și chiar împăratul Cir a scos din templul din Babilon uneltele de aur și de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe cari le luase Nebucadnețar din Templul dela Ierusalim și le dusese în templul din Babilon, le -a dat în mîna așa zisului Șeșbațar, pe care l -a pus dregător,

15

și i -a zis: ,Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din Ierusalim, și să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.`

16

Acest Șeșbațar a venit dar, și a pus temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci pînă acum se zidește ea, și nu s`a isprăvit.`

17

Acum, dacă împăratul găsește cu cale, să se facă cercetări în casa vistieriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s`a dat din partea împăratului Cir o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimeată împăratul voința lui asupra acestui lucru.

Ezra 6