Neemia 7

Neemia

Capitol 8

1

Cînd a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s`a strîns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel.

2

Și preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare s`o înțeleagă. Era întîia zi a lunii a șaptea.

3

Ezra a citit în carte de dimineață pînă la amează, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare s`o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la cetirea cărții Legii.

4

Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. Lîngă el, la dreapta, stăteau Matitia, Șema, Anaia, Urie, Hilchia și Maaseia, și la stînga: Pedaia, Mișael, Malchia, Hașum, Hașbadana, Zaharia și Meșulam.

5

Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus de cît tot poporul. Și cînd a deschis -o, tot poporul s`a sculat.

6

Ezra a binecuvîntat pe Domnul, Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns ridicînd mînile: ,,Amin! Amin!`` Și s`au plecat și s`au închinat înaintea Domnului, cu fața la pămînt.

7

Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, și Leviții, lămureau poporului Legea, și fiecare stătea la locul lui.

8

Ei citeau deslușit în cartea Legii lui Dumnezeu, și -i arătau înțelesul, ca să -i facă să înțeleagă ce citiseră.

9

Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra, și Leviții cari învățau pe popor, au zis întregului popor: ,,Ziua aceasta este închinată Domnului, Dumnezeului vostru; să nu vă bociți și să nu plîngeți!`` Căci tot poporul plîngea cînd a auzit cuvintele Legii.

10

Ei le-au zis: ,,Duceți-vă de mîncați cărnuri grase și beți băuturi dulci, și trimeteți cîte o parte și celor ce n`au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mîhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.``

11

Leviții potoleau pe tot poporul, zicînd: ,,Tăceți, căci ziua aceasta este sfîntă; nu vă mîhniți!``

12

Și tot poporul s`a dus să mănînce și să bea. Și au trimes cîte o parte și altora, și s`au veselit mult. Căci înțeleseseră cuvintele cari li se tîlcuiseră.

13

A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și Leviții, s`au strîns la cărturarul Ezra, ca să audă tîlcuirea cuvintelor Legii.

14

Și au găsit scris în Lege că Domnul poruncise prin Moise, că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi, în timpul sărbătorii lunii a șaptea.

15

Atunci au trimes să răspîndească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim: ,,Duceți-vă la munte și aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic, și ramuri de copaci stufoși, ca să faceți corturi, cum este scris.``

16

Atunci poporul s`a dus și a adus ramuri, și au făcut corturi pe acoperișul caselor lor, în curțile lor, în curțile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis dela poarta lui Efraim.

17

Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, pînă în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare veselie.

18

Au citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea dintîi zi pînă la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea șapte zile, și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit.

Neemia 9