Iov 17

Iov

Capitol 18

1

Bildad din Șuah a luat cuvîntul și a zis:

2

,,Cînd vei pune capăt acestor cuvîntări? Vino-ți în minte și apoi vom vorbi.

3

Pentruce ne socoți atît de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite?

4

Oare pentru tine, care te sfîșii în mînia ta, s`ajungă pustiu pămîntul, și să se strămute stîncile din locul lor?

5

5. Da, lumina celui rău se va stinge, și flacăra din focul lui, nu va mai străluci.

6

Se va întuneca lumina în cortul lui, și se va stinge candela deasupra lui.

7

Pașii lui cei puternici se vor strîmta; și, cu toate opintirile lui, va cădea.

8

Căci calcă cu picioarele pe laț, și umblă prin ochiuri de rețea;

9

este prins în cursă de călcăi, și lațul pune stăpînire pe el;

10

capcana în care se prinde este ascunsă în pămînt, și prinzătoarea îi stă pe cărare.

11

De jur împrejur îl apucă spaima, și -l urmărește pas cu pas.

12

Foamea îi mănîncă puterile, nenorocirea este alături de el.

13

Mădularele îi sînt mistuite unul după altul, mădularele îi sînt mîncate de întîiul născut al morții.

14

Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost, și este tîrît spre împăratul spaimelor.

15

Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuința lui.

16

Jos, i se usucă rădăcinile; sus îi sînt ramurile tăiate.

17

Îi piere pomenirea de pe pămînt, numele lui nu mai este pe uliță.

18

Este împins din lumină în întunerec, și este izgonit din lume.

19

Nu lasă nici moștenitori, nici sămînță în poporul său, nicio rămășiță vie în locurile în cari locuia.

20

Neamurile cari vor veni se vor uimi de prăpădirea lui, și neamul de acum va fi cuprins de groază.

21

Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu.``

Iov 19