Iov 33

Iov

Capitol 34

1

Elihu a luat din nou cuvîntul, și a zis:

2

,Ascultați, înțelepților, cuvintele mele! Luați aminte la mine, pricepuților!

3

Căci urechea deosebește cuvintele, cum gustă cerul gurii bucatele.`

4

Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun.

5

Iov a zis: ,Sînt nevinovat Și Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate;

6

am dreptate și trec drept mincinos; rana mea este jalnică, și sînt fără păcat.`

7

Este vreun om ca Iov, care să bea batjocura ca apa,

8

care să umble în tovărășia celor ce fac rău, care să meargă mînă în mînă cu cei nelegiuiți?

9

Căci el a zis: ,Nu -i folosește nimic omului să-și pună plăcerea în Dumnezeu.`

10

Ascultați-mă dar, oameni pricepuți! Departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fărădelegea!

11

El dă omului după faptele lui, răsplătește fiecăruia după căile lui.

12

Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvîrșește fărădelegea; Cel Atotputernic nu calcă dreptatea.

13

Cine L -a însărcinat să cîrmuiască pămîntul? Cine I -a dat lumea în grija Lui?

14

Dacă nu s`ar gîndi decît la El, dacă Și-ar lua înapoi duhul și suflarea,

15

tot ce este carne ar pieri deodată, și omul s`ar întoarce în țărînă.

16

Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta, ia aminte la glasul cuvintelor mele!

17

Oare ar putea să domnească un vrăjmaș al dreptății? Și vei osîndi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,

18

care strigă către împărați: ,Netrebnicilor!` Și către domnitori: ,Nelegiuiților!`

19

Care nu caută la fața celor mari, și nu face deosebire între bogat și sărac, pentrucă toți sînt lucrarea mînilor Lui?

20

Într`o clipă, ei își pierd viața. La miezul nopții, un popor se clatină și piere. Cel puternic piere, fără amestecul mînii vreunui om.

21

Căci Dumnezeu vede purtatea tuturor, privește pașii fiecăruia.

22

Nu este nici întunerec, nici umbră a morții, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.

23

Dumnezeu n`are nevoie să privească multă vreme, ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.

24

El zdrobește pe cei mari fără cercetare, și pune pe alții în locul lor.

25

Căci El cunoaște faptele lor: noaptea îi răstoarnă, sînt zdrobiți.

26

Îi lovește ca pe niște nelegiuiți, în fața tuturor.

27

Abătîndu-se dela El, și părăsindtoate căile Lui,

28

ei au făcut să se înalțe la Dumnezeu strigătul săracului. I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit.

29

Dacă dă El pace, cine poate s`o turbure? Dacă Își ascunde El Fața, cine poate să -L vadă? La fel se poartă fie cu un popor, fie cu un om,

30

pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpînească și să nu mai fie o cursă pentru popor.

31

Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu: ,Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui;

32

arată-mi ce nu văd; dacă am făcut nedreptăți, nu voi mai face?`

33

Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate? Tu lepezi, tu alegi, și nu eu; Spune dar ce știi!

34

Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea, înțeleptul care m`ascultă va gîndi ca mine:

35

,Iov vorbește fără pricepere, și cuvîntările lui sînt lipsite de judecată.

36

Să fie încercat dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi!

37

Căci adaugă la greșelile lui păcate noi; bate din palme în mijlocul nostru, își înmulțește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.``

Iov 35