Psalmii 49

Psalmii

Capitol 50

1

(Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește, și cheamă pămîntul, dela răsăritul soarelui pînă la asfințitul lui.

2

Din Sion, care este întruparea frumuseței desăvîrșite, de acolo strălucește Dumnezeu.

3

Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, și împrejurul Lui o furtună puternică.

4

El strigă spre ceruri sus, și spre pămînt, ca să judece pe poporul Său:

5

,,Strîngeți-Mi pe credincioșii Mei, care au făcut legămînt cu Mine prin jertfă!`` -

6

Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. -

7

Ascultă, poporul Meu, și voi vorbi; ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sînt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8

Nu pentru jertfele tale te mustru: căci arderile tale de tot sînt necurmat înaintea Mea.

9

Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale.

10

Căci ale Mele sînt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor.

11

Eu cunosc toate păsările de pe munți, și tot ce se mișcă pe cîmp este al Meu.

12

Dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea.

13

Oare mănînc Eu carnea taurilor? Oare beau Eu sîngele țapilor?

14

Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțămiri, și împlinește-ți juruințele făcute Celui Prea Înalt.

15

Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!

16

Dumnezeu zice însă celui rău: ,,Ce tot înșiri tu legile Mele, și ai în gură legămîntul Meu,

17

cînd tu urăști mustrările, și arunci cuvintele Mele înapoia ta?

18

Dacă vezi un hoț, te unești cu el, și te însoțești cu preacurvarii.

19

Dai drumul gurii la rău, și limba ta urzește vicleșuguri.

20

Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale.

21

Iată ce ai făcut, și Eu am tăcut. Ți-ai închipuit că Eu sînt ca tine. Dar te voi mustra, și îți voi pune totul supt ochi!

22

Luați seama dar, voi cari uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfășii, și să nu fie nimeni să vă scape.

23

Cine aduce mulțămiri, ca jertfă, acela Mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mîntuirea lui Dumnezeu.

Psalmii 51