Psalmii 105

Psalmii

Capitol 106

1

Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci!

2

Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui?

3

Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!

4

Adu-Ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința Ta pentru poporul Tău! Adu-Ți aminte de mine, și dă -i ajutorul Tău,

5

ca să văd fericirea aleșilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău, și să mă laud cu moștenirea Ta!

6

Noi am păcătuit ca și părinții noștri, am săvîrșit nelegiuirea, am făcut rău.

7

Părinții noștri în Egipt n`au luat aminte la minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor Tale, și au fost neascultători la mare, la marea Roșie.

8

Dar El i -a scăpat, din pricina Numelui Lui, ca să-Și arate puterea.

9

A mustrat marea Roșie, și ea s`a uscat; și i -a trecut prin adîncuri ca printr`un pustiu.

10

I -a scăpat din mîna celui ce -i ura, și i -a izbăvit din mîna vrăjmașului.

11

Apele au acoperit pe protivnicii lor. N`a rămas unul măcar din ei.

12

Atunci ei au crezut în cuvintele Lui și au cîntat laudele Lui.

13

Dar au uitat curînd lucrările Lui, și n`au așteptat împlinirea planurilor Lui.

14

Ci i -a apucat pofta în pustie, și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

15

El le -a dat ce cereau; dar a trimes o molimă printre ei.

16

În tabără au fost geloși pe Moise, și pe Aaron, sfîntul Domnului.

17

Atunci s`a deschis pămîntul, și a înghițit pe Datan, și s`a închis deasupra cetei lui Abiram.

18

Focul le -a aprins ceata, și flacăra a mistuit pe cei răi.

19

Au făcut un vițel în Horeb. S`au închinat înaintea unui chip turnat,

20

și au schimbat Slava lor, pe chipul unui bou, care mănîncă iarbă.

21

Au uitat pe Dumnezeu, Mîntuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt,

22

minuni în țara lui Ham, semne minunate la marea Roșie.

23

Și El a vorbit să -i nimicească: dar Moise, alesul său, a stătut la mijloc înaintea Lui, ca să -L abată dela mînia Lui și să -L oprească să -i nimicească.

24

Ei au nesocotit țara desfătărilor; n`au crezut în Cuvîntul Domnului,

25

ci au cîrtit în corturile lor, și n`au ascultat de glasul Lui.

26

Atunci El a ridicat mîna și a jurat că -i va face să cadă în pustie,

27

că le va doborî sămînța printre neamuri, și -i va împrăștia în mijlocul țărilor.

28

Ei s`au alipit de Baal-Peor, și au mîncat vite jertfite morților.

29

Au mîniat astfel pe Domnul prin faptele lor, și o urgie a izbucnit între ei.

30

Dar Fineas s`a sculat și a făcut judecată, și astfel urgia s`a oprit.

31

Lucrul acesta i -a fost socotit ca o stare de neprihănire, din neam în neam, pe vecie.

32

Ei au mîniat pe Domnul la apele Meriba; și Moise a fost pedepsit din pricina lor.

33

Căci s`au răzvrătit împotriva Duhului Lui, și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele.

34

Ei n`au nimicit popoarele, pe cari le poruncise Domnul să le nimicească.

35

Ci s-au amestecat cu neamurile, și au învățat faptele lor,

36

au slujit idolilor lor, cari au fost o cursă pentru ei.

37

Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli,

38

au vărsat sînge nevinovat, sîngele fiilor și fiicelor lor, pe cari i-au jertfit idolilor din Canaan, și țara a fost spurcată astfel prin omoruri.

39

S`au spurcat prin faptele lor, au desfrînat prin faptele lor.

40

Atunci Domnul S`a aprins de mînie împotriva poporului Său, și a urît moștenirea Lui.

41

I -a dat în mînile neamurilor, cei ce îi urau au stăpînit peste ei,

42

vrăjmașii lor i-au asuprit, și au fost smeriți supt puterea lor.

43

El de mai multe ori i -a izbăvit, dar ei s`au arătat neascultători în planurile lor, și au ajuns nenorociți prin nelegiuirea lor.

44

Dar El le -a văzut strîmtorarea, cînd le -a auzit strigătele.

45

Și -a adus aminte de legămîntul Său, și a avut milă de ei, după bunătatea Lui cea mare:

46

a stîrnit pentru ei mila tuturor celor ce i țineau prinși de război.

47

Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și strînge-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfînt, și să ne fălim cu lauda Ta!

48

Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din vecincie în vecinicie! Și tot poporul să zică: ,,Amin! Lăudați pe Domnul!``

Psalmii 107