Psalmii 118

Psalmii

Capitol 119

1

Ferice de cei fără prihană în calea lor, cari umblă întotdeauna după Legea Domnului!

2

Ferice de ceice păzesc poruncile Lui, cari -L caută din toată inima lor,

3

cari nu săvîrșesc nicio nelegiuire, și umblă în căile Lui!

4

Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfințenie.

5

O, de ar ținti căile mele la păzirea orînduirilor Tale!

6

Atunci nu voi roși de rușine, la vederea tuturor poruncilor Tale!

7

Te voi lăuda cu inimă neprihănită, cînd voi învăța legile dreptății Tale.

8

Vreau să păzesc orînduirile Tale: nu mă părăsi de tot!

9

Cum își va ținea tînărul curată cărarea? Îndreptîndu-se după Cuvîntul Tău.

10

Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat dela poruncile Tale.

11

Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

12

Binecuvîntat să fii Tu, Doamne! Învață-mă orînduirile Tale!

13

Cu buzele mele vestesc toate hotărîrile gurii Tale.

14

Cînd urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc`aș avea toate comorile.

15

Mă gîndesc adînc la poruncile Tale, și cărările Tale le am supt ochi.

16

Mă desfătez în orînduirile Tale, și nu uit Cuvîntul Tău.

17

Fă bine robului Tău, ca să trăiesc și să păzesc Cuvîntul Tău!

18

Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!

19

Sînt un străin pe pămînt: nu-mi ascunde poruncile Tale!

20

Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale.

21

Tu mustri pe cei îngîmfați, pe blestemații aceștia, cari se rătăcesc de la poruncile Tale.

22

Ridică de peste mine ocara și disprețul! Căci păzesc învățăturile Tale.

23

Să tot stea voevozii și să vorbească împotriva mea: robul tău cugetă adînc la orînduirile Tale.

24

Învățăturile Tale sînt desfătarea mea și sfătuitorii mei.

25

Sufletul meu este lipit de țărînă: înviorează-mă, după făgăduința Ta!

26

Eu îmi istorisesc căile, și Tu mă asculți: învață-mă orînduirile Tale!

27

Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, și voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.

28

Îmi plînge sufletul de durere: ridică-mă după Cuvîntul Tău!

29

Depărtează-mă de calea necredincioșiei către Tine, și dă-mi îndurarea ta, ca să urmez Legea Ta!

30

Aleg calea adevărului, pun legile Tale supt ochii mei.

31

Mă țin de învățăturile Tale, Doamne, nu mă lăsa de rușine!

32

Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoți inima la larg.

33

Învață-mă, Doamne, calea orînduirilor Tale, ca s`o țin pînă în sfîrșit!

34

Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta și s`o țin din toată inima mea!

35

Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea.

36

Pleacă-mi inima spre învățăturile Tale, și nu spre cîștig!

37

Abate-mi ochii dela vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea Ta!

38

Împlinește-Ți făgăduința față de robul Tău, făgăduința făcută pentru cei ce se tem de Tine!

39

Depărtează dela mine ocara de care mă tem! Căci judecățile Tale sînt pline de bunătate.

40

Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!

41

Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine, mîntuirea Ta, după făgăduința Ta!

42

Și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește, căci mă încred în Cuvîntul Tău.

43

Nu lua de tot din gura mea cuvîntul adevărului! Căci nădăjduiesc în judecățile Tale.

44

Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna și pe vecie.

45

Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.

46

Voi vorbi despre învățăturile Tale înaintea împăraților, și nu-mi va roși obrazul.

47

Mă desfătez în poruncile Tale, căci le iubesc.

48

Îmi întind mînile spre poruncile Tale, pe cari le iubesc, și vreau să mă gîndesc adînc la orînduirile Tale.

49

Adu-Ți aminte de făgăduința dată robului Tău, în care m`ai făcut să-mi pun nădejdea!

50

Aceasta este mîngîierea mea în necazul meu: că făgăduința Ta îmi dă iarăș viață.

51

Niște îngîmfați mi-aruncă batjocuri; totuș eu nu mă abat dela Legea Ta.

52

Mă gîndesc la judecățile Tale de odinioară, Doamne, și mă mîngîi.

53

M`apucă o mînie aprinsă la vederea celor răi, cari părăsesc Legea Ta.

54

Orînduirile Tale sînt prilejul cîntărilor mele, în casa pribegiei mele.

55

Noaptea îmi aduc aminte de Numele Tău, Doamne, și păzesc Legea Ta.

56

Așa mi se cuvine, căci păzesc poruncile Tale.

57

Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale.

58

Te rog din toată inima mea: ai milă de mine, după făgăduința Ta!

59

Mă gîndesc la căile mele, și îmi îndrept picioarele spre învățăturile Tale.

60

Mă grăbesc, și nu preget să păzesc poruncile Tale.

61

Cursele celor răi mă înconjoară, dar nu uit Legea Ta.

62

Mă scol la miezul nopții să Te laud pentru judecățile Tale cele drepte.

63

Sînt prieten cu toți cei ce se tem de Tine, și cu cei ce păzesc poruncile Tale.

64

Pămîntul, Doamne, este plin de bunătatea Ta; învață-mă orînduirile Tale!

65

Tu faci bine robului Tău, Doamne, după făgăduința Ta.

66

Învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile Tale.

67

Pînă ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvîntul Tău.

68

Tu ești bun și binefăcător: învață-mă orînduirile tale!

69

Niște îngîmfați urzesc neadevăruri împotriva mea; dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.

70

Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea: dar eu mă desfătez în Legea Ta.

71

Este spre binele meu că m`ai smerit, ca să învăț orînduirile Tale.

72

Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii Tale, decît o mie de lucruri de aur și de argint.

73

Mîinile Tale m`au făcut, și m`au întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăț poruncile Tale!

74

Cei ce se tem de Tine mă văd și se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduințele Tale.

75

Știu, Doamne, că judecățile Tale sînt drepte: din credincioșie m`ai smerit.

76

Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mîngîierea, cum ai făgăduit robului Tău!

77

Să vină peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc, căci Legea Ta este desfătarea mea.

78

Să fie înfruntați îngîmfații cari mă asupresc fără temei! Căci eu mă gîndesc adînc la poruncile Tale.

79

Să se întoarcă la mine, cei ce se tem de Tine, și cei ce cunosc învățăturile Tale!

80

Inima să-mi fie neîmpărțită în orînduirile Tale, ca să nu fiu dat de rușine!

81

Îmi tînjește sufletul după mîntuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduința Ta.

82

Mi se topesc ochii după făgăduința Ta, și zic: ,,Cînd mă vei mîngîia?``

83

Căci am ajuns ca un burduf pus în fum; totuș nu uit orînduirile Tale.

84

Care este numărul zilelor robului Tău? Cînd vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc?

85

Niște îngîmfați sapă gropi înaintea mea; nu lucrează după Legea ta.

86

Toate poruncile tale nu sînt decît credincioșie; ei mă prigonesc fără temei: ajută-mă!

87

Gata, gata să mă doboare și să mă prăpădească, dar eu nu părăsesc poruncile Tale.

88

Înviorează-mă după bunătatea Ta, ca să păzesc învățăturile gurii Tale!

89

Cuvîntul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri.

90

Credincioșia ta ține din neam în neam; Tu ai întemeiat pămîntul, și el rămîne tare.

91

După legile Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile Îți sînt supuse.

92

Dacă n`ar fi fost Legea Ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea.

93

Niciodată nu voi uita poruncile Tale, căci prin ele mă înviorezi.

94

Al Tău sînt: mîntuiește-mă! Căci caut poruncile Tale.

95

Niște răi mă așteaptă ca să mă piardă; dar eu iau aminte la învățăturile Tale.

96

Văd că tot ce este desăvîrșit are margini: poruncile Tale însă sînt fără margini.

97

Cît de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gîndesc la ea.

98

Poruncile Tale mă fac mai înțelept decît vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine.

99

Sînt mai învățat decît toți învățătorii mei, căci mă gîndesc la învățăturile Tale.

100

Am mai multă pricepere decît bătrînii, căci păzesc poruncile Tale.

101

Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc Cuvîntul Tău.

102

Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă înveți.

103

Ce dulci sînt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decît mierea în gura mea!

104

Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, deaceea urăsc orice cale a minciunii.

105

Cuvîntul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea.

106

Jur, -și mă voi ținea de jurămînt, -că voi păzi legile Tale cele drepte.

107

Sînt foarte amărît: înviorează-mă, Doamne, după Cuvîntul Tău!

108

Primește, Doamne, simțimintele pe cari le spune gura mea, și învață-mă legile Tale!

109

Viața îmi este necurmat în primejdie, și totuș nu uit Legea Ta.

110

Niște răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc dela poruncile Tale.

111

Învățăturile Tale sînt moștenirea mea de veci, căci ele sînt bucuria inimii mele.

112

Îmi plec inima să împlinesc orînduirile Tale, totdeauna și pînă la sfîrșit.

113

Urăsc pe oamenii nehotărîți, dar iubesc Legea Ta.

114

Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta.

115

Depărtați-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!

116

Sprijinește-mă, după făgăduința Ta, ca să trăiesc, și nu mă lăsa de rușine în nădejdea mea!

117

Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat, și să mă veselesc neîncetat de orînduirile Tale!

118

Tu disprețuiești pe toți ceice se depărtează de orînduirile Tale, căci înșelătoria lor este zădarnică.

119

Ca spuma iei pe toți cei răi de pe pămînt: de aceea eu iubesc învățăturile Tale.

120

Mi se înfioară carnea de frica Ta, și mă tem de judecățile Tale.

121

Păzesc legea și dreptatea: nu mă lăsa în voia asupritorilor mei!

122

Ia supt ocrotirea Ta binele robului Tău, și nu mă lăsa apăsat de niște îngîmfați!

123

Mi se topesc ochii după mîntuirea Ta, și după făgăduința Ta cea dreaptă.

124

Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta, și învață-mă orînduirile Tale!

125

Eu sînt robul tău; dă-mi pricepere, ca să cunosc învățăturile Tale.

126

Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta.

127

De aceea, eu iubesc poruncile Tale, mai mult de cît aurul, da, mai mult decît aurul curat:

128

De aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, și urăsc orice cale a minciunii.

129

Învățăturile Tale sînt minunate: de aceea le păzește sufletul meu.

130

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.

131

Deschid gura și oftez, căci sînt lacom după poruncile Tale.

132

Întoarce-Ți Fața spre mine, și ai milă de mine, după obiceiul Tău față de ceice iubesc Numele Tău!

133

Întărește-mi pașii în Cuvîntul Tău, și nu lăsa nici o nelegiuire să stăpînească peste mine!

134

Izbăvește-mă de asuprirea oamenilor, ca să păzesc poruncile Tale!

135

Fă să strălucească Fața Ta peste robul Tău, și învață-mă orînduirile Tale!

136

Ochii îmi varsă șiroaie de ape, pentrucă Legea Ta nu este păzită.

137

Tu ești drept, Doamne, și judecățile Tale sînt fără prihană.

138

Tu Îți întemeiezi învățăturile pe dreptate, și pe cea mai mare credincioșie.

139

Rîvna mea mă mănîncă, pentru că protivnicii mei uită cuvintele Tale.

140

Cuvîntul Tău este cu totul încercat, și robul Tău îl iubește.

141

Sînt mic și disprețuit, dar nu uit poruncile Tale.

142

Dreptatea Ta este o dreptate vecinică, și Legea Ta este adevărul.

143

Necazul și strîmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale sînt desfătarea mea.

144

Învățăturile Tale sînt drepte pe vecie: dă-mi pricepere, ca să trăiesc!

145

Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orînduirile Tale.

146

Te chem: mîntuiește-mă, ca să păzesc învățăturile Tale!

147

O iau înaintea zorilor și strig; nădăjduiesc în făgăduințele Tale.

148

O iau înaintea străjilor de noapte, și deschid ochii, ca să mă gîndesc adînc la Cuvîntul Tău.

149

Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta: înviorează-mă, Doamne, după judecata ta!

150

Se apropie ceice urmăresc mișelia, și se depărtează de Legea Ta.

151

Dar Tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile Tale sînt adevărul.

152

De multă vreme știu din învățăturile Tale, că le-ai așezat pentru totdeauna.

153

Vezi-mi ticăloșia, și izbăvește-mă, căci nu uit Legea Ta.

154

Apără-mi pricina, și răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduința Ta.

155

Mîntuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orînduirile Tale.

156

Mari sînt îndurările Tale, Doamne! Înviorează-mă după judecățile Tale!

157

Mulți sînt prigonitorii și protivnicii mei, dar nu mă depărtez de învățăturile Tale.

158

Văd cu scîrbă pe cei necredincioși Ție, cari nu păzesc Cuvîntul Tău.

159

Vezi cît de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta!

160

Temelia Cuvîntului Tău este adevărul, și toate legile Tale cele drepte sînt vecinice.

161

Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decît de cuvintele Tale.

162

Mă bucur de Cuvîntul Tău, ca cel ce găsește o mare pradă.

163

Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta.

164

De șapte ori pe zi Te laud, din pricina legilor Tale celor drepte.

165

Multă pace au ceice iubesc Legea Ta, și nu li se întîmplă nicio nenorocire.

166

Eu nădăjduiesc în mîntuirea Ta, Doamne, și împlinesc poruncile Tale.

167

Sufletul meu ține învățăturile Tale, și le iubesc mult de tot!

168

Păzesc poruncile și învățăturile Tale, căci toate căile mele sînt înaintea Ta.

169

Să ajungă strigătul meu pînă la Tine, Doamne! Dă-mi pricepere, după făgăduința Ta.

170

Să ajungă cererea mea pînă la Tine! Izbăvește-mă, după făgăduința Ta!

171

Buzele mele să vestească lauda Ta, căci Tu mă înveți orînduirile Tale!

172

Să cînte limba mea Cuvîntul Tău, căci toate poruncile Tale sînt drepte!

173

Mîna Ta să-mi fie într`ajutor, căci am ales poruncile Tale.

174

Suspin după mîntuirea Ta, Doamne, și Legea Ta este desfătarea mea.

175

Să-mi trăiască sufletul și să Te laude, și judecățile Tale să mă sprijinească!

176

Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău, căci nu uit poruncile Tale.

Psalmii 120