Proverbele 9

Proverbele

Capitol 10

1

Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mîhnirea mamei sale.

2

Comorile cîștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește dela moarte.

3

Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi.

4

Cine lucrează cu o mînă leneșă sărăcește, dar mîna celor harnici îmbogățește.

5

Cine strînge vara, este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine.

6

Pe capul celui neprihănit sînt binecuvîntări, dar gura celor răi ascunde sîlnicie.

7

Pomenirea celui neprihănit este binecuvîntată, dar numele celor răi putrezește. -

8

Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. -

9

Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strîmbe se dă singur de gol. -

10

Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. -

11

Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sîlnicie. -

12

Ura stîrnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. -

13

Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. -

14

Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. -

15

Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociți, este sărăcia lor. -

16

Cel neprihănit își întrebuințează cîștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. -

17

Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. -

18

Cine ascunde ura, are buze mincinoase, și cine răspîndește bîrfelile este un nebun. -

19

Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele, este un om chibzuit. -

20

Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puțin lucru. -

21

Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n`au judecată. -

22

Binecuvîntarea Domnului îmbogățește, și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. -

23

Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. -

24

Celui rău de ce se teme aceea i se întîmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. -

25

Cum trece vîrtejul, așa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii vecinice. -

26

Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce -l trimete. -

27

Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sînt scurtați. -

28

Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decît bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. -

29

Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. -

30

Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. -

31

Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. -

32

Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Proverbele 11