Ieremia 22

Ieremia

Capitol 23

1

,,Vai de păstorii cari nimicesc și risipesc turma pășunei mele, zice Domnul.``

2

,,De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor cari pasc pe poporul meu: ,Pentrucă Mi-ați risipit oile, le-ați izgonit, și nu v`ați îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul.``

3

,,Și Eu însumi voi strînge rămășița oilor Mele din toate țările, în cari le-am izgonit; le voi aduce înapoi în pășunea lor, și vor crește și se vor înmulți.

4

Voi pune peste ele păstori cari le vor paște; nu le va mai fi teamă, nici groază, și nu va mai lipsi niciuna din ele, zice Domnul.``

5

,,Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune, și va face dreptate și judecată în țară.

6

În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, și Israel va avea liniște în locuința lui; și iată Numele pe care i -L vor da: ,Domnul, Neprihănirea noastră!``

7

,,De aceea iată, vin zile, zice Domnul, cînd nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel!`

8

Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos și a adus înapoi sămînța casei lui Israel din țara dela miază noapte și din toate țările în cari îi risipisem! ,Și vor locui în țara lor.`

9

Asupra proorocilor. ,,Inima îmi este zdrobită în mine, toate oasele îmi tremură; sînt ca un om beat, ca un om amețit de vin, din pricina Domnului și din pricina sfintelor Lui cuvinte.

10

Căci țara este plină de preacurvii, și țara se jălește din pricina jurămintelor; cîmpiile pustiei sînt uscate.`` Toată alergătura lor țintește numai la rău, și toată vitejia lor este pentru nelegiuire!

11

Proorocii și preoții sînt stricați; ,,le-am găsit răutatea chiar și în Casa Mea, zice Domnul.``

12

,,De aceea, calea lor va fi lunecoasă și întunecoasă, vor fi împinși și vor cădea; căci voi aduce nenorocirea peste ei în anul cînd îi voi pedepsi, zice Domnul.``

13

,,În proorocii Samariei am văzut următoarea nebunie: au proorocit pe Baal, și au rătăcit pe poporul Meu Israel!

14

Dar în proorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sînt preacurvari, trăiesc în minciună; întăresc mînile celor răi, așa că nici unul nu se mai întoarce dela răutatea lui; toți sînt înaintea Mea ca Sodoma, și locuitorii Ierusalimului ca Gomora.``

15

,,De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor despre prooroci: iată, îi voi hrăni cu pelin, și le voi da să bea ape otrăvite; căci prin proorocii Ierusalimului s`a răspîndit nelegiuirea în toată țara.``

16

,,Așa vorbește Domnul oștirilor: ,N`ascultați cuvintele proorocilor cari vă proorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zădarnice; spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.

17

Ei spun celor ce Mă nesocotesc: ,Domnul a zis: ,Veți avea pace;` și zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: ,Nu vi se va întîmpla niciun rău.`

18

Cine a fost de față la sfatul Domnului ca să vadă și să asculte cuvîntul Lui? Cine a plecat urechea la cuvîntul Lui și cine l -a auzit?

19

Iată că furtuna Domnului, urgia izbucnește, se năpustește vijelia și cade peste capul celor răi!

20

Mînia Domnului nu se va potoli, pînă nu va împlini și va înfăptui planurile inimii Lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremilor.

21

Eu n`am trimes pe proorocii aceștia, și totuș ei au alergat; nu le-am vorbit, și totuș au proorocit.

22

Dacă ar fi fost față la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele poporului Meu, și să -i întoarcă dela calea lor rea, dela răutatea faptelor lor!``

23

,,Sînt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sînt Eu și un Dumnezeu de departe?

24

Poate cineva să stea într`un loc ascuns fără să -l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile și pămîntul? zice Domnul.

25

,,Am auzit ce spun proorocii, cari proorocesc minciuni în Numele Meu, zicînd: ,Am avut un vis! Am visat un vis!`

26

Pînă cînd vor prooroci aceștia să proorocescă minciuni, să proorocească înșelătoriile inimii lor?

27

Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visurile pe cari le istorisește fiecare din ei aproapelui său, cum Mi-au uitat părinții lor Numele din pricina lui Baal?

28

Proorocul, care a avut un vis, să istorisească visul acesta, și cine a auzit Cuvîntul Meu, să spună întocmai Cuvîntul Meu! ,Pentruce să amesteci paiele cu grîul? zice Domnul.``

29

,,Nu este Cuvîntul Meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărîmă stînca?``

30

,,De aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii cari își ascund unul altuia cuvintele Mele.``

31

,,Iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii cari iau cuvîntul lor și -l dau drept cuvînt al Meu.``

32

,,Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce proorocesc visuri neadevărate, cari le istorisesc și rătăcesc pe poporul Meu, cu minciunile și cu îndrăzneala lor; nu i-am trimes Eu, nu Eu le-am dat poruncă, și nu sînt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul.``

33

,,Dacă poporul acesta, sau un prooroc, sau un preot te va întreba: ,Care este amenințarea Domnului?` să le spui care este această amenințare: ,Vă voi lepăda, zice Domnul.``

34

,,Și pe proorocul, pe preotul, sau pe acela din popor care va zice: ,O amenințare a Domnului,` îl voi pedepsi, pe el și casa lui!

35

Așa să spuneți însă, fiecare aproapelui său, fiecare fratelui său: ,Ce a răspuns Domnul?` Sau: ,Ce a zis Domnul?`

36

Dar să nu mai ziceți: ,O amenințare a Domnului,` căci cuvîntul fiecăruia va fi o amenințare pentru el, dacă veți suci astfel cuvintele Dumnezeului Celui viu, cuvintele Domnului oștirilor, Dumnezeului nostru!

37

Așa să zici proorocului: ,Ce ți -a răspuns Domnul?` Sau: ,Ce a zis Domnul?`

38

Dar dacă veți mai zice: ,O amenințare a Domnului,` atunci așa vorbește Domnul: ,Pentrucă spuneți cuvintele acestea: ,O amenințare a Domnului,` măcar că am trimes să vă spună: Să nu mai ziceți: O amenințare a Domnului,

39

din pricina aceasta, iată, vă voi uita, și vă voi lepăda, pe voi și cetatea, pe care v`o dădusem vouă și părinților voștri, vă voi arunca dinaintea Mea;

40

și voi pune peste voi o vecinică ocară, și o vecinică necinste, care nu se va uita.``

Ieremia 24