Ieremia 30

Ieremia

Capitol 31

1

,,În vremea aceea, zice Domnul, Eu voi fi Dumnezeul tuturor semințiilor lui Israel, și ei vor fi poporul meu.``

2

Așa vorbește Domnul: ,,Poporul celor ce-au scăpat de sabie, a căpătat trecere în pustie: Israel merge spre locul lui de odihnă.``

3

,,Domnul mi Se arată de departe: ,Te iubesc cu o iubire vecinică; deaceea îți păstrez bunătatea Mea!

4

Te voi așeza din nou, și vei fi așezată din nou, fecioara lui Israel! Te vei împodobi iarăș cu timpanele tale, și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase.

5

Vei sădi iarăș vii pe înălțimile Samariei; ceice le vor sădi, le vor culege și roadele.

6

Căci vine ziua, cînd străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: ,Sculați-vă, să ne suim în Sion, la Domnul, Dumnezeul nostru!

7

Căci așa vorbește Domnul: ,Strigați de bucurie asupra lui Iacov, chiuiți de veselie în fruntea neamurilor! Înălțați-vă glasurile, cîntați laude, și ziceți: ,Doamne, izbăvește pe poporul Tău, pe rămășița lui Israel!``

8

,,Iată, îi aduc înapoi din țara dela miazănoapte, îi adun dela marginile pămîntului: între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii; o mare mulțime se întoarce înapoi aici!

9

Plîngînd vin, și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la rîuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sînt Tatăl lui Israel, și Efraim este întîiul Meu născut.

10

,,Ascultați Cuvîntul Domnului, neamuri, și vestiți -l în ostroave depărtate! Spuneți: ,Celce a risipit pe Israel îl va aduna, și -l va păzi cum își păzește păstorul turma.

11

Căci Domnul răscumpără pe Iacov, și -l izbăvește din mîna unuia mai tare decît el.

12

Ei vor veni, și vor chiui de bucurie pe înălțimile Sionului; vor alerga la bunătățile Domnului, la grîu, la must, la untuldelemn, la oi și boi, sufletul le va fi ca o grădină bine udată, și nu vor mai tînji.

13

Atunci fetele se vor veseli la joc, tinerii și bătrînii se vor bucura și ei; le voi preface jalea în veselie, și -i voi mîngîia, le voi da bucurie, după necazurile lor.

14

Voi sătura de grăsime sufletul preoților, și poporul Meu se va sătura de bunătățile Mele, zice Domnul.``

15

,,Așa vorbește Domnul: Un țipăt se aude la Rama, plîngeri și lacrămi amare: Rahela își plînge copiii; și nu vrea să se mîngîie pentru copiii ei, căci nu mai sînt!``

16

,,Așa vorbește Domnul: ,Oprește-ți plînsul, oprește-ți lacrămile din ochi; căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăș din țara vrăjmașului.

17

Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor!`

18

Aud pe Efraim bocindu-se: ,M`ai pedepsit, și am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă Tu, și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul, Dumnezeul meu!

19

După ce m`am întors, m`am căit; și după ce mi-am recunoscut greșelele, mă bat pe pulpă; sînt rușinat și roș de rușine, căci port ocara tinereței mele.` -

20

,Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine?` ,Căci cînd vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingășie de el, de aceea Îmi arde inima în Mine pentru el, și voi avea milă negreșit de el, zice Domnul. -

21

,Ridică semne pe drum, pune stîlpi, ia seama la calea, la drumul pe care l-ai urmat... Întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în cetățile acestea cari sînt ale tale!

22

Pînă cînd vei fi pribeagă, fiică rătăcită? Căci Domnul face un lucru nou pe pămînt: femeia va peți pe bărbat.

23

,,Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată ce se va zice iarăș în țara lui Iuda și în cetățile sale, cînd voi aduce înapoi pe prinșii lor de război: ,Domnul să te binecuvinteze, locaș al neprihănirii, munte sfînt!`

24

Iuda va locui acolo fără teamă în toate cetățile lui, plugarii și cei ce umblă cu turmele la pășune.

25

Căci voi răcori sufletul însetat, și voi sătura orice suflet lihnit de foame.` -

26

La aceste lucruri m`am trezit, și am privit; și somnul îmi fusese dulce. -

27

,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi însămînța casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămînță de oameni și o sămînță de dobitoace.

28

Și cum am vegheat asupra lor ca să -i smulg, să -i tai, să -i dărîm, să -i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi veghea asupra lor că să -i zidesc și să -i sădesc, zice Domnul.``

29

,,În zilele acelea, nu se va mai zice: ,Părinții au mîncat aguridă, și copiilor li s`au sterpezit dinții,`

30

ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om, care va mînca aguridă, i se vor sterpezi dinții!

31

,,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legămînt nou.

32

Nu ca legămîntul, pe care l-am încheiat cu părinții lor, în ziua cînd i-am apucat de mînă, să -i scot din țara Egiptului, legămînt, pe care l-au călcat, măcarcă aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul.``

33

,,Ci iată legămîntul, pe care -l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

34

Niciunul nu va mai învăța pe aproapele, sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaște pe Domnul!` Ci toți Mă vor cunoaște, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.

35

,,Așa vorbește Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rînduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărîtă marea și face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul oștirilor:

36

Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!``

37

,,Așa vorbește Domnul: ,Dacă cerurile sus pot fi măsurate, și dacă temeliile pămîntului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.``

38

,,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd cetatea va fi zidită iarăș în cinstea Domnului, dela turnul lui Hananeel pînă la poarta unghiului.

39

Frînghia de măsurat va trece încă pe dinaintea ei, pînă la dealul Gareb, și de acolo va face un ocol în spre Goat.

40

Toată valea unde se aruncă trupurile moarte și cenușa, și toate ogoarele pînă la pîrîul Chedron, pînă la unghiul porții cailor la răsărit, vor fi închinate Domnului și nu vor mai fi niciodată nici surpate nici nimicite.``

Ieremia 32