Ezechiel 5

Ezechiel

Capitol 6

1

Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Fiul omului, întoarce-ți fața spre munții lui Israel, proorocește împotriva lor,

3

și zi: ,Munți ai lui Israel, ascultați cuvîntul Domnului, Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri, către văgăuni și văi: ,Iată, voi aduce sabia împotriva voastră, și vă voi nimici înălțimile.

4

Altarele voastre vor fi pustiite, stîlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărîmați, și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri.

5

Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor, și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre.

6

Pretutindeni pe unde locuiți, cetățile vă vor fi nimicite, și înălțimie pustiite; altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărîmați și vor pieri, stîlpii voștri închinați soarelui vor fi tăiați, și lucrările voastre nimicite.

7

Morții vor cădea în mijlocul vostru, și veți ști că Eu sînt Domnul.

8

Dar voi lăsa cîteva rămășițe dintre voi, cari vor scăpa de sabie printre neamuri, cînd veți fi risipiți în felurite țări.

9

Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima preacurvară și necredincioasă, și ochii cari au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scîrbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe cari le-au făcut, din pricina tuturor urîciunilor lor.

10

Și vor ști că Eu sînt Domnul, și că nu degeaba i-am amenințat că le voi trimete toate aceste rele.

11

Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,Bate din mîni, dă din picioare, și zi: ,Vai!` pentru toate urîciunile cele rele ale casei lui Israel, care va cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă.

12

Cine va fi departe va muri de ciumă, și cine va fi aproape va cădea ucis de sabie; iar cine va rămînea și va fi împresurat, va pieri de foame. Așa Îmi voi potoli urgia asupra lor.

13

Și veți ști că Eu sînt Domnul, cînd morții lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe toate vîrfurile munților, subt orice copac verde, subt orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămîie cu miros plăcut tuturor idolilor lor.

14

Îmi voi întinde mîna împotriva lor, și voi face țara deșartă și pustie, dela pustie pînă la Dibla, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că Eu sînt Domnul.``

Ezechiel 7