Ezechiel 22

Ezechiel

Capitol 23

1

Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiași mame.

3

Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinereța lor; acolo le-au fost strîns țîțele, acolo le -a fost atîns sînul fecioresc.

4

Cea mai mare se chema Ohola, și sora ei Oholiba. Erau ale Mele, și au născut fii și fiice.`` Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.

5

Ohola nu Mi -a fost credincioasă; s`a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după Asirieni, vecinii ei,

6

îmbrăcați cu ștofe văpsite în albastru, dregători și căpetenii, toți tineri și plăcuți, călăreți călări pe cai.

7

Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s`a spurcat cu toți aceia pentru cari umbla nebună, s`a spurcat cu toți idolii lor.

8

Nu s`a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea din tinereța ei, îi atinseseră sînul fecioresc, și își vărsaseră curviile peste ea.

9

De aceea, am dat -o în mînile ibovnicilor ei, în mînile copiilor Asiriei, pentru cari se aprinsese de dragoste.

10

Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii și fiicele, și pe ea au ucis -o cu sabia, de i s`a dus vestea printre femei, după judecățile făcute de ei asupra ei.

11

Sora ei Oholiba a văzut lucrul acesta, și a fost mai fără frîu, de cît ea în patima ei; și a întrecut pe soru-sa în curvii.

12

Ea s`a aprins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători și căpetenii, vecinii ei, îmbrăcați în chip strălucit, călăreți călări pe cai, toți tineri și plăcuți.

13

Am văzut că se spurcase, întocmai ca cea dintîi din amîndouă.

14

Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de Haldei zugrăviți cu coloare roșie,

15

cu brîie împrejurul coapselor lor, cu turbane de felurite colori pe cap, toți avînd înfățișarea unor viteji, după felul Babilonenilor, a căror țară de naștere este Haldea; și s`a aprins după ei,

16

la cea dintîi privire, și le -a trimes soli în Haldea.

17

Și copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, și au spurcat -o cu curviile lor. Așa că ea s`a spurcat cu ei, și apoi inima i s`a înstrăinat de ei.

18

Și cînd și -a dezgolit ea necurăția, și -a descoperit goliciunea, și inima Mea s`a înstrăinat de ea, cum se înstrăinase și de soru-sa.

19

Dar ea și -a înmulțit curviile tot mai mult, gîndindu-se iarăș la zilele tinereței ei, cînd curvea în țara Egiptului.

20

Ea s`a aprins după niște necurați, a căror carne era ca a măgarilor, și a căror apropiere era ca a armăsarilor.

21

Astfel, ți-ai înoit iarăș nelegiuirile tinereței tale, cînd Egiptenii îți strîngeau țîțele, din pricina sînului tău fecioresc.

22

Deaceea, Oholiba, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Iată că ațîț împotriva ta pe ibovnicii tăi, de cari ți-ai înstrăinat inima, și -i aduc din toate părțile împotriva ta:

23

pe Babiloneni și pe toți Haldeii, căpitani, voivozi și domni, și pe toți copiii Asiriei împreună cu ei, tineri și plăcuți, toți dregători și căpetenii, oameni vestiți, toți călări pe cai.

24

Ei vin împotriva ta cu arme, cară și roți, și cu o mulțime de popoare. Cu scut, pavăză și coifuri, înaintează de toate părțile împotriva ta. Lor le încredințez judecata, și te vor judeca după legile lor

25

Te fac să-Mi simți gelozia, și se vor purta cu urgie cu tine. Îți vor tăia nasul și urechile, și sămînța ta va cădea lovită de sabie. Îți vor lua fiii și fiicele, și ce-ți va mai rămînea, va fi mîncat de foc.

26

Te vor desbrăca de haine, și vor lua podoabele scumpe cu cari te gătești.

27

Voi pune astfel capăt nelegiuirilor tale și curviilor tale din țara Egiptului. Așa că nu-ți vei mai îndrepta privirile spre ei, și nu te ve mai gîndi la Egipt.

28

Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Iată, te dau în mînile acelora de cari ți s`a înstrăinat inima.

29

Se vor purta cu ură cu tine; îți vor ridica toate bogățiile, și te vor lăsa goală, goală de tot. Rușinea necurățiilor tale se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și curviilor tale.

30

Lucrurile acestea ți se vor întîmpla, pentrucă ai curvit cu neamurile, pentrucă te-ai spurcat cu idolii lor.

31

Ai mers pe calea sorei tale, deaceea, și Eu îți pun potirul ei în mînă.

32

Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Vei bea potirul sorei tale, cel larg și adînc; vei ajunge de rîs și de batjocură. Încape mult în el!

33

Te vei umplea de beție și durere; căci potirul sorei tale Samaria este un potir de groază și spaimă!

34

Îl vei bea și îl vei goli, îi vei roade cioburile, și-ți vei sfîșia tîțele. Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu.``

35

Deaceea așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Pentrucă M`ai uitat, pentrucă M-ai aruncat la spate-ți, poartă-ți și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și curviilor tale.``

36

Domnul mi -a zis: ,,Fiul omului, vrei să judeci pe Ohola și Oholiba? Pune-le înainte urîciunile lor!

37

Ele s-au dedat la preacurvie, și pe mînile lor este sînge: au preacurvit cu idolii lor; și copiii pe cari Mi -i născuseră, i-au trecut prin foc în cinstea lor, ca să -i mănînce!

38

Afară de aceasta iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locașul cel sfînt în aceiaș zi, și Mi-au pîngărit Sabatele.

39

Căci dupăce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s`au dus și în Locașul Meu cel sfînt, ca să -l spurce. Iată ce au făcut în Casa Mea.

40

Au umblat chiar după oamenii, cari veneau de departe, le-au trimes soli, și iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi, și te-ai gătit cu podoabele tale;

41

ai șezut pe un pat măreț, înaintea căruia era întinsă o masă, pe care ai pus tămîia și untdelemnul Meu.

42

S`au auzit strigătele unei mulțimi vesele; și cu mulțimea aceasta de oameni de rînd au adus niște bețivi din pustie, cari au pus brățări în mînile celor două surori și mîndre cununi pe capetele lor.

43

Am zis atunci cu privire la curva cea bătrînă: ,,Și acum își va urma ea oare curviile, și tot vor mai veni la ea?``

44

Și au venit la ea cum vin la o curvă; așa s`au dus la Ohola și Oholiba, la aceste femei nelegiuite.

45

De aceea oamenii fără prihană le vor osîndi, cum se osîndesc femeile preacurve, cum se osîndesc cele ce varsă sînge; căci sînt prea curve, și au sînge pe mîni.

46

Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Voi aduce împotriva lor o mulțime de gloată mare, și le voi da pradă chinului și jafului.

47

Adunarea le va ucide cu pietre, și le va doborî cu lovituri de sabie; le vor ucide fiii și fiicele lor, și le vor arde casele cu foc.

48

Voi face astfel să înceteze nelegiuirea în țară; ca toate femeile să ia învățătură, și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră!

49

Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea, și veți purta păcatele săvîrșite cu idolii voștri, și veți ști că Eu sînt Domnul, Dumnezeu!``

Ezechiel 24