Daniel 1

Daniel

Capitol 2

1

În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era turburat, și i -a perit somnul.

2

Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititorii în stele, pe descîntători și pe Haldei, ca să -i spună visurile. Ei au venit, și s`au înfățișat înaintea împăratului.

3

Împăratul le -a zis: ,,Am visat un vis; duhul îmi este turburat, și aș vrea să știu visul acela.``

4

Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică: ,,Vecinic să trăiești, împărate! Spune robilor tăi visul, și-ți vom arăta tîlcuirea lui!``

5

Împăratul a luat iarăș cuvîntul și a zis Haldeilor: ,,Mi -a scăpat din minte lucrul acela: dacă nu-mi veți veți face cunoscut visul și tîlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți, și casele voastre vor fi prefăcute într`un morman de murdării.

6

Dar dacă-mi veți spune visul și tîlcuirea lui, veți primi dela mine daruri și răsplătiri, și mare cinste. Deaceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui!``

7

Ei au răspuns a doua oară: ,,Să spună împăratul robilor săi visul, și i -l vom tălmăci!``

8

Împăratul a luat iarăș cuvîntul și a zis: ,,Văd, cu adevărat, că voiți să cîștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi -a scăpat din minte.

9

Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeaș soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri, pînă se vor schimba vremurile. De aceea, spuneți-mi visul, ca să știu dacă sînteți în stare să mi -l și tîlcuiți!``

10

Haldeii au răspuns împăratului: ,,Nu este nimeni pe pămînt, care să poată spune ce cere împăratul; deaceea niciodată niciun împărat, oricît de mare și puternic ar fi fost, n`a cerut așa ceva dela niciun vrăjitor, cititor în stele sau Haldeu!

11

Ce cere împăratul este greu; nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori!``

12

La auzul acestor cuvinte, împăratul s`a mîniat, și s`a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului.

13

Hotărîrea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorîți, și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui, ca să -i piardă.

14

Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului.

15

A luat cuvîntul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului: ,,Pentruce a dat împăratul o poruncă atît de aspră?`` Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile.

16

Și Daniel s`a dus la împărat, și l -a rugat să -i dea vreme ca să dea împăratului tîlcuirea.

17

Apoi Daniel s`a dus în casa lui, și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi Hanania, Mișael și Azaria,

18

rugîndu -i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului.

19

După aceea i s`a descoperit lui Daniel taina într`o vedenie în timpul nopții. Și Daniel a binecuvîntat pe Dumnezeul cerurilor.

20

Daniel a luat cuvîntul și a zis: ,,Binecuvîntat să fie Numele lui Dumnezeu, din vecinicie în vecinicie! A Lui este înțelepciunea și puterea.

21

El schimbă vremurile și împrejurările; El răstoarnă și pune pe împărați; El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți!

22

El descopere ce este adînc și ascuns; El știe ce este în întunerec și la El locuiește lumina....

23

Pe Tine, Dumnezeul părinților mei, Te slăvesc și Te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere, și mi-ai făcut cunoscut ce Ți-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!``.

24

După aceea, Daniel s`a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului; s`a dus, și i -a vorbit așa: ,,Nu pierde pe înțelepții Babilonului! Du-mă înaintea împăratului, și voi da împăratului tîlcuirea!``

25

Arioc a dus degrabă pe Daniel înaintea împăratului, și i -a vorbit așa: ,,Am găsit între prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tîlcuirea!``

26

Împăratul a luat cuvîntul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșațar: ,,Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tîlcuirea lui?``

27

Daniel a răspuns înaintea împăratului, și a zis: ,,Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sînt în stare s`o descopere împăratului.

28

Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întîmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe cari le-ai avut în patul tău.

29

În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gînduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri; și Celce descopere tainele ți -a făcut cunoscut ce se va întîmpla.

30

Însă dacă mi s`a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decît a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tîlcuirea ei, și să afli ce-ți dorește inima să știi.

31

Tu, împărate, te uitai, și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare, și de o strălucire nemai pomenită. Stătea în picioare înaintea ta, și înfățișarea lui era înfricoșătoare.

32

Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul și brațele îi erau de argint; pîntecele și coapsele îi erau de aramă;

33

fluierele picioarele, de fer; picioarele, parte de fer, și parte de lut.

34

Tu te uitai la el, și s`a deslipit o piatră, fără ajutorul vreunei mîni, a izbit picioarele de fer și de lut ale chipului, și le -a făcut bucăți.

35

Atunci ferul, lutul, arama, argintul și aurul s`au sfărîmat împreună și s`au făcut ca pleava din arie vara; le -a luat vîntul, și nici urmă nu s`a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărîmase chipul, s`a făcut un munte mare, și a umplut tot pămîntul.

36

Iată visul. Acum îi vom spune și tîlcuirea înaintea împăratului.

37

Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți -a dat împărăție, putere, bogăție și slavă.

38

El ți -a dat în mîni, ori unde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele cîmpului și păsările cerului, și te -a făcut stăpîn peste toate acestea: tu ești capul de aur!

39

După tine, se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decît a ta; apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă, și care va stăpîni peste tot pămîntul.

40

Va fi o a patra împărăție, tare ca ferul; după cum ferul sfărîmă și rupe totul, și ea va sfărîma și va rupe totul, ca ferul care face totul bucăți.

41

Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fer, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită; dar va rămînea în ea ceva din tăria ferului, tocmai așa cum ai văzut ferul amestecat cu lutul.

42

Și după cum degetele dela picioare erau parte de fer și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpîndă.

43

Dacă ai văzut ferul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum ferul nu se poate uni cu lutul.

44

Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție, care nu va fi nimicită niciodată, și care nu va trece supt stăpînirea unui alt popor. Ea va sfărîma și va nimici toate acele împărății, și ea însăș va dăinui vecinic.

45

Aceasta înseamnă piatra, pe care ai văzut -o deslipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mîni, și care a sfărîmat ferul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întîmple după aceasta. Visul este adevărat, și tîlcuirea lui este temeinică.``

46

Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pămînt și s`a închinat înaintea lui Daniel, și a poruncit să i se aducă jertfe de mîncare și miresme.

47

Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: ,,Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților, și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!``

48

Apoi împăratul a înălțat pe Daniel, și i -a dat daruri multe și bogate; i -a dat stăpînire peste tot ținutul Babilonului, și l -a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului.

49

Daniel a rugat pe împărat să dea grija trebilor ținutului Babilonului în mîna lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.

Daniel 3