Daniel 9

Daniel

Capitol 10

1

În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s`a descoperit un cuvînt lui Daniel, numit Beltșațar. Cuvîntul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvîntul acesta, și a priceput vedenia.

2

,,În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămîni am fost în jale.

3

N`am mîncat deloc bucate alese, nu mi -a intrat în gură nici carne, nici vin, și nici nu m`am uns deloc, pînă s`au împlinit cele trei săptămîni.

4

În a douăzeci și patra zi a lunii întîi, eram pe malul rîului celui mare, care este Hidechel (Tigru).

5

Am ridicat ochii, m`am uitat, și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in, și încins la mijloc cu un brîu de aur din Ufaz.

6

Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc; dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită, și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi.

7

Eu, Daniel, am văzut singur vedenia; dar oamenii cari erau cu mine n`au văzut -o; totuș au fost apucați de o mare spaimă, și au luat -o la fugă ca să se ascundă!

8

Eu am rămas singur, și am văzut această mare vedenie. Puterile m`au lăsat, coloarea mi s`a schimbat, fața mi s`a sluțit, și am pierdut orice vlagă.

9

Am auzit glasul cuvintelor lui; și pe cînd auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pămînt.

10

Și iată că o mînă m`a atins, și m`a așezat tremurînd pe genunchii și mînile mele.

11

Apoi mi -a zis: ,,Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele, pe cari ți le voi spune acum, și stai în picioare în locul unde ești; căci acum sînt trimes la tine!`` După ce mi -a vorbit astfel, am stătut în picioare tremurînd.

12

El mi -a zis: ,,Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintîi zi, cînd ți-ai pus inima ca să înțelegi, și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!

13

Dar căpetenia împărăției Persiei mi -a stat împotrivă douăzeci și una de zile; și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi -a venit în ajutor, și am ieșit biruitor acolo lîngă împărații Persiei.

14

Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întîmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.``

15

Pe cînd îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pămînt, și am tăcut.

16

Și iată că cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor, s`a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit, și am zis celui ce stătea înaintea mea: ,,Domnul meu, vedenia aceasta m`a umplut de groază..., și am pierdut orice putere!

17

Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m`au părăsit, și nu mai am nici suflare!``

18

Atunci cel ce avea înfățișarea unui om m`a atins din nou, și m`a întărit.

19

Apoi mi -a zis: ,,Nu te teme de nimic, om prea iubit! Pace ție! Fii tare și cu inimă!`` Și pe cînd îmi vorbea el, am prins iar puteri, și am zis: ,,Vorbește, domnul meu, căci m`ai întărit.``

20

El mi -a zis: ,,Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei; și cînd voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei!

21

Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voivodul vostru Mihail.

Daniel 11