Daniel 10

Daniel

Capitol 11

1

În anul dintîi al lui Dariu, Medul, eram și eu la el, ca să -l ajut și să -l sprijinesc.

2

Acum, îți voi face cunoscut adevărul: Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de al patrulea va strînge mai multă bogăție decît toți ceilalți; și cînd se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei.

3

Dar se va ridica un împărat viteaz, care va stăpîni cu o mare putere, și va face ce va voi.

4

Și cum se va întări, așa se va și sfărîma împărăția lui, și va fi împărțită în cele patru vînturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui, și nici nu va fi tot atît de puternică pe cît era supt el, căci va fi făcută bucățele, și va trece la alții afară de aceștia.

5

Împăratul dela miază zi va ajunge tare. Dar unul din mai marii lui va fi și mai tare decît el, și va domni întemeind o mare împărăție.

6

După cîțiva ani, se vor uni, și fata împăratului dela miază zi va veni ca nevastă la împăratul dela miază noapte, ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nici o putere, și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține pept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s`a legat cu ea.

7

În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeaș rădăcină cu ea, și va veni împotriva oștirii Siriei, da, va intra în cetățuia împăratului dela miază noapte, va face ce va voi cu ea, și va fi biruitor.

8

Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cu prinșii de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa cîțiva ani în pace pe împăratul dela miază noapte.

9

Acesta va porni împotriva împărăției împăratului dela miază zi, dar se va întoarce iarăș în țara sa.

10

Totuș, fiii săi vor începe iarăș războiul, și vor strînge o mare mulțime de oști, care va înainta, se va revărsa ca un rîu, care iese din matcă, și -l vor împinge iarăș înapoi pînă la cetățuie.

11

Împăratul dela miază-zi, mîniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul dela miază-noapte; va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului dela miază-noapte vor fi date în mînile lui și nimicite.

12

Atunci inima împăratului se va îngîmfa, va doborî zece mii, dar tot nu va birui.

13

Căci împăratul dela miază-noapte se va întoarce și va strînge o oștire mai mare de cît cea dintîi; și după cîtăva vreme, după cîțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate.

14

În vremea aceea, se vor ridica mulți împotriva împăratului dela miază-zi, și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula, ca să împlinească vedenia; dar vor cădea.

15

Împăratul dela miază-noapte va înainta, va ridica întărituri, și va pune mîna pe cetățile întărite. Oștile dela miază-zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului, nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotrivească.

16

Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi, și nimeni nu i se va împotrivi; el se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvîrșire tot ce -i va cădea în mînă.

17

Își va pune de gînd să ia în stăpînire toată împărăția lui, și, făcîndu-se că are gînduri curate cu el, îi va da pe fiică-sa de nevastă, cu gînd să -l piardă; dar lucrul acesta nu se va întîmpla, și nu -i va izbîndi.

18

Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave, și va lua pe multe din ele; dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să i -o aducă, și o va întoarce asupra lui.

19

Apoi se va îndrepta spre cetățuile țării lui; dar se va poticni, va cădea, și nu -l vor mai găsi.

20

Cel ce -i va lua locul, va aduce un asupritor, în cea mai frumoasă parte a împărăției; dar în cîteva zile va fi zdrobit, și anume nu prin mînie, nici prin război.

21

În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească; dar se va ridica deodată, și va pune mîna pe împărăție prin uneltire.

22

,,Oștile se vor revărsa ca un rîu înaintea lui dar vor fi nimicite, împreună cu o căpetenie a legămîntului.

23

După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie; va porni, și va birui cu puțină lume.

24

Va intra, pe neașteptate, în locurile cele mai roditoare ale ținutului; va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui: va împărți prada, jafurile și bogățiile; va urzi la planuri împotriva cetățuilor, și aceasta va ținea o vreme.

25

Apoi, va porni în fruntea unei mari oștiri, cu puterea și mînia lui, împotriva împăratului dela miazăzi. Și împăratul dela miazăzi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică; dar nu va putea să țină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui.

26

Ceice vor mînca bucate dela masa lui îi vor aduce pieirea; oștile lui se vor împrăștia ca un rîu, și morții vor cădea în mare număr.

27

Cei doi împărați nu vor căuta decît să-și facă rău unul altuia, vor sta la aceeaș masă și vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, căci sfîrșitul nu va veni decît la vremea hotărîtă.

28

Cînd se va întorce în țara lui cu mari bogății, în inima lui va fi vrăjmaș legămîntului sfînt, va lucra împotriva lui, și apoi se va întoarce în țara lui.

29

La o vreme hotărîtă, va porni din nou împotriva împăratului de miază-zi; dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte

30

Ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui; iar el, desnădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mînios împotriva legămîntului sfînt, nu va sta cu mînile în sîn; ci, la întoarcere, se va înțelege cu ceice vor părăsi legămîntul sfînt.

31

Niște oști trimese de el, vor veni și vor spurca sfîntul Locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată, și vor așeza urîciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe ceice rup legămîntul.

32

Dar aceia din popor, cari vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămînea tari, și vor face mari isprăvi.

33

Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea, pentru o vreme, loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf.

34

Cînd vor cădea, vor fi ajutați puțin, și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie.

35

Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățiți și albiți, pînă la vremea sfîrșitului, căci sfîrșitul nu va fi decît la vremea hotărîtă.

36

Împăratul va face ce va voi; se va înălța, se va slăvi mai pe sus de toți dumnezeii, și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor; și va propăși pînă va trece mînia, căci ce este hotărît se va împlini.

37

Nu va ținea seamă nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor; cu un cuvînt, nu va ținea seamă de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai pe sus de toți.

38

În schimb, va cinsti pe dumnezeul cetățuilor; acestui dumnezeu, pe care nu -l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț.

39

Cu ajutorul acestui dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite; cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți, și le va împărți moșii ca răsplată.

40

La vremea sfîrșitului, împăratul dela miazăzi se va împunge cu el. Și împăratul dela miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu cară și călăreți..., și cu multe corăbii; va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un rîu și le va îneca.

41

Va intra și în țara cea minunată, și zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul, și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mîna lui.

42

Își va întinde mîna peste felurite țări, și nici țara Egiptului nu va scăpa.

43

Ci se va face stăpîn pe vistieriile de aur și de argint, și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și Etiopienii vor veni în alai după el.

44

Dar niște zvonuri, venite dela răsărit și dela miazănoapte, îl vor înspăimînta, și atunci va porni cu o mare mînie, ca să prăpădească și să nimicească cu desăvîrșire pe mulți.

45

Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfînt. Apoi își va ajunge sfîrșitul, și nimeni nu -i va fi într`ajutor.

Daniel 12