Matei 11

Matei

Capitol 12

1

În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grîu, într`o zi de Sabat. Ucenicii Lui, cari erau flămînzi, au început să smulgă spice de grîu și să le mănînce.

2

Fariseii, cînd au văzut lucrul acesta, I-au zis: ,,Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.``

3

Dar Isus le -a răspuns: ,,Oare n`ați citit ce a făcut David, cînd a flămînzit, el și ceice erau împreună cu el?

4

Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, și a mîncat pînile pentru punerea înaintea Domnului, pe cari nu -i era îngăduit să le mănînce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților?

5

Sau n`ați citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoții calcă Sabatul în Templu, și totuș sînt nevinovați?

6

Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare decît Templul.

7

Dacă ați fi știut ce însemnează: ,Milă voiesc, iar nu jertfe,` n`ați fi osîndit pe niște nevinovați.

8

Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.``

9

Isus a plecat de acolo, și a intrat în sinagogă.

10

Și iată că în sinagogă era un om care avea o mînă uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: ,,Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?``

11

El le -a răspuns: ,,Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, și -i cade într`o groapă, în ziua Sabatului, să n`o apuce și s`o scoată afară?

12

Cu cît mai de preț este deci un om decît o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.``

13

Atunci a zis omului aceluia: ,,Întinde-ți mîna!`` El a întins -o, și mîna s`a făcut sănătoasă ca și cealaltă.

14

Fariseii au ieșit afară, și s`au sfătuit cum să omoare pe Isus.

15

Dar Isus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii,

16

și le -a poruncit cu totdinadinsul să nu -L facă cunoscut;

17

ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:

18

,,Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, și va vesti Neamurilor judecata.

19

El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Și nimeni nu -I va auzi glasul pe ulițe.

20

Nu va frînge o trestie ruptă, și nici nu va stinge un fitil care fumegă, pînă va face să biruie judecata.

21

Și Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.``

22

Atunci I-au adus un îndrăcit orb și mut; și Isus l -a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea.

23

Toate noroadele, mirate, ziceau: ,,Nu cumva este acesta Fiul lui David?``

24

Cînd au auzit Fariseii lucrul acesta, au zis: ,,Omul acesta nu scoate dracii decît cu Beelzebul, domnul dracilor!``

25

Isus, care le cunoștea gîndurile, le -a zis: ,,Orice împărăție desbinată împotriva ei însăș, este pustiită; și orice cetate sau casă, desbinată împotriva ei însăș, nu poate dăinui.

26

Dacă Satana scoate afară pe Satana, este desbinat; deci, cum poate dăinui împărăția lui?

27

Și dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine -i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri.

28

Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi.

29

Sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare, și să -i jăfuiască gospodăria, dacă n`a legat mai întîi pe cel tare? Numai atunci îi va jăfui casa.

30

Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea, și cine nu strînge cu Mine, risipește.

31

De aceea vă spun: Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfînt nu le va fi iertată.

32

Oricine va vorbi împotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfînt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

33

Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău: căci pomul se cunoaște după rodul lui.

34

Pui de năpîrci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune, cînd voi sînteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura.

35

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.

36

Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvînt nefolositor, pe care -l vor fi rostit.

37

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi osîndit.``

38

Atunci unii din cărturari și din Farisei au luat cuvîntul, și I-au zis: ,,Învățătorule, am vrea să vedem un semn dela Tine!``

39

Drept răspuns, El le -a zis: ,,Un neam viclean și preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decît semnul proorocului Iona.

40

Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pîntecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pămîntului.

41

Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecății, și -l vor osîndi, pentru că ei s`au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decît Iona.

42

Împărăteasa dela Miazăzi se va scula alături de neamul acesta, în ziua judecății, și -l va osîndi, pentru că ea a venit dela marginile pămîntului, ca să audă înțelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decît Solomon.

43

Duhul necurat, cînd a ieșit dintr`un om, umblă prin locuri fără apă, căutînd odihnă, și n`o găsește.

44

Atunci zice: ,,Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. Și, cînd vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită.

45

Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decît el: intră în casă, locuiesc acolo, și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decît cea dintîi. Tocmai așa se va întîmpla și cu acest neam viclean.``

46

Pe cînd vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama și frații Lui stăteau afară și căutau să vorbească cu El.

47

Atunci cineva I -a zis: ,,Iată, mama Ta și frații Tăi stau afară, și caută să vorbească cu Tine.``

48

Dar Isus a răspuns celui ce -I adusese știrea aceasta: ,,Cine este mama Mea, și cari sînt frații Mei?``

49

Apoi Și -a întins mîna spre ucenicii Săi și a zis: ,,Iată mama Mea și frații Mei!

50

Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră și mamă.``

Matei 13