Matei 23

Matei

Capitol 24

1

La ieșirea din Templu, pe cînd mergea Isus, ucenicii Lui s`au apropiat de El ca să -I arate clădirile Templului.

2

Dar Isus le -a zis: ,,Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.``

3

El a șezut jos pe muntele Măslinilor. Și ucenicii Lui au venit la El la o parte, și I-au zis: ,,Spune-ne, cînd se vor întîmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii Tale și al sfîrșitului veacului acestuia?``

4

Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Băgați de seamă să nu vă înșele cineva.

5

Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu, și vor zice: ,Eu sînt Hristosul!` Și vor înșela pe mulți.

6

Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă spăimîntați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple. Dar sfîrșitul tot nu va fi atunci.

7

Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărății; și, pe alocurea, vor fi cutremure de pămînt, foamete și ciumi.

8

Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor.

9

Atunci vă vor da să fiți chinuiți, și vă vor omorî; și veți fi urîți de toate neamurile pentru Numele Meu.

10

Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, și se vor urî unii pe alții.

11

Se vor scula mulți prooroci mincinoși, și vor înșela pe mulți.

12

Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci.

13

Dar cine va răbda pînă la sfîrșit, va fi mîntuit.

14

Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrșitul.

15

De aceea, cînd veți vedea ,urîciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,așezată în locul sfînt` -cine citește să înțeleagă! -

16

atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munți;

17

cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă;

18

și cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-și ia haina.

19

Vai de femeile, cari vor fi însărcinate și de cele ce vor da țîță în zilele acelea!

20

Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într`o zi de Sabat.

21

Pentrucă atunci va fi un necaz așa de mare, cum n`a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, și nici nu va mai fi.

22

Și dacă zilele acelea n`ar fi fost scurtate, nimeni n`ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.

23

Atunci dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau acolo`, să nu -l credeți.

24

Căci se vor scula Hristoși mincinoși și prooroci mincinoși; vor face semne mari și minuni, pînă acolo încît să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.

25

Iată, că v`am spus mai dinainte.

26

Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L în pustie`, să nu vă duceți acolo! ,Iată -L în odăițe ascunse`, să nu credeți.

27

Căci, cum iese fulgerul dela răsărit și se vede pînă la apus, așa va fi și venirea Fiului omului.

28

Oriunde va fi stîrvul (Sau: hoit, mortăciune.), acolo se vor aduna vulturii.

29

Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate.`

30

Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pămîntului se vor boci, și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă.

31

El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbița răsunătoare, și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.

32

Dela smochin învățați pilda lui: Cînd îi frăgezește și înfrunzește mlădiția, știți că vara este aproape.

33

Tot așa, și voi, cînd veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși.

34

Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.

35

Cerul și pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

36

Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

37

Cum s`a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla și la venirea Fiului omului.

38

În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau și beau, se însurau și se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie,

39

și n`au știut nimic, pînă cînd a venit potopul și i -a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului.

40

Atunci, din doi bărbați cari vor fi la cîmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat.

41

Din două femei cari vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată.

42

Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.

43

Să știți că, dacă ar ști stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n`ar lăsa să -i spargă casa.

44

Deaceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiți.

45

Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l -a pus stăpînul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărîtă?

46

Ferice de robul acela, pe care stăpînul său, la venirea lui, îl va găsi făcînd așa!

47

Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.

48

Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ,Stăpînul meu zăbovește să vină!`

49

Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, și să mănînce și să bea cu bețivii,

50

stăpînul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă, și în ceasul pe care nu -l știe,

51

îl va tăia în două, și soarta lui va fi soarta fățarnicilor; acolo va fi plînsul și scrîșnirea dinților.

Matei 25