Matei 26

Matei

Capitol 27

1

Cînd s`a făcut ziuă, toți preoții cei mai de seamă și bătrînii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să -L omoare.

2

După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mîna dregătorului Pilat din Pont.

3

Atunci Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, s`a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginți, i -a dat preoților celor mai de seamă și bătrînilor,

4

și a zis: ,,Am păcătuit, căci am vîndut sînge nevinovat.`` ,,Ce ne pasă nouă?`` i-au răspuns ei. ,,Treaba ta.``

5

Iuda a aruncat arginții în Templu, și s`a dus de s`a spînzurat.

6

Preoții cei mai de seamă au strîns arginții, și au zis: ,,Nu este îngăduit să -i punem în vistieria Templului, fiindcă sînt preț de sînge.``

7

Și dupăce s`au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia ,,Țarina olarului,`` ca loc pentru îngroparea străinilor.

8

Iată de ce țarina aceea a fost numită pînă în ziua de azi: ,,Țarina sîngelui.``

9

Atunci s`a împlinit ce fusese vestit prin proorocul Ieremia, care zice: ,,Au luat cei treizeci de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel;

10

și i-au dat pe Țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul.``

11

Isus S`a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul L -a întrebat: ,,Ești Tu ,Împăratul Iudeilor?`` ,,Da``, i -a răspuns Isus, ,,sînt.``

12

Dar n`a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrînilor.

13

Atunci Pilat I -a zis: ,,N`auzi de cîte lucruri Te învinuiesc ei?``

14

Isus nu i -a răspuns la niciun cuvînt, așa că se mira foarte mult dregătorul.

15

La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat, pe care -l voiau ei.

16

Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba.

17

Cînd erau adunați la un loc, Pilat le -a zis: ,,Pe care voiți să vi -l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristos?``

18

Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mînile lui.

19

Pe cînd sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să -i spună: ,,Să n`ai nimic a face cu neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.``

20

Preoții cei mai de seamă și bătrînii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să -L omoare.

21

Dregătorul a luat cuvîntul, și le -a zis: ,,Pe care din amîndoi voiți să vi -l slobozesc?`` ,,Pe Baraba``, au răspuns ei.

22

Pilat le -a zis: ,,Dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos?`` ,,Să fie răstignit``, i-au răspuns cu toții.

23

Dregătorul a zis: ,,Dar ce rău a făcut?`` Ei au început să strige și mai tare: ,,Să fie răstignit!``

24

Cînd a văzut Pilat că n`ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și -a spălat mînile înaintea norodului, și a zis: ,,Eu sînt nevinovat de sîngele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!``

25

Și tot norodul a răspuns: ,,Sîngele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.``

26

Atunci Pilat le -a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să -L bată cu nuiele, L -a dat în mînile lor, ca să fie răstignit.

27

Ostașii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu, și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor.

28

L-au desbrăcat de hainele Lui, și L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.

29

Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus -o pe cap, și I-au pus o trestie în mîna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El, și ziceau: ,,Plecăciune, Împăratul Iudeilor!``

30

Și scuipau asupra Lui, și luau trestia și -L băteau în cap.

31

Dupăce și-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, și L-au dus să -L răstignească.

32

Pe cînd ieșeau afară din cetate, au întîlnit pe un om din Cirene numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus.

33

Cînd au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: ,,Locul căpățînii``,

34

I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, cînd l -a gustat, n`a vrut să bea.

35

Dupăce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei, trăgînd la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul care zice: ,,Și-au împărțit hainele Mele între ei, și pentru cămașa Mea au tras la sorți.``

36

Apoi au șezut jos, și -L păzeau.

37

Și I-au scris deasupra capului vina: ,,Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor.``

38

Împreună cu El, au fost răstigniți doi tîlhari: unul la dreapta și celălalt la stînga Lui.

39

Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap,

40

și ziceau: ,,Tu, care strici Templul, și -l zidești la loc în trei zile, mîntuiește-Te pe Tine însuți! Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!``

41

Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrînii, își băteau și ei joc de El, și ziceau:

42

,,Pe alții i -a mîntuit iar pe Sine nu Se poate mîntui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, și vom crede în El!

43

S`a încrezut în Dumnezeu: să -l scape acum Dumnezeu, dacă -L iubește. Căci a zis: ,Eu sînt Fiul lui Dumnezeu!``

44

Tîlharii cari erau răstigniți împreună cu El, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură.

45

Dela ceasul al șaselea pînă la ceasul al nouălea s`a făcut întunerec peste toată țara.

46

Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eli, Eli, Lama Sabactani?`` adică: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M`ai părăsit?``

47

Unii din ceice stăteau acolo, cînd au auzit aceste vorbe, au zis: ,,Strigă pe Ilie!``

48

Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l -a umplut cu oțet, l -a pus într`o trestie, și i -a dat să bea.

49

Dar ceilalți ziceau: ,,Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să -L mîntuiască.``

50

Isus a strigat iarăș cu glas tare, și Și -a dat duhul.

51

Și îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s`a rupt în două, de sus pînă jos, pămîntul s`a cutremurat, stîncile s`au despicat,

52

mormintele s`au deschis și multe trupuri ale sfinților cari muriseră, au înviat.

53

Ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfînta cetate, și s`au arătat multora.

54

Sutașul, și ceice păzeau pe Isus împreună cu el, cînd au văzut cutremurul de pămînt și cele întîmplate, s`au înfricoșat foarte tare, și au zis: ,,Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!``

55

Acolo erau și multe femei, cari priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galilea, ca să -I slujească.

56

Între ele era Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei.

57

Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus.

58

El s`a dus la Pilat, și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i -l dea.

59

Iosif a luat trupul, l -a înfășurat într`o pînză curată de in,

60

și l -a pus într`un mormînt nou al lui însuș, pe care -l săpase în stîncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormîntului, și a plecat.

61

Maria Magdalina și cealaltă Marie erau acolo, și ședeau în fața mormîntului.

62

A doua zi care vine după ziua Pregătirii, preoții cei mai de seamă și Fariseii, s`au dus împreună la Pilat,

63

și i-au zis: ,,Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe cînd era încă în viață, a zis: ,După trei zile voi învia.`

64

Dă poruncă dar ca mormîntul să fie păzit bine pînă a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să -I fure trupul, și să spună norodului: ,A înviat din morți!` Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decît cea dintîi.``

65

Pilat le -a zis: ,,Aveți o strajă; duceți-vă de păziți cum puteți.``

66

Ei au plecat, și au întărit mormîntul, pecetluind piatra și punînd strajă.``

Matei 28