Ioan 6

Ioan

Capitol 7

1

După aceea, Isus străbătea Galilea; nu voia să stea în Iudea, pentrucă Iudeii căutau să -L omoare.

2

Și praznicul Iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.

3

Frații Lui I-au zis: ,,Pleacă de aici, și du-Te în Iudea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările, pe cari le faci.

4

Nimeni nu face ceva în ascuns, cînd caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.``

5

Căci nici frații Lui nu credeau în El.

6

Isus le -a zis: ,,Vremea Mea n`a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.

7

Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăște, pentrucă mărturisesc despre ea că lucrările ei sînt rele.

8

Suiți-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s`a împlinit încă vremea.``

9

Dupăce le -a spus aceste lucruri, a rămas în Galilea.

10

După ce s`au suit frații Lui la praznic, S`a suit și El, dar nu pe față, ci cam pe ascuns.

11

Iudeii Îl căutau în timpul praznicului, și ziceau: ,,Unde este?``

12

Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre El. Unii ziceau: ,,Este un om bun.`` Alții ziceau: ,,Nu, ci duce norodul în rătăcire.``

13

Totuș, de frica Iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe față.

14

Pela jumătatea praznicului, Isus S`a suit la Templu. Și învăța norodul.

15

Iudeii se mirau, și ziceau: ,,Cum are omul acesta învățătură, căci n`a învățat niciodată?``

16

Isus le -a răspuns: ,,Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celuice M`a trimes pe Mine.

17

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc dela Mine.

18

Cine vorbește dela sine, caută slava lui însuș; dar cine caută slava Celuice l -a trimes, acela este adevărat, și în el nu este strîmbătate.

19

Oare nu v`a dat Moise Legea? Totuș nimeni din voi nu ține Legea. De ce căutați să Mă omorîți?``

20

Norodul I -a răspuns: ,,Ai drac. Cine caută să Te omoare?``

21

Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,O lucrare am făcut, și toți vă mirați de ea.

22

Moise v`a dat porunca privitoare la tăierea împrejur-nu că ea vine dela Moise, ci dela patriarhi-și voi tăiați împrejur pe om în ziua Sabatului.

23

Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbați de mînie împotriva Mea, pentrucă am însănătoșat un om întreg în ziua Sabatului?

24

Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate.``

25

Niște locuitori din Ierusalim ziceau: ,,Nu este El acela, pe care caută ei să -L omoare?

26

Și totuș, iată că vorbește pe față, și ei nu -I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul?

27

Dar noi știm de unde este omul acesta; însă, cînd va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este.``

28

Și Isus, pe cînd învăța pe norod în Templu, striga: ,,Mă cunoașteți și Mă știți de unde sînt! Eu n`am venit dela Mine însumi, ci Cel ce M`a trimes, este adevărat, și voi nu -L cunoașteți.

29

Eu Îl cunosc, căci vin dela El, și El M`a trimes.``

30

Ei căutau deci să -L prindă; și nimeni n`a pus mîna pe El, căci încă nu -I sosise ceasul.

31

Mulți din norod au crezut în El, și ziceau: ,,Cînd va veni Hristosul, va face mai multe semne decît a făcut omul acesta?``

32

Fariseii au auzit pe norod spunînd în șoaptă aceste lucruri despre El. Atunci preoții cei mai de seamă și Fariseii au trimes niște aprozi să -L prindă.

33

Isus a zis: ,,Mai sînt cu voi puțină vreme, și apoi Mă duc la Cel ce M`a trimes.

34

Voi Mă veți căuta, și nu Mă veți găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteți veni.``

35

Iudeii au zis între ei: ,,Unde are de gînd să se ducă omul acesta, ca să nu -l putem găsi? Doar n`o avea de gînd să se ducă la cei împrăștiați printre Greci, și să învețe pe Greci?

36

Ce însemnează cuvintele acestea, pe cari le -a spus: ,Mă veți căuta, și nu Mă veți găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteți veni?``

37

În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare, și a strigat: ,,Dacă însetează cineva, să vină la Mine, și să bea.

38

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.``

39

Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să -L primească ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

40

Unii din norod, cînd au auzit aceste cuvinte, ziceau: ,,Acesta este cu adevărat Proorocul.``

41

Alții ziceau: ,,Acesta este Hristosul.`` Și alții ziceau: ,,Cum, din Galilea are să vină Hristosul?

42

Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămînța lui David, și din satul Betleem, unde era David?``

43

S`a făcut deci desbinare în norod din pricina Lui.

44

Unii din ei voiau să -L prindă; dar nimeni n`a pus mîna pe El.

45

Aprozii s`au întors deci la preoții cei mai de seamă și la Farisei. Și aceștia le-au zis: ,,De ce nu L-ați adus?``

46

Aprozii au răspuns: ,,Niciodată n`a vorbit vreun om ca omul acesta.``

47

Fariseii le-au răspuns: ,,Doar n`ați fi fost duși și voi în rătăcire?

48

A crezut în El vreunul din mai marii noștri sau din Farisei?

49

Dar norodul acesta, care nu știe Legea, este blestemat!``

50

Nicodim, cel care venise la Isus noaptea, și care era unul din ei, le -a zis:

51

,,Legea noastră osîndește ea pe un om înainte ca să -l asculte și să știe ce face?``

52

Drept răspuns, ei i-au zis: ,,Și tu ești din Galilea? Cercetează bine, și vei vedea că din Galilea nu s`a ridicat niciun prooroc.``

53

(Și s`a întors fiecare acasă.

Ioan 8