Fapte 28

Romani

Capitol 1

1

Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu,

2

pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi.

3

Ea privește pe Fiul Său, născut din sămînța lui David, în ce privește trupul,

4

iar în ce privește duhul sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,

5

prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinței pe toate Neamurile,

6

între cari sînteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Isus Hristos.

7

Deci, vouă tuturor, cari sînteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți: Har și pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, și dela Domnul Isus Hristos!

8

Mai întîi mulțămesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea.

9

Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele,

10

și cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am însfîrșit fericirea să vin la voi.

11

Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră,

12

sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credința, pe care o avem împreună, și voi și eu.

13

Nu vreau să nu știți, fraților, că, de multeori am avut de gînd să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celealte neamuri, dar am fost împedicat pînă acum.

14

Eu sînt dator și Grecilor și Barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați.

15

Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma.

16

Căci mie nu mi -e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului;

17

deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credință și care duce la credință, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credință.``

18

Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, cari înădușe adevărul în nelegiuirea lor.

19

Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le -a fost arătat de Dumnezeu.

20

În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot desvinovăți;

21

fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțămit; ci s`au dedat la gîndiri deșarte, și inima lor fără pricepere s`a întunecat.

22

S`au fălit că sînt înțelepți, și au înebunit;

23

și au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într`o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și tîrîtoare.

24

De aceea, Dumnezeu i -a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor; așa că își necinstesc singuri trupurile;

25

căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, și au slujit și s`au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvîntat în veci! Amin.

26

Din pricina aceasta, Dumnezeu i -a lăsat în voia unor patimi scîrboase; căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într`una care este împotriva firii;

27

tot astfel și bărbații, au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s`au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvîrșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scîrboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor.

28

Fiindcă n`au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i -a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

29

Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase; sînt șoptitori,

30

bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți,

31

fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă.

32

Și, măcar că știu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuș, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac.

Romani 2