Romani 4

Romani

Capitol 5

1

Deci, fiindcă sîntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.

2

Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, în care sîntem; și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.

3

Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare,

4

răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.

5

Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentrucă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfînt, care ne -a fost dat.

6

Căci, pe cînd eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți.

7

Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s`ar găsi cineva să moară.

8

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.

9

Deci, cu atît mai mult acum, cînd sîntem socotiți neprihăniți, prin sîngele Lui, vom fi mîntuiți prin El de mînia lui Dumnezeu.

10

Căci, dacă atunci cînd eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, cînd sîntem împăcați cu El, vom fi mîntuiți prin viața Lui.

11

Și nu numai atît, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

12

De aceea, după cum printr`un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit...

13

(Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă cîtă vreme nu este o lege.

14

Totuș moartea a domnit, dela Adam pînă la Moise, chiar peste ceice nu păcătuiseră printr`o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celuice avea să vină.

15

Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșala; căci, dacă prin greșala unuia singur, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul, pe care ni l -a făcut harul acesta într`un singur om, adică în Isus Hristos, s`au dat din belșug celor mulți.

16

Și darul fără plată nu vine ca printr`acel unul care a păcătuit; căci judecata venită dela unul, a adus osînda; dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărîre de iertare.

17

Dacă deci, prin greșala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult ceice primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Isus Hristos!)

18

...Astfel dar, după cum printr`o singură greșală, a venit o osîndă, care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr`o singură hotărîre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărîre de neprihănire care dă viața.

19

Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.

20

Ba încă și Legea a venit pentruca să se înmulțească greșala; dar unde s`a înmulțit păcatul, acolo harul s`a înmulțit și mai mult;

21

pentruca, după cum păcatul a stăpînit dînd moartea, tot așa și harul să stăpînească dînd neprihănirea, ca să dea viața vecinică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 6