Romani 9

Romani

Capitol 10

1

Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliți, este să fie mîntuiți.

2

Le mărturisesc că ei au rîvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere:

3

pentrucă, întrucît n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși, și nu s`au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu.

4

Căci Hristos este sfîrșitul Legii, pentruca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea.

5

În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea, pe care o dă Legea, va trăi prin ea.

6

Pe cînd iată cum vorbește neprihănirea, pe care o dă credința: ,,Să nu zici în inima ta: ,Cine se va sui în cer?` (Să pogoare adică pe Hristos din cer).

7

Sau: ,Cine se va pogorî în Adînc?` (Să scoale adică pe Hristos din morți).

8

Ce zice ea deci? ,Cuvîntul este aproape de tine: în gura ta și în inima ta.` Și cuvîntul acesta este cuvîntul credinței, pe care -l propovăduim noi.

9

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L -a înviat din morți, vei fi mîntuit.

10

Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mîntuire,

11

după cum zice Scriptura: ,Oricine crede în el, nu va fi dat de rușine.`

12

În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu și Grec; căci toți au acelaș Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce -L cheamă.

13

Fiindcă ,oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit.`

14

Dar cum vor chema pe Acela în care n`au crezut? Și cum vor crede în Acela, despre care n`au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor?

15

Și cum vor propovădui, dacă nu sînt trimeși? După cum este scris: ,Cît de frumoase sînt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!`

16

Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: ,Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?`

17

Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.

18

Dar eu întreb: ,N`au auzit ei?` Ba da; căci ,glasul lor a răsunat prin tot pămîntul, și cuvintele lor au ajuns pînă la marginile lumii.`

19

Dar întreb iarăș: ,N`a știut Israel lucrul acesta?` Ba da; căci Moise, cel dintîi, zice: ,Vă voi întărîta la pizmă prin ceeace nu este neam, vă voi ațîța mînia printr-un neam fără pricepere.`

20

Și Isaia merge cu îndrăzneala pînă acolo că zice: ,Am fost găsit de ceice nu Mă căutau; M`am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.`

21

Pe cînd, despre Israel zice: ,Toată ziua Mi-am întins mînile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă.`

Romani 11