Efeseni 5

Efeseni

Capitol 6

1

Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.

2

,,Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta`` -este cea dintîi poruncă însoțită de o făgăduință-

3

,,ca să fii fericit, și să trăiești multă vreme pe pămînt.``

4

Și voi, părinților, nu întărîtați la mînie pe copiii voștri, ci creșteți -i, în mustrarea și învățătura Domnului.

5

Robilor, ascultați de stăpînii voștri pămîntești, cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos.

6

Slujiți-le nu numai cînd sînteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, cari fac din inimă voia lui Dumnezeu.

7

Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor,

8

căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată dela Domnul, după binele pe care -l va fi făcut.

9

Și voi, stăpînilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări, ca unii cari știți că Stăpînul lor și al vostru este în cer, și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.

10

Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.

11

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea pept împotriva uneltirilor diavolului.

12

Căci noi n`avem de luptat împotriva cărnii și sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sînt în locurile cerești.

13

De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămîneți în picioare, după ce veți fi biruit totul.

14

Stați gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii,

15

avînd picioarele încălțate cu rîvna Evangheliei păcii.

16

Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.

17

Luați și coiful mîntuirii și sabia Duhului, care este Cuvîntul lui Dumnezeu.

18

Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții,

19

și pentru mine, ca, oridecîteori îmi deschid gura, să mi se dea cuvînt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei,

20

al cărei sol în lanțuri sînt; pentruca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.

21

Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul.

22

Vi l-am trimes înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră, și să vă îmbărbăteze inimile.

23

Pace fraților, și dragoste împreună cu credința, din partea lui Dumnezeu Tatăl, și din partea Domnului Isus Hristos!

24

Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin

Filipeni 1