2 Tesaloniceni 3

1 Timotei

Capitol 1

1

Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră,

2

către Timotei, adevăratul meu copil în credință: Har, îndurare și pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, și dela Hristos Isus, Domnul nostru!

3

Dupăcum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămîi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură,

4

și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfîrșit, cari dau naștere mai mult la certuri de vorbe, decît fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum.

5

Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr`o inimă curată, dintr`un cuget bun, și dintr`o credință neprefăcută.

6

Unii, fiindcă s`au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s`au apucat de flecării.

7

Ei vor să fie învățători ai Legii, și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc.

8

Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine,

9

căci știm că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni,

10

pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vînzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strîmb, și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase: -

11

potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi -a fost încredințată mie.

12

Mulțămesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m`a întărit, că m`a socotit vrednic de încredere, și m`a pus în slujba Lui,

13

măcarcă mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentrucă lucram din neștiință, în necredință!

14

Și harul Domnului nostru s`a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Isus.

15

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvîntul, care zice: ,,Hristos Isus a venit în lume ca să mîntuiască pe cei păcătoși``, dintre cari cel dintîi sînt eu.

16

Dar am căpătat îndurare, pentruca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintîi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața vecinică.

17

A Împăratului veciniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin.

18

Porunca pe care ți -o dau, fiule Timotei, după proorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele să te lupți lupta cea bună,

19

și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, și au căzut din credință.

20

Din numărul lor sînt Imeneu și Alexandru, pe cari i-am dat pe mîna Satanei, ca să se învețe să nu hulească.

1 Timotei 2