1 Timotei 5

1 Timotei

Capitol 6

1

Toți cei ce sînt supt jugul robiei, să socotească pe stăpînii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău.

2

Iar cei ce au stăpîni credincioși, să nu -i disprețuiască, supt cuvînt că sînt ,,frați``, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor, sînt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri, și spune-le apăsat.

3

Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie,

4

este plin de mîndrie, și nu știe nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din cari se naște pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele,

5

zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și cari cred că evlavia este un izvor de cîștig. Ferește-te de astfel de oameni.

6

Negreșit, evlavia însoțită de mulțămire este un mare cîștig.

7

Căci noi n`am adus nimic în lume, și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.

8

Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.

9

Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, cari cufundă pe oameni în prăpăd, și pierzare.

10

Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; și unii, cari au umblat după ea, au rătăcit dela credință, și s`au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri.

11

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blîndeța.

12

Luptă-te lupta cea bună a credinței; apucă viața vecinică la care ai fost chemat, și pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi.

13

Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,

14

să păzești porunca, fără prihană și fără vină pînă la arătarea Domnului nostru Isus Hristos,

15

care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul Stăpînitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor,

16

singurul care are nemurirea, care locuiește într`o lumină, de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu L -a văzut, nici nu -L poate vedea, și care are cinstea și puterea vecinică! Amin.

17

Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngîmfe, și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele.

18

Îndeamnă -i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții,

19

așa ca să-și strîngă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață.

20

Timotee, păzește ce ți s`a încredințat; ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel,

21

pe care au mărturisit -o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi! Amin

2 Timotei 1