Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruACOLO

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 417 pentruACOLO.

Genesa Capitol 26

... Abimelec a zis lui Isaac: ,,Pleacă dela noi, căci ai ajuns mult mai puternic decît noi.`` 17 Isaac a plecat de acolo și a tăbărît în valea Gherar, unde s`a așezat cu locuința. 18 Isaac a săpat din nou fîntînile ... le -a pus iarăș aceleași nume, pe cari le pusese tatăl său. 19 Robii lui Isaac au mai săpat în vale, și au dat acolo peste o fîntînă cu apă de izvor. 20 Păstorii din Gherar s`au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicînd: ,,Apa este a noastră ... altă fîntînă, pentru care iar au făcut gîlceavă, de aceea a numit -o Sitna. 22 Pe urmă s`a mutat de acolo, și a săpat o altă fîntînă, pentru care nu s`au mai certat; și a numit -o Rehobot; ,,căci``, a ... teme, căci Eu sînt cu tine; te voi binecuvînta, și îți voi înmulți sămînța, din pricina robului Meu Avraam.`` 25 Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului, și și -a întins cortul acolo ...

 

Deuteronomul Capitol 12

... căutați la locașul Lui, și să mergeți la locul pe care -l va alege Domnul Dumnezeul vostru, din toate semințiile voastre, ca să-Și așeze acolo Numele Lui. 6 Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintîi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruințe, darurile de ... veți locui fără frică. 11 Atunci va fi un loc, pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintîi roade, și darurile alese pe cari le veți face Domnului pentru ... le vei vedea; 14 ci să-ți aduci arderile de tot în locul pe care -l va alege Domnul în una din semințiile tale, și acolo să faci tot ce-ți poruncesc eu. 15 Totuș, cînd vei dori, vei putea să junghii vite și să mănînci carne în toate cetățile tale ... să mănînc carne!`` vei putea să mănînci după dorința ta. 21 Dacă locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Și așeze acolo ...

 

Genesa Capitol 11

... Tot pămîntul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2 Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în țara Șinear; și au descălecat acolo. 3 Și au zis unul către altul: ,,Haidem! să facem cărămizi, și să le ardem bine în foc.`` Și cărămida le -a ținut ... apucat; acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce și-au pus în gînd. 7 Haidem! să Ne pogorîm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora.`` 8 Și Domnul i -a împrăștiat de acolo pe toată fața pămîntului; așa că au încetat să zidească cetatea. 9 De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pămînt, și de acolo i -a împrăștiat Domnul pe toată fața pămîntului. 10 Iată spița neamului lui Sem. La vîrsta de o sută de ani, Sem a ... nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit pînăla Haran, și s`au așezat

 

Ieremia Capitol 42

... vom merge în țara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trîmbiței, nici nu vom duce lipsă de pîne, și acolo vom locui!` - 15 atunci, ascultați Cuvîntul Domnului, rămășițe ale lui Iuda: Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Dacă vă veți îndrepta fața să mergeți ... acolo, 16 sabia de care vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului, foametea de care vă este frică se va lipi de voi acolo în Egipt și veți muri acolo. 17 Toți ceice își vor îndrepta fața să meargă în Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo, vor muri de sabie, de foamete sau de ciumă; niciunul nu va rămînea, și nu va scăpa de nenorocirile, pe cari le voi aduce peste ...

 

Genesa Capitol 35

... Genesa Capitol 35 Genesa 34 Genesa Capitol 35 1 Dumnezeu a zis lui Iacov: ,,Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo, și ridică acolo un altar Dumnezeului, care ți S`a arătat cînd fugeai de fratele tău Esau.`` 2 Iacov a zis casei lui și ... dumnezeii străini cari sînt în mijlocul vostru, curățiți-vă, și schimbați-vă hainele, 3 ca să ne sculăm, și să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m`a ascultat în ziua necazului meu, și care a fost cu mine în călătoria ... fiii lui Iacov. 6 Iacov și toți ceice erau cu el, au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. 7 A zidit acolo un altar, și a numit locul acela: ,,El-Betel`` (Dumnezeul Betelului), căci acolo i se descoperise Dumnezeu, cînd fugea de fratele său. 8 Debora, doica Rebecii, a murit; și a fost îngropată mai jos ...

 

Judecatorii Capitol 19

... 4 Socrul său, tatăl femeii aceleia tinere, l -a ținut la el trei zile. Au mîncat și au băut, și au rămas noaptea acolo. 5 A patra zi, s`au sculat dis de dimineață, și Levitul se pregătea să plece. Dar tatăl tinerei femei a zis ... aici la noapte, și să ți se veselească inima.`` 7 Bărbatul se scula să plece; dar în urma stăruințelor socrului său, a rămas acolo și noaptea aceea. 8 În ziua a cincea, s`a sculat dis de dimineață să plece. Atunci tatăl tinerei femei a ... la Ghibea.`` 13 A mai zis slugii sale: ,,Haidem, să ne apropiem de unul din locurile acestea, Ghibea sau Rama, și să rămînem acolo peste noapte``. 14 Au mers mai departe, și apunea soarele cînd s`au apropiat de Ghibea, care este a lui Beniamin. 15 S ... femeia aceasta a venit și a căzut la ușa casei omului la care era bărbatul ei, și a rămas acolo pînă la ziuă. 27 Și dimineața, bărbatul ei s`a sculat, a deschis ușa casei, și a ieșit ca ...

 

2 Samuel Capitol 15

... este Domnul și viu este domnul meu împăratul, că în locul unde va fi domnul meu împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul tău.`` 22 David a zis atunci lui Itai: ,,Du-te și treci!`` Și Itai din Gat a trecut ... a trecut apoi și el pîrîul Chedron, și tot poporul a apucat pe drumul care duce în pustie. 24 Țadoc era și el acolo, și cu el toți Leviții, ducînd chivotul legămîntului lui Dumnezeu; și au așezat jos chivotul lui Dumnezeu, și Abiatar se suia, în timp ce tot ... pînă ce-mi vor veni vești din partea voastră.`` 29 Astfel Țadoc și Abiatar au dus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, și au rămas acolo. 30 David a suit dealul măslinilor. Suia plîngînd și cu capul acoperit, și mergea cu picioarele goale; și toți ceice erau cu el ... Împărate, eu voi fi robul tău; odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sînt robul tău.` 35 Preoții Țadoc și Abiatar nu vor fi acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa împăratului spune preoților Țadoc și Abiatar. 36 Și fiindcă ei au ...

 

Ezra Capitol 8

... fiii lui Bigvai, Utai și Zabud, și cu ei șaptezeci de bărbați. 15 I-am strîns la rîul care curge spre Ahava, și am tăbărît acolo trei zile. Am căutat între popor și preoți, și n`am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. 16 Atunci am trimes să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam, și ... dintre slujitorii Templului, pe cari David și căpeteniile îi puseseră în slujba Leviților, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toți numiți pe nume. 21 Acolo, la rîul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem dela El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri ... aurul, și uneltele, date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de împărat, sfetnicii și căpeteniile lui, și de toți cei din Israel cari se aflau acolo. 26 Am dat în mînile lor șase sute cincizeci de talanți de argint, unelte de argint de o sută de talanți, o sută de talanți ... noi, și ne -a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. 32 Am ajuns la Ierusalim, și ne-am odihnit ...

 

Isaia Capitol 13

... a nimicit Dumnezeu. 20 El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo, și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, 21 ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umplea casele, struții vor locui acolo, și stafiile se vor juca acolo. 22 Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii, și cînii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, și zilele ...

 

Isaia Capitol 34

... să aleagă un împărat, și toți voivozii lui vor fi nimiciți. 13 În casele lui împărătești vor crește spinii, în cetățuile lui mărăcini și urzici. Acolo va fi locuința șacalilor și vizuina struților. 14 Fiarele din pustie se vor întîlni acolo cu cînii sălbatici, și țapii păroși se vor chema unii pe alții. Acolo își va avea locuința năluca nopții, și își va găsi un loc de odihnă. 15 Acolo își va face cuibul șarpele de noapte, își va pune ouăle, le va cloci, și își va strînge puii la umbra lui; acolo se vor strînge toți ulii: fiecare la tovarășul lui. 16 Căutați în cartea Domnului, și citiți! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici una ...

 

Ezechiel Capitol 32

... locuința morților despre el și cei ce -l sprijineau, și vor zice: ,S`au pogorît, s`au culcat cei netăiați împrejur, uciși de sabie!` 22 Acolo este Asirianul, cu toată mulțimea lui, și mormintele lor stau împrejurul lui, -toți au murit, și au căzut uciși de sabie. 23 Mormintele lor sînt ... și mulțimea lui este împrejurul mormîntului lui; toți au murit și au căzut uciși de sabie, ei, cari răspîndeau groaza în țara celor vii. 24 Acolo este și Elamul, cu toată mulțimea lui, împrejurul mormîntului lui; toți au murit și au căzut uciși de sabie, s`au pogorît netăiați împrejur în ... celor vii, și își poartă acum ocara cu cei ce se pogoară în groapă; i-au culcat acum la un loc cu cei morți. 26 Acolo sînt și Meșec, Tubal, și toată mulțimea lor, și mormintele lor sînt împrejurul lor; toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspîndeau ... țara celor vii. 28 Și tu vei fi zdrobit în mijlocul celor netăiați împrejur, și te vei culca împreună cu cei uciși de sabie! 29 Acolo este și Edomul, cu împărații lui și toți voivozii lui, cari, cu toată vitejia lor, au fost așezați la un loc cu cei uciși de ...

 

   Următoarele >>>