Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruAMINTE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 281 pentruAMINTE.

Psalmii Capitol 106

... Cine va putea vesti toată lauda Lui? 3 Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme! 4 Adu-Ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința Ta pentru poporul Tău! Adu-Ți aminte de mine, și dă -i ajutorul Tău, 5 ca să văd fericirea aleșilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău, și să mă laud ... cu moștenirea Ta! 6 Noi am păcătuit ca și părinții noștri, am săvîrșit nelegiuirea, am făcut rău. 7 Părinții noștri în Egipt n`au luat aminte la minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor Tale, și au fost neascultători la mare, la marea Roșie. 8 Dar El i -a scăpat, din pricina Numelui Lui ... prin nelegiuirea lor. 44 Dar El le -a văzut strîmtorarea, cînd le -a auzit strigătele. 45 Și -a adus aminte de legămîntul Său, și a avut milă de ei, după bunătatea Lui cea mare: 46 a stîrnit pentru ei mila tuturor ...

 

Psalmii Capitol 74

... 74 1 (O cîntare a lui Asaf.) Pentruce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentruce Te mînii pe turma pășunii Tale? 2 Adu-Ți aminte de poporul Tău, pe care l-ai cîștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminție a moștenirii Tale! Adu-Ți aminte de muntele Sionului, unde Îți aveai locuința; 3 îndreaptă-Ți pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare! Vrăjmașul a pustiit totul în locașul ... este și noaptea; Tu ai așezat lumina și soarele. 17 Tu ai statornicit toate hotarele pămîntului, Tu ai rînduit vara și iarna. 18 Adu-Ți aminte, Doamne, că vrăjmașul Te batjocorește, și un popor nechibzuit hulește Numele Tău! 19 Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei Tale, și nu uita pe vecie ... 21 Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat, ci nenorocitul și săracul să laude Numele Tău! 22 Scoală-te, Dumnezeule, apără-Ți pricina! Adu-Ți aminte de ocările, pe cari Ți le aruncă în fiecare zi cel fără minte! 23 Nu uita strigătele protivnicilor Tăi, zarva care crește necurmat a ...

 

Psalmii Capitol 89

... l-ai acoperit de rușine. -(Oprire) 46 Pînă cînd, Doamne, Te vei ascunde fără încetare, și-Ți va arde mînia ca focul? 47 Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea, și pentruce nimic ai făcut pe toți fiii omului. 48 Este vreun om care să poată trăi și să nu ... scape sufletul din locuința morților? - 49 Unde sînt, Doamne, îndurările Tale dintîi, pe cari le-ai jurat lui David, în credincioșia Ta? 50 Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, adu-ți aminte că port în sîn ocara multor popoare; 51 adu-Ți aminte

 

Ieremia Capitol 6

... Cui să vorbesc, și pe cine să iau martor ca să m`asculte?` Urechea lor este netăiată împrejur, și nu sînt în stare să ia aminte. Iată, Cuvîntul Domnului este o ocară pentru ei, și nu le place de el. 11 Eu sînt așa de plin de mînia Domnului, că n ... veți găsi odihnă pentru sufletele voastre!`` Dar ei răspund: ,,Nu vrem să umblăm pe ele!`` 17 ,,Am pus niște străjeri peste voi: ,Fiți cu luare aminte la sunetul trîmbiței!`` Dar ei răspund: ,,Nu vrem să fim cu luare aminte!`` 18 ,,Deaceea, ascultați, neamuri, și luați seama la ce li se va întîmpla, adunare a poporelor! 19 Ascultă și tu, pămîntule! Iată, voi ...

 

2 Petru Capitol 1

... din belșug intrare în Împărăția vecinică a Domnului și Mîntuitorului nostru Isus Hristos. 12 De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți, și sînteți tari în adevărul pe care -l aveți. 13 Dar socotesc că este drept, cît voi mai ... mi -a arătat Domnul nostru Isus Hristos. 15 Îmi voi da osteneala dar, ca, și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. 16 În adevăr, v`am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite ... din cer, cînd eram cu El pe muntele cel sfînt. 19 Și avem cuvîntul proorociei făcut și mai tare; la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într`un loc întunecos, pînă se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre ...

 

Leviticul Capitol 26

... Leviticul Capitol 26 Leviticul 25 Leviticul Capitol 26 1 Să nu vă faceți idoli, să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stîlp de aducere aminte; să nu puneți în țara voastră nici o piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinați înaintea ei; căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru. 2 ... adus în țara vrăjmașilor lor. Și atunci inima lor netăiată împrejur se va smeri, și vor plăti datoria fărădelegilor lor. 42 Atunci Îmi voi aduce aminte de legămîntul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legămîntul Meu cu Isaac și de legămîntul Meu cu Avraam, și Îmi voi aduce aminte de țară. 43 Țara însă va trebui să fie părăsită de ei, și se va bucura de Sabatele ei în timpul cînd va rămînea pustiită ... acolo încît să -i nimicesc de tot, și să rup legămîntul Meu cu ei; căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor. 45 Ci Îmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legămînt, prin care i-am scos din țara Egiptului, în fața neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sînt Domnul ...

 

Psalmii Capitol 78

... Psalmii Capitol 78 Psalmii 77 Psalmii Capitol 78 1 (O cîntare a lui Asaf.) Ascultă, poporul meu, învățăturile mele! Luați aminte la cuvintele gurii mele! 2 Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. 3 Ce am auzit, ce știm, ce ne-au ... curmat anii printr`un sfîrșit năpraznic. 34 Cînd îi lovea de moarte, ei Îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu; 35 își aduceau aminte că Dumnezeu este Stînca lor, și că Dumnezeul Autoputernic este Izbăvitorul lor. 36 Dar Îl înșelau cu gura, și -L mințeau cu limba. 37 Inima ... nelegiuirea și nu nimicește; Își oprește de multe ori mînia și nu dă drumul întregei Lui urgii. 39 El Și -a adus deci aminte că ei nu erau decît carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. 40 Decîteori s`au răzvrătit ei împotriva Lui în pustie ... ei în pustietate! 41 Da, n`au încetat să ispitească pe Dumnezeu, și să întărîte pe Sfîntul lui Israel. 42 Nu și-au mai adus aminte de puterea Lui, de ziua, cînd i -a izbăvit de vrăjmaș, 43 de minunile, pe cari le -a făcut în Egipt ...

 

Exodul Capitol 13

... întîi născut dintre copiii lui Israel, atît dintre oameni cît și dintre dobitoace: este al Meu.`` 3 Moise a zis poporului: ,,Aduceți-vă aminte de ziua aceasta, cînd ați ieșit din Egipt, din casa robiei; căci cu mînă puternică v`a scos Domnul de acolo. Să nu ... a făcut Domnul pentru mine, cînd am ieșit din Egipt.` 9 Să-ți fie ca un semn pe mînă și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentruca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te -a scos Domnul din ... bărbătească, și răscumpăr pe orice întîi-născut dintre fiii mei. 16 Să-ți fie ca un semn pe mînă și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi; căci prin mîna Lui atotputernică ne -a scos Domnul din Egipt.``` 17 După ce a lăsat Faraon ...

 

Exodul Capitol 28

... pe pietre și pe peceți; să le legi într`o ferecătură de aur. 12 Amîndouă aceste pietre să le pui pe umerarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel; și Aaron le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca aducere aminte de ei. 13 Să faci apoi niște ferecături de aur, 14 și două lănțișoare de aur curat, pe cari să le împletești în chip de ... Cînd va intra Aaron în sfîntul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecății, ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. - 30 Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, cari să fie pe inima lui Aaron, cînd se va înfățișa el ...

 

Leviticul Capitol 2

... pumn din această floare a făinii, stropită cu untdelemn, împreună cu toată tămîia, și s`o ardă pe altar ca jertfă de aducere aminte. Acesta este un dar de mîncare de un miros plăcut Domnului. 3 Ce va rămînea din darul acesta de mîncare, să fie al lui Aaron ... anume, să fie dat preotului, care -l va aduce pe altar. 9 Preotul va lua din darul de mîncare partea care trebuie adusă ca aducere aminte, și o va arde pe altar. Acesta este un dar adus ca jertfă de mîncare, de un miros plăcut Domnului. 10 Ce va rămînea din ... noi pisate. 15 Să torni untdelemn pe ele, și să adaugi și tămîie; acesta este un dar de mîncare. 16 Preotul să ardă ca aducere aminte o parte din boabele pisate și din untdelemn, cu toată tămîia. Acesta este un dar adus ca jertfă de mîncare, mistuită de foc înaintea Domnului ...

 

Deuteronomul Capitol 24

... faceți tot ce vă vor învăța preoții dintre Leviți, să aveți grijă să lucrați după poruncile pe cari li le-am dat. 9 Adu-ți aminte ce a făcut Domnul, Dumnezeul tău, Mariei, pe drum, la ieșirea voastră din Egipt. 10 Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să ... pentru păcatul lui. 17 Să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului, și să nu iei zălog haina văduvei. 18 Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt, și că Domnul, Dumnezeul tău, te -a răscumpărat de acolo; de aceea îți dau aceste porunci ca ... culegi a doua oară ciorchinele cari rămîn pe urma ta: ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 22 Adu-ți aminte

 

   Următoarele >>>